Tag Archives: เส้นทางบนพื้นดิน

ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้สินค้าในการขนส่ง

การตัดสินใจเลือกว่าสินค้าใดควรขนส่งทางอากาศ จะขึ้นอยูกับปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ลักษณะของสินค้า
 • สินค้าที่เสื่อมสภาพได้ง่าย เช่น ดอกกล้วยไม้ พืชผลสด
 • สินค้าที่เป็ นไปตามสมัยนิยม เช่น แฟชันเสื้อผ้า
 • สินค้าเร่งด่วน เช่น อะไหล่เครื่องบิน
 • สินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น ทองค่า เพชร
 1. ลักษณะของความต้องการ
 • สิ นค้าที่จําเป็ นต้องใช้ในระหว่างภาวะฉุกเฉิน เช่น ยารักษาโรค อาวุธสงคราม
 • สินค้าที่กำลังทดลองตลาด
 • สินค้าฤดูกาลตามฤดูกาล
  3.สินค้าที่ต้องการลดปัญหาในด้านต่าง ๆ
 • ปัญหาการสูญหาย แตกหัก หรือเสื่อมคุณภาพของสินค้า

jumbo jili


-ค่าประกันสินค้าบรรจุหีบห่อ ค่าขนย้ายสินค้า ณ จุดขนย้าย

 • เงินทุนที่ไม่อาจหมุนเวียนในระหวางที่สินค้าจัดส่ง
 • เงินที่สูญหายไปสําหรับสินค้าคงลักษณะของตลาด
  -ประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดทะเล การขนส่งทางอื่นอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์
  การขนส่งทางอากาศจะเป็ นประโยชน์อยางมาก
  ทั้งนี้สินค้าเกือบทุกชนิดสามารถขนส่งทางอากาศได้ ถ้าเป็ นการขนส่งตามกฎข้อบังคับของ
  การรับสินค้าของสายการบิน

สล็อต


อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าอีกหลายประเภท ที่โดยลักษณะของสินค้าไม่เหมาะสมต่อการ
ขนส่งสินค้าทาง อากาศ เช่น น้ ามันดิบ ไม้ซุง เป็ นต้น โดยสินค้าที่ด าเนินการจัดส่งทางอากาศ
ประมาณร้อยละ 90 เป็ นสินค้าที่ไม่อยูในข่ายของสินค้าประเภทอันตราย
เส้นทางการขนส่งทางอากาศ
การขนส่งทางอากาศมี 2 เส้นทางได้แก่

 • เส้นทางในอากาศ
 • เส้นทางบนพื้นดิน
  สถานีในการขนส่งทางอากาศหรือท่าอากาศยาน
 1. อาคารผ้โดยสารหรือ(Terminal Building) อาคารที่อยู่ในสนามบิน airport เป็ นที่ๆ
  ผู้โดยสารถ่ายโอนระหว่างการขนส่งภาคพื้นดินและอํานวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถขึ้น

สล็อตออนไลน์


และลงเครื่อง aircraft.
ภายในอาคารผู้โดยสารสามารถซื้อตัว๋ , รับกระเป๋ าเดินทางของพวกเขา, ได้รับการตรวจจาก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย. อาคารถูกออกแบบให้สามารถเข้าสู่ตัวเครื่ องบินโดยผ่านเกท
(via gates) ซึ่ งโดยปกติจะเรียกว่าอาคารเทียบเครื่องบิน concourses. อย่างไรก็ตาม คําวา่ อาคาร
ผู้โดยสาร “terminal” และอาคารเทียบเครื่องบิน “concourse” บางครั้งก็ใช้สลับกนั , ขึ้นอยู่กบั
โครงสร้างของของสนามบิน.
สนามบินขนาดเล็กมีอาคารผู้โดยสารเพียงหนึ่ งอาคาร ในขณะที่ สนามบินขนาดใหญ่
สามารถมีอาคารผู้โดยสารและ/หรืออาคารเทียบเครื่องบินได้หลายอาคาร.ในสนามบินขนาดเล็ก

jumboslot


อาคารผู้โดยสายหนึ่งเดียวนี้ปกติจะมีองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอยางของการเป็ นอาคารผู้โดยสารและ ่
อาคารเทียบเครื่องบินสนามบินขนาดใหญ่บางแห่งมีอาคารผู้โดยสายหนึ่งอาคารที่เชื่อมต่อหลายๆ อาคารเทียบ
เครื่ องบินด้วยทางเดิน, สะพานลอยฟ้า, หรื อ อุโมงค์ใต้ดิน (เช่น สนามบินนานาชาติ
เดนเวอร์Denver International Airport). สนามบินขนาดใหญ่บางแห่งมีอาคารผู้โดยสารมากกว่า
หนึ่งอาคาร, แต่ละอาคารก็จะมีอาคารเทียบเครื่องบินหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งอาคาร ่ (เช่น สนามบิน
นิวยอร์กลาการ์เดีย JFK Airport). สนามบินขนาดใหญ่อื่นๆ มีหลายอาคารผู้โดยสาร แต่ละอาคาร
ประกอบรวมไปด้วยฟังก์ชันของอาคารเทียบเครื่องบิน (เช่น สนามบินนานาชาติดัลลัส / ฟอร์ต
เวิร์ธ Dallas/Fort Worth International Airport)

slot