Tag Archives: ปลอดภัย

ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกงดวิ่ง

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกงดวิ่งช่วง 10 – 16 เมษายน 2564 เพื่อให้ถนนทุก
เส้นทางคล่องตัวและปลอดภัย ตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2564

jumbo jili


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การขอความร่วมมือรถบรรทุกหยุดวิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นมาตรการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว โดยคาดการณ์ว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงประสานขอความร่วมมือ สมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล เพื่อให้งดการว่าจ้างขนส่งสินค้า และงดการใช้รถบรรทุก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 โดยได้มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับ

สล็อต


ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย และบริษัทต่างๆ พร้อมให้ความร่วมมือในถนนทุกเส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

สล็อตออนไลน์


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายการดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 กรมการขนส่งทางบกตั้งเป้าหมายต้องการให้อุบัติเหตุจากรถบรรทุกต้องลดลงหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุกับรถบรรทุกแต่ละครั้งมักปรากฏความรุนแรงมากกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถลักษณะอื่น ซึ่งหนึ่งในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุดังกล่าว คือ การลดปัจจัยเสี่ยงโดยลดจำนวนรถบรรทุกที่ออกมาวิ่งในช่วง 10 – 16 เมษายน 2564 เท่าที่จำเป็น ส่วนการขนส่งอื่นที่ไม่สำคัญเร่งด่วน ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้รถในช่วงเทศกาลสงกรานต์

jumboslot


ทั้งนี้ สำหรับสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน สามารถขนส่งได้โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น การขับรถโดยใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพถนน ใช้ช่องทางจราจรซ้ายสุด กรณีต้องใช้เส้นทางที่มีช่วงขึ้นเขาลงเขา ขอให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้ถนนจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการชะลอตัว และทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทาง และตลอดทำการขนส่งต้องตรวจสอบการทำงานของระบบ GPS Tracking ให้สามารถส่งข้อมูลการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต้องใช้อุปกรณ์ยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) ตลอดเวลาที่ทำการขนส่ง และปฏิบัติตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินรถในถนนบางสาย

slot

ยุทธศาสตร์ขนส่งทางน้ าเน้นบูรณาการ

การคมนาคมขนส่งทางน้้า เป็น การขนส่งที่ใช้กันมาแต่ในอดีต ทั้งในแม่น้้า ล้าคลอง และทางทะเล
ต่อมา เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่้า ต่อมาการคมนาคมขนส่งทางบกได้รับความนิยมมากกว่า เนื่องจากมี
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น เพราะสามารถเดินทางเข้าถึงประตูบ้านได้ ท้าให้ปริมาณการขนส่งทางน้้าค่อย ๆ
ลดลงบ้าง ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการขนส่งทางน้้า ประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม จากการขนส่งทางบกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีสัดส่วนการขนส่งกว่า 80 % และมีต้นทุน

jumbo jili


การขนส่งที่สูงมาก ท้าให้ประชาชนและภาคธุรกิจ เริ่มหันมาใช้การขนส่งทางน้้ามากขึ้น ทั้งการโดยสารและ
ขนส่งสินค้า เพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาการจราจรทางบกที่แออัดและคับคั่ง
นอกจากนี้ ปัญหาราคาน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับประเทศไทยประสบปัญหาการ
ขาดดุลการค้าทางทะเลต่อเนื่องอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายในการพัฒนาการขนส่งทางน้้า และกิจการ
พาณิชยนาวีทั้งภายในและระหว่างประเทศ และพัฒนาท่าเรือน้้าลึกบริเวณพื้นที่ภาคใต้ พัฒนาท่าเรือชุมชน
และกองเรือไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการลด
การใช้พลังงานในภาคขนส่ง เชื่อมโยงประตูการค้าใหม่ และสนับสนุนการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ในฐานะที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบขนส่งทางน้้า

สล็อต


ได้จัดท้าแผนปฏิบัติราชการปี 2555-2558 เพื่อให้ตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของ
รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ซึ่งเชื่อมั่นว่า แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
จะเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญ ที่จะช่วยก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานของกรมเจ้าท่าในอนาคตข้างหน้า โดยมีแผน
ในการพัฒนาและบริหารระบบขนส่งทางน้้าของประเทศ ให้มีความก้าวหน้า สามารถขับเคลื่อนและผลักดัน
เศรษฐกิจ การค้า การบริการ และการลงทุน ของประเทศให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลได้
ส้าหรับแนวทางการพัฒนา ได้แก่
1.การพัฒนาระบบการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

