Tag Archives: เศรษฐกิจ

“ท่าเรือ-มอเตอร์เวย์-รถไฟ” เชื่อมชายฝั่งชุุมพร-ระนอง

“คมนาคม” ลุยแลนด์บริดจ์ จ้างศึกษาผุดท่าเรือน้ำลึกฝั่งระนองและชุมพร พร้อมโครงข่ายมอเตอร์เวย์-รถไฟทางคู่
เชื่อจุดเด่นย่นเวลาขนส่งทางเรือ 2 วันครึ่ง ดันไทยฮับอาเซียน “ศักดิ์สยาม” คาดเปิด PPP 1 แสนล้านบาท เอกชนลงทุนเบ็ดเสร็จ

วันนี้ (1 มี.ค.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน (แลนด์บริดจ์) ว่าโครงการนี้จะเป็นการบูรณาการรูปแบบการขนส่งเชื่อมโยง 2

jumbo jili


ท่าเรือน้ำลึก ได้แก่ ท่าเรือระนองแห่งใหม่ ฝั่งอันดามัน และท่าเรือชุมพร ฝั่งอ่าวไทย โดยออกแบบให้เป็นท่าเรือที่ทันสมัยหรือ Smart Port ควบคุมการบริหารจัดการด้วยระบบออโตเมชัน รวมทั้งการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และรถไฟทางคู่ ตลอดจนวางระบบการขนส่งทางท่อเพื่อก่อสร้างไปพร้อมกันในพื้นที่เดียวกัน ตามแผนบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเชื่อมต่อแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ (MR-MAP) ที่ช่วยลดผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน

ทั้งนี้ คาดการณ์วงเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 100,000 ล้านบาท ซึ่งจะให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐในรูปแบบ PPP พัฒนาท่าเรือน้ำลึก มอเตอร์เวย์ และรถไฟทางคู่ ส่วนระบบขนส่งน้ำมันทางท่อจะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพลังงาน
ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา วงเงิน 67.8 ล้านบาท ระยะเวลา

สล็อต


สัญญา 30 เดือน ซึ่งจะสรุปการศึกษาในปี 2565 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติโครงการ จากนั้นจะเป็นการประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน PPP ภายในปี 2565 คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะลดระยะเวลาในการขนส่งทางเรือจากเส้นทางเดิมที่ต้องอ้อมช่องแคบมะละกาลงได้ 2 วันครึ่ง และจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งทางน้ำของอาเซียน นอกจากนี้ โครงการจะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดี และจะส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มจาก 2% ในปัจจุบัน เป็น 10% หลังจากโครงการแล้วเสร็จเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

สล็อตออนไลน์

ปัจจุบันการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดียต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออกผ่านช่องแคบมะละกา (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นเส้นทางที่อ้อมและมีระยะไกล การจราจรทางน้ำคับคั่ง มีความหนาแน่นของปริมาณเรือสูงถึง 100,000 ลำ/ปี และคาดว่าในปี 2567 การรองรับปริมาณเรือของช่องแคบมะละกาจะเต็มศักยภาพ โดยคาดการณ์ภายใน 30 ปี หรือในปี 2593 ปริมาณเรือจะเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่า หรือมีประมาณ 400,000 ลำ/ปี

jumboslot


นายศักดิ์สยามกล่าวว่า หลังจากนี้ต้องลงพื้นที่ศึกษารายละเอียดกำหนดจุดเหมาะสมก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งแนวมอเตอร์เวย์ และรถไฟทางคู่ เพื่อให้กระจายความเจริญตามแนวเส้นทาง ซึ่งมูลค่า 1 แสนล้านบาทนั้นไม่ถือว่าสูงเมื่อเทียบกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการเมืองการบินอู่ตะเภา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

“จากการพูดคุยกับทูตหลายประเทศให้ความสนใจโครงการ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่มีกลุ่มทุนใหญ่ลงทุนในประเทศไทย ซึ่งหลังจากรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศจะต้องโรดโชว์ แจ้งข้อมูลให้ทูตประเทศต่างๆ ทราบ มั่นใจว่าจะเป็นโครงการแลนด์บริดจ์ จะปรับโฉมการเดินทางและระบบโลจิสติกส์ทางน้ำของโลก”

