Tag Archives: สะดวก

ขยายระยะเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

ดีเดย์ 1 เมษายน 2564!!! กรมการขนส่งทางบก ขยายระยะเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและใบอนุญาตขับรถ
สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ พร้อมขยายระยะเวลาผลการอบรม e-Learning มีอายุ 6 เดือน ขยายโอกาสให้มีเวลาในการดำเนินการมากขึ้น

jumbo jili

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบก ขยายระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ทุกประเภท ประกอบด้วย ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ก่อนใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน จากเดิมกำหนดไว้เพียง 3 เดือน เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ครอบครองใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและใบอนุญาตขับรถสาธารณะมีจำนวนมากขึ้น ในขณะที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งได้เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการให้บริการประชาชน รวมถึงได้นำระบบอบรมออนไลน์ e-Learning เข้ามาช่วยลด

สล็อต

ขั้นตอนแล้ว ทว่ายังไม่สามารถรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชนได้ทั้งหมด ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มระยะเวลาดำเนินการให้มากขึ้น จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์และขยายโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีเวลาในการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถมากขึ้น พร้อมขยายระยะเวลารับรองผลการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning จากเดิมมีอายุรับรอง 90 วัน เป็น 6 เดือนนับแต่วันที่ผ่านการอบรมให้สอดคล้องกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถสามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

สล็อตออนไลน์

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับรถ สามารถเลือกอบรม e-Learning ผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองจากสถานที่ใดก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการอบรมทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

jumboslot

การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป นอกจากจะเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการมาติดต่อกับทางราชการของประชาชนแล้ว ยังลดความเสี่ยงจากกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนในห้องอบรมเป็นระยะเวลานาน สอดคล้องตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้ขยายระยะเวลารับรองผลการอบรมออนไลน์ให้มีอายุ 6 เดือนนับแต่วันที่ผ่านการอบรม ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถทุกประเภทตรวจสอบวันสิ้นอายุใบอนุญาต

slot

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

หรือกรมเจ้าท่าเดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจที่สอดประสานไปกับกระแสการพัฒนาประเทศ และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำ และการพาณิชย์นาวีให้เชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า มีการส่งเสริมและพัฒนาท่าเรือ อู่ต่อเรือ

jumbo jili


กองเรือไทย และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัยและรวมไปถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกของประเทศไทยให้มีความเข็มแข็งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ

การขับเคลื่อนของทุกกลไกภายในองค์กรสอดประสานและโยงใยเข้าด้วยกัน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจ และการดำเนินงานก้าวไปข้างหน้าโดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า ต้องพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางน้ำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมี

สล็อต


ประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนสนับสนุนให้มีการกระจายการขนส่งทางน้ำอย่างเหมาะสม และมีความเชื่อมโยงอันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้า และบริการนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและได้จัดแบ่งภารกิจตามกรอบแนวทางหลัก 4 ประการ คือ

ด้านการคมนาคมทางน้ำกับภารกิจในการขุดลอก บำรุงรักษาสภาพของแหล่งน้ำ สร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่ง และป้องกันการกัดเซาะ ควบคุมดูแลยานพาหนะ ตรวจสภาพเรือและจดทะเบียนเรือ ควบคุมการจราจรทางน้ำ เพ่อความสะดวก

สล็อตออนไลน์


และปลอดภัย การจัดสร้างอนุญาต ควบคุมและดูแลท่าเรือ การพัฒนา ดูแลการนำร่องในเขตท่าเรือต่างๆ
ด้านกิจการพาณิชย์นาวี มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางน้ำ เพื่อความปลอดภัย ประหยัด และลดต้นทุน การสนับสนุนด้านการประกอบกิจการท่าเรือ อู่ต่อเรือ และการขนส่งทางทะเล การผลิตบุคลากรด้านการพาณิชย์นาวีที่มีคุณภาพ
ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ในแม่น้ำสายสำคัญ และการท่องเที่ยวทางทะเล ด้วยการจัดสร้างท่าเรือ ณ

jumboslot


แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมกับการควบคุมการบริการให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
และภารกิจด้านการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ มีการควบคุมดูแลการทิ้งของเสียลงสู่แม่น้ำและทะเล การควบคุมดูแลไม่ให้มีการบุกรุกหรือการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ รวมไปถึงการกิจในการขจัดคราบน้ำมัน

slot