Tag Archives: ประสิทธิภาพ

“ขนส่งต่อเนื่อง”

กรมเจ้าท่า เปิดเวทีถก “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” จาก
ภาครัฐและเอกชน และรวบรวมความคิดเห็น วิเคราะห์และแก้ไข พัฒนากฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันด้านการขนส่งของประเทศ
นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้ได้จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซี่งมีทั้งเวทีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะมาร่วมพิจารณาในเรื่องความเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขขอบเขตกฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และมีเวทีสำหรับภาคเอกชนที่จะมาช่วยสะท้อนปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในระยะที่ผ่านมา

jumbo jili


โดยการสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น 1. การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายนั้นใช้บังคับว่าควรแก้ไข ปรับปรุง ในนิยามการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามมาตรา 4 และสัญญาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากหน่วยงานภาครัฐ 2. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเรื่องการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากหน่วยงานภาคเอกชน

สล็อต


ทั้งนี้ เชื่อว่าผลการสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้ประเทศไทยได้พัฒนากฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ อันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบการขนส่งที่ไร้รอยต่อที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่งตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์

สล็อตออนไลน์


กระทรวงคมนาคม รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่อีกด้วย.
กรมเจ้าท่ามีภารกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแล การส่งเสริม การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง ให้ครอบคลุมถึงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เป็นการประกอบกิจการเพื่อรองรับการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในรูปแบบการ

jumboslot


ขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่สองรูปแบบขึ้นไปภายใต้สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบฉบับเดียว จากสถานที่ซึ่งผู้ประกอบขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่ส่งมอบของในอีกประเทศหนึ่ง (Place to Place หรือ Port to Place หรือPlace to Port) เป็นตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดเป็นกฎหมายเฉพาะที่ตราขึ้นเพื่อรองรับการปฎิบัติตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

slot

การขนส่งสินค้าทางบกขอลโลจิสติกส์

การขนส่งสินค้าทางถนน
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า

jumbo jili


ในการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าในปัจจุบันที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อดำเนินการขนส่งได้ โดยโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า มีบทบาทสำคัญที่ใช้รองรับอุปสงค์การขนส่งทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งถ้าหากขาดการจัดเตรียมที่เพียงพอต่อความต้องการและการบริหารจัดการไม่ดี การขนส่งจะเกิดปัญหาทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและคุณภาพของการขนส่ง และจะส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ทำให้การขนส่งในภาพรวมของทั้งประเทศขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยปัจจุบันการขนส่งสินค้าภายในประเทศใช้