Tag Archives: สหพันธ์

ประชุมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารรถบรรทุกทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อม!!! รองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์ 2564 ประชุมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร
และรถบรรทุกทั่วประเทศ ซักซ้อมการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” ตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2564

jumbo jili

วันนี้ (5 เมษายน 2564) เวลา 13.30 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยเชิญผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทั้งรถประจำทางและไม่ประจำทาง ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก อาทิ สมาคม สหพันธ์ สมาพันธ์ ชมรม สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในช่วงสงกรานต์ 2564 ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน

สล็อต

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม มีความห่วงใยการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยตั้งเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ซึ่งจากการคาดการณ์การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา

สล็อตออนไลน์

ปกติ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนรองรับเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และปลอดภัยจากโควิด-19 โดยกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 และได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่งให้ตระหนัก เตรียมความพร้อม และปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้

jumboslot

ด้านการอำนวยความสะดวก ขอความร่วมมือในการจัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี โดยกรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมกันดูแลและจัดระเบียบภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง อาทิ การรักษาความสะอาดห้องน้ำ ชานชาลา ลานจอดรถ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ จัดระเบียบการเดินรถและการจราจรให้เหมาะสมคล่องตัว จัดระบบรักษาความปลอดภัย และให้มีมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทาง

slot