สำหรับการศึกษามีขอบเขต ประกอบด้วย 1. ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ การเงิน วิศวกรรม สังคม 2. ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 3. จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 4. วิเคราะห์จัดทำรูปแบบการพัฒนาและการลงทุน และ 5. สร้างความเข้าใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านตลอดระยะเวลาดำเนินงาน

slot

แผนยุทธศาสตร์กรมเจ้าท่าสรุปสาระสำคัญ

การคมนาคมขนส่งทางน้ำ เป็นการขนส่งที่ใช้กันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งการขนส่งในแม่น้ำลำคลอง และทาง
ทะเล เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ แต่เนื่องจากปัจจุบันการคมนาคมขนส่งทางบกได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้น ทำให้ปริมาณการขนส่งทางน้ำลดลงบ้าง อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนใช้การขนส่งทางน้ำเพื่อการสัญจรและขนส่งสินค้าอยู่ เนื่องจากปัญหาการจราจรทางบกแออัด คับคั่ง อีกทั้งปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงขึ้นประกอบกับประเทศไทย

jumbo jili


ประสบปัญหากับการขาดดุลการค้าทางทะเลเป็นอย่างมากและต่อเนื่อง รัฐบาลจึงมีนโยบายในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ การพัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาท่าเรือน้ำลึกบริเวณพื้นที่ภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เชื่อมโยงประตูการค้าใหม่และสนับสนุนการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.๒๕60 – 2564) ซึ่งได้จัดทำ

สล็อต


บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และรวมถึงหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 11 โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาให้สังคมไทยอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.๒๕60 – 2564) คือ

สล็อตออนไลน์


ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาสำคัญหลายด้าน โดยเฉพาะด้านระบบคมนาคมขนส่ง ด้านโลจิสติกส์
กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมมีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนาส่งเสริมการคมนาคมทางน้ำให้ได้รับความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากรทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง

jumboslot


การส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุตามเป้าหมาย ที่ได้กำหนดไว้

slot

พิจารณาเพื่อปรับแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทาง

คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานฯ ในการพิจารณาเพื่อปรับแผนแนวทางการปฏิรูป
ระบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ก่อนเสนอให้พิจารณาภายใน 30 วัน

jumbo jili

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกว่า แนวทางการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่เสนอต่อที่ประชุมถือว่าเป็นแนวคิดที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางฯ และยังเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจำทาง ซึ่งสามารถแก้ปัญหาตามนโยบาย 5 ด้านของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ ลดค่าครองชีพของประชาชน ลดปัญหาการจราจร ลดมลพิษทางอากาศ ลดปัญหาการ

สล็อต
ขาดทุนของ ขสมก. และลดภาระการเงินของภาครัฐ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคลัง (กค.) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา ยังมีความเห็นว่าควรปรับปรุงรายละเอียดของแผนฟื้นฟูฯ ในบางประเด็นให้มีความชัดเจนมากขึ้น อาทิ การขอรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ การจัดหารถโดยสารใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจ้างเอกชนให้บริการเดินรถ เป็นต้น ดังนั้น จึงได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับแผนการดำเนินการตามแนวทางการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างเต็มที่ โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นเลขานุการคณะทำงานดังกล่าว และให้