สล็อตออนไลน์


ระบบโลจิสติกส์
2.ผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่การ
ขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยต่้า
3.ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ ที่เชื่อมการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้้าและทางอากาศ ในลักษณะบูรณาการทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการขนส่ง สินค้าสู่สากล ทั้งด้านความ
รวดเร็ว ความ ปลอดภัย ความตรงต่อเวลา และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือระดับ
ภูมิภาค

jumboslot


4.พัฒนา ระบบบริหารจัดการรวบรวมและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนระบบลอจิ
สติกส์ของประเทศในภาพรวมทั้งนี้ เพื่อให้สามารถด้าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก้าหนดไว้ จึงได้
ก้าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็นดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้้าให้สามารถแข่งขันได้ โดยเน้นโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ ด้านการคมนาคมขนส่งทางน้้าและเชื่อมโยง ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ โดย
ตั้งเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ใช้กลยุทธ์ด้านพัฒนาและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ให้เพียงพอต่อเนื่องอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผลผลิตและกิจกรรมเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ เพื่อ
เชื่อมโยงกับระบบการขนส่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งทางน้้าตามธรรมชาติเพื่อสนับสนุน
ระบบการขนส่งทางน้้าให้มีประสิทธิภาพ เน้นให้ประชาชนได้ใช้ระบบการจราจรขนส่งทางน้้า ที่มีความสะดวก

slot

วิสัยทัศน์ขนส่งกรมท่าน้ำ

” มุ่งสู่การขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ยั่งยืน “
…………..หมายเหตุ.: .. ยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา ปลอดภัย ศักยภาพการแข่งขัน บริการ ประสิทธิภาพ รักษา
สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ฯลฯ

พันธกิจ

jumbo jili


กำกับดูแล การส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี
 4. ดำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี
 5. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน้ำ การพาณิชยนาวี และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ค่านิยมองค์กร

..1. มีใจให้บริการ (Service Mind)

 1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Efficiency)
 2. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 3. ทำงานแบบมืออาชีพ (Professional)
 4. มีใจใฝ่รู้ (Seek Learning)
 5. ตระหนักความปลอดภัย (Safety)
  วัฒนธรรมองค์กร
  แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมมือ ร่วมแรง แข็งขันทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมเจ้าท่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำให้สามารถแข่งขันได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งทางน้ำตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนระบบการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพ (ท่าเรือ, เขื่อน, ขุดลอก)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามาตรการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้ได้มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการผลิตบุคลากรด้านการพาณิชยนาวีให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำและร่องน้ำตามธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย
……….ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางน้ำและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ

สล็อต


เป้าประสงค์ของกรมเจ้าท่า

 1. โครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำมีความเชื่อมโยงและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ อย่างบูรณาการ
 2. ประชาชนได้ใช้ระบบการจราจรขนส่งทางน้ำที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
 3. ระบบการขนส่งทางน้ำที่ปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนการพาณิชยนาวี
 4. บุคลากรด้านพาณิชยนาวีมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
 5. ประชาชนได้ประโยชน์จากการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำและร่องน้ำตามธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย

สล็อตออนไลน์


ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) กรมเจ้าท่า

 1. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ให้เพียงพอต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งระบบอื่น
 2. พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัย เพียงพอต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดจนเชื่อมโยงกับการขนส่งระบบอื่น
 3. กำหนดมาตรการในการกำกับ ควบคุม ดูแล จัดทำระบบรองรับการปฏิบัติการและการให้บริการด้านความปลอดภัยทางน้ำ สร้างข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับบังคับใช้กับเรือ คนประจำเรือ และโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ
 4. พัฒนามาตรฐานหลักสูตร บุคลากรและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ เพื่อการผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวี
 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำและร่องน้ำตามธรรมชาติให้คงสภาพเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เป้าหมายการให้บริการกรมเจ้าท่า

jumboslot

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์
 2. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น สอดคล้องการพัฒนาอย่างบูรณาการ
 3. กำกับ ดูแล และให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย
 4. บุคลากรด้านการพาณิชย์นาวีได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

slot

ระบบขนส่งน้ำมัน (Pipeline Transportation System)

จากจุดเริ่มต้นของการขนส่งน้ำมันแบบผลิตภัณฑ์รวม (Multi-Products) แห่งแรกในประเทศไทย บริษัทสามารถขนส่งน้ำมัน
ได้หลายชนิดใน
ท่อเดียวกัน มีจุดรับน้ำมันเข้าระบบท่อจาก 3 แหล่ง คือ

jumbo jili


โรงกลั่นน้ำมันบริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) ที่บางจาก
คลังน้ำมันบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่ช่องนนทรี
คลังน้ำมันบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ที่ช่องนนทรี

