Tag Archives: เกียรติบัตร

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

กระทรวง คมนาคม ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดประกวดคำขวัญ “รณรงค์ ลดอุบัติเหตุ บนท้อง
ถนน” ชิงเงินสดและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

jumbo jili


นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายปีแห่งความปลอดภัย และเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กระทรวงคมนาคมได้จัดทำโครงการประกวดคำขวัญในหัวข้อ “รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนให้ ตระหนักถึงอันตรายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และให้ร่วมมือกันขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยขอรับการสนับสนุนจาก กปถ. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สล็อต


นายชัยรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคำขวัญเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ต้องมีความยาวไม่เกิน 20 พยางค์ ส่งได้ไม่เกินคนละ 2 คำขวัญ โดยให้ใส่ซองปิดผนึกส่งที่ตู้ ป.ณ. 7 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2553 และประกาศผลวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ ระดับการประถมศึกษา รางวัลที่ 1 เงินสด 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร , รางวัลที่ 3 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ระดับมัธยมศึกษา รางวัลที่ 1 เงิน

สล็อตออนไลน์


สด 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลที่ 2 เงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร , รางวัลที่ 3 เงินสด 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ระดับอุดมศึกษา รางวัลที่ 1 เงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลที่ 2 เงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร, รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,

jumboslot


รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลที่ 1 เงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร , รางวัลที่ 2 เงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลสุดยอดคำขวัญอีกหนึ่งรางวัล ชิงรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร นอกจากนี้ยังมีของรางวัลอีกมากมาย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1584

slot