สล็อตออนไลน์

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กลับไปพิจารณาร่วมกันเพื่อให้การพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย และตอบสนองการดำเนินชีวิตของประชาชนมากที่สุด โดยยังยึดหลักการจัดการเดินรถโครงข่ายเดียว (Single Network) การบริหารจัดการระบบเดียว (Single Management) และค่าโดยสารอัตราเดียว (Single Price) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่เคยมอบไว้ในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ลดภาระงบประมาณของรัฐบาล ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบระยะภายใน 30 วัน เพื่อให้คณะทำงานสรุปผลและนำเสนอใหม่อีกครั้ง

jumboslot

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับเส้นทางการให้บริการตามแนวทางการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องที่เสนอมาในขั้นแรก มีการปรับปรุงและกำหนดเส้นทางการเดินรถใหม่ซึ่งมีความครอบคลุม ลดการทับซ้อนของเส้นทาง และรองรับการเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่น ทั้งระบบราง น้ำ และอากาศ โดยในเบื้องต้นมีจำนวนทั้งสิ้น 162 เส้นทาง กำหนดรถที่นำมาให้บริการต้องเป็นรถปรับอากาศ และมีการจัดเก็บค่าโดยสารโดยใช้ระบบ E-Ticket และกำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นอัตราเดียว (Single Price) ในอัตรา 30 บาท/คน/วัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ในขณะที่การเดินทางเที่ยวเดียวกำหนดอัตราค่าโดยสารในอัตรา 15 บาท/เที่ยว โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบ E-Ticket เป็นระบบตั๋วร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชนโดยใช้บัตรโดยสารใบเดียวสามารถเดินทางได้ทุกระบบขนส่ง โดยมีกรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานกำกับ ดูแล ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง และประเมินผลการจัดการเดินรถของผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ด้วยดัชนีชี้วัด (KPI) จำนวน 12 ตัวชี้วัด เช่น การเดินรถตรงตามเส้นทางที่กำหนด การเดินรถครบตามจำนวนเที่ยวที่กำหนด การเดินรถตรงตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แนวทางทั้งหมดที่นำเสนอวันนี้ จะต้องนำกลับไปให้คณะทำงานพิจารณาให้รอบด้านอีกครั้ง

slot

ยกระดับการบริการรถโดยสารประจำทางเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการให้บริการด้วยรถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา เปิดตัว!!! รถโดยสารใหม่ 3
เส้นทาง เพิ่มทางเลือก สะดวก คล่องตัวทุกการเดินทาง เพิ่มศักยภาพอู่ตะเภาให้เป็น Hub การบินแห่งใหม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล

jumbo jili

วันนี้ (4 พฤษภาคม 2561) เวลา 10.00 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภานายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับพลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ, พลเรือตรีลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และได้รับเกียรติจากเรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมเปิดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง 3 เส้นทาง เชื่อมต่อท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภากับจังหวัดท่องเที่ยวภาคตะวันออก ได้แก่ ตราด-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา, ระยอง-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา, ชลบุรี-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เพิ่มทางเลือก สะดวก คล่องตัวทุกการเดินทาง ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้เป็นHub การบินแห่งใหม่ สนับสนุนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ และนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ของรัฐบาล

สล็อต

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การพัฒนาเส้นทางรถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อสนามบินและระบบขนส่งสาธารณะอื่นภายใต้นโยบาย One Transportของกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้เดินหน้าพัฒนาเส้นทางรถ

สล็อตออนไลน์

โดยสารเชื่อมต่อให้บริการถึงภายในสนามบิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสนามบินพาณิชย์ทั้งหมด 34 แห่ง บริหารงานโดยหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด จำนวน 6 แห่ง, กรมท่าอากาศยาน จำนวน 24 แห่ง, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด จำนวน 3 แห่ง และกองทัพเรือ จำนวน 1 แห่ง ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้ประสานความร่วมมือเพื่อเปิดให้บริการรถโดยสารเข้าสู่สนามบินแล้วทั้งสิ้น 33 แห่ง(ยกเว้นท่าอากาศยานจังหวัดตราด

jumboslot

อยู่ในระหว่างการกำหนดเส้นทางให้มีความเหมาะสม) โดยขณะนี้มีการจัดการเดินรถโดยสารให้บริการแล้ว 22 แห่ง ในจำนวนนี้รวมถึงการให้บริการเส้นทางรถโดยสารเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาด้วย ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างพิจารณาผู้ประกอบการขนส่งที่มีความพร้อมเข้าให้บริการ โดยจะดำเนินการครอบคลุมครบทุกสนามบินภายในปี 2561

slot