สล็อต


ปริมาณน้ำมันจากทั้ง 3 แหล่ง จะถูกจัดส่งผ่านท่อใต้ดินขนานทางรถไฟมายังสถานีสูบถ่ายบริเวณช่องนนทรีและถูกจัดส่งด้วยเครื่องสูบถ่าย
ความดันสูงมายังสถานีควบคุมมักกะสัน เพื่อส่งไปยังปลายทาง ประกอบด้วยคลังน้ำมันอากาศยานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่า

สล็อตออนไลน์


อากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงคลังน้ำมันภาคพื้นดินที่คลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีความยาวแนวท่อ 69 กิโลเมตร
สำหรับการขนส่งน้ำมันอากาศยานไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะขนส่งผ่านระบบท่อ ที่ต่อเชื่อมกับ ระบบท่อหลักที่สถานีควบคุมมักกะสัน

jumboslot


โดยมีความยาวแนวท่อ 32 กิโลเมตร
ด้วยระบบท่อขนส่งน้ำมันที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล จึงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นระบบขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้น้ำมันที่มีคุณภาพ สะอาด บริสุทธิ์ และมีการสูญเสียน้ำมันจากการขนส่งน้อยที่สุด

slot

จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ Checking Point ทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบก สรุป!!! ผลการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถระหว่างทาง ณ จุดตรวจรถ
โดยสารสาธารณะ Checking Point ทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตลอดเส้นทาง เพียงวันแรก(16ก.ย.62) มีรถโดยสารเข้าตรวจความพร้อมทั้งสิ้น 7,378 คัน
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทั่วประเทศ ดำเนินการยกระดับความ

jumbo jili


ปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ 3 มาตรการ ดังนี้ ตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ และตั้งจุดตรวจความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถระหว่างทาง หรือ “จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point)” โดยบูรณาการร่วมกับ กองบังคับการตำรวจทางหลวง และ บริษัท ขนส่ง จำกัด ทุกๆ ระยะทาง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผลการดำเนินการวันแรก พบว่า มีรถโดยสารสาธารณะเข้าตรวจทั้งสิ้น 7,378 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 3,273 คัน,

สล็อต


รถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) จำนวน 60 คัน, รถตู้โดยสารประจำทาง จำนวน 3,549 คัน, รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 288 คัน และรถสองแถว จำนวน 208 คัน ทั้งนี้ การดำเนินการ ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ Checking point จะดำเนินการตรวจพนักงานขับรถ โดยตรวจระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ ต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภทรถ คุมเข้มชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถ และตรวจพินิจรถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง ดำเนินการต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 นี้เป็นต้นไป
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติม ขอความร่วมมือพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทนำรถเข้าตรวจ

สล็อตออนไลน์


อย่างเคร่งครัด โดยสังเกตป้ายบอกที่ตั้งจุดตรวจที่ติดตั้งไว้เป็นระยะหากผู้ประกอบการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางละเลยไม่นำรถเข้ารับการตรวจความพร้อม ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 31 (10) หรือตามมาตรา 32 (6) แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถเร่งเข้าตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 สำนักงานขนส่งจังหวัด

jumboslot


และสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผลดำเนินการในรอบสอง สัปดาห์ (วันที่ 2-15 กันยายน 2562) มีรถโดยสารเข้าตรวจสภาพแล้วจำนวน 11,417 คัน ส่วนพนักงานขับรถดำเนินการตรวจสอบแล้ว 16,096 คน ทั้งนี้ ทุกมาตรการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการขนส่งให้ควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยของรถและอุปกรณ์ส่วนควบ และการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันและลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ

slot

ผู้ประกอบการขนส่งจัดรถโดยสารให้เพียงพอ

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาว 9-13 ธันวาคม 2563 กำชับ!!
ผู้ประกอบการขนส่งจัดรถโดยสารให้เพียงพอ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมสั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ตรวจเช็กความพร้อมของรถโดยสารทุกคัน พนักงานขับรถทุกคน เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

jumbo jili


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาว 10 – 13 ธันวาคม 2563 กรมการขนส่งทางบกเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางใช้รถใช้ถนน และการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ โดยจะเริ่มดำเนินการเข้มข้นตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันแรกในการเดินทางของประชาชน ซึ่งได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกจังหวัดประเมินจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางทั้งการเดินทางระหว่างจังหวัด และการเดินทางภายในจังหวัด เพื่อจัดหารถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอกับการเดินทางทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและจัดระเบียบภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร รักษาความสะอาดห้องน้ำ ชานชาลา ลานจอดรถ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัย กำชับสำนักงานขนส่งทุกแห่งดำเนินการอย่างเคร่งครัดทุกมาตรการ ดังนี้

สล็อต


มาตรการผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะให้มีมาตรฐานการตรวจสภาพและความพร้อมของรถและพนักงานขับรถตาม Checklist จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และChecking Point เพื่อตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ

สล็อตออนไลน์


ต้องเป็นศูนย์ (0) ตรวจสอบชั่วโมงการทำงานไม่ขับเกินที่กฎหมายกำหนด และดูแลให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามออกเดินรถอย่างเด็ดขาด
มาตรการยานพาหนะปลอดภัย ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกคันที่นำมาให้บริการ ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้อง ระบบ GPS Tracking ระบบเบรก ยาง ล้อ ระบบไฟ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกกรณีเหตุฉุกเฉิน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน หากพบสภาพรถหรือพนักงานขับรถมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการผู้ประกอบการต้องจัดหารถคันใหม่และพนักงานขับรถที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันที เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชน

jumboslot


มาตรการถนนปลอดภัย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2563 ยกเว้นการขนส่งสินค้าจำเป็นต้องเข้มงวดตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ และทำการขนส่งด้วยความปลอดภัย

มาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มความถี่ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลัก และศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เฝ้าระวังการใช้ความเร็วตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ จะมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้คำแนะนำและข้อมูลการเดินทาง รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้โดยสารถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

slot

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

กรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน
ก.พ.ร.) จากผลงานมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และ Robot Ai-Vehicle Inspection Tak นับเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องติดต่อกัน 17 ปีซ้อน (ปี 2546-2562) รวมทั้งสิ้น 91 รางวัล

jumbo jili

วันนี้ (13 กันยายน 2562) เวลา 15.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ และนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนหน่วยงาน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ส่งผลให้เป็นองค์กรที่คว้ารางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 17 ตั้งแต่ปี 2546 – 2562 รวมทั้งสิ้น 91 รางวัล เฉพาะในปี 2562 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลบริการภาครัฐ รวม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 รางวัล จากผลงานมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดยสำนักการขนส่งสินค้า และรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 รางวัล จากผลงาน Robot Ai-Vehicle Inspection Tak ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก

สล็อต

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนให้มีความทันสมัย ปลอดภัย ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในปี 2562 ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงานมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ของสำนักการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นหนึ่งมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าของประเทศไทยพัฒนาศักยภาพการประกอบการขนส่งโดยมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด มาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแล้วจำนวน 541 ราย และมีจำนวนรถบรรทุกที่ได้การรับรองจำนวน 70,756 คันจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ การที่ผู้ประกอบการขนส่งด้วย

สล็อตออนไลน์

รถบรรทุกดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และให้ความสำคัญกับการดูแลยานพาหนะและพนักงานขับรถอย่างจริงจัง ทำให้อุบัติเหตุจากการขนส่งด้วยรถบรรทุกมีจำนวนลดลง นอกจากนี้ ได้ยกระดับและต่อยอดมาตรฐานคุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ไปสู่สินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการดำเนินการด้านความปลอดภัยในภาพรวมของประเทศ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งของประเทศไทยให้สูงขึ้น
ด้านนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลงาน Robot Ai-Vehicle Inspection Tak ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสภาพรถ มาใช้ในการตรวจใต้ท้องรถจุดเล็กแคบ และส่วนบนของตัวรถ ร่วมกับการตรวจสภาพรถปกติ ทั้งในกรณีรถที่มีการดำเนินการทางทะเบียน ณ ที่ตั้งสำนักงาน และกรณีรถที่กำลังใช้งานบนท้องถนนหรือ สถานี

jumboslot

ขนส่ง หรือสถานประกอบการ โดยเทคโนโลยี Robot Ai-Vehicle Inspection Tak ประกอบด้วย 1.Robot ติดกล้อง CCTV HD Wi-Fi infrared แบบ 360 องศา พร้อมอุปกรณ์ Controller wireless สำหรับการตรวจใต้ท้องรถในจุดที่เล็กและแคบ ทั้งยังตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ LPG หรือ NGV ที่ระบบไอเสียช่วงล่างและบนห้องผู้โดยสาร และ 2.อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ติดกล้อง CCTV Wi-Fi HD พร้อมอุปกรณ์ Controller wireless สำหรับบินตรวจสอบรอยรั่ว/แตกร้าว และอื่นๆ บนหลังคารถโดยสารหรือรถบรรทุก ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ อันอาจเกิดจากการใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบ ชำรุด/เสื่อมสภาพ หรือไม่มั่นคงแข็งแรง ทำให้ผู้โดยสารและประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกที่ผ่านการตรวจสภาพ ด้วยเทคโนโลยี Robot Ai-Vehicle Inspection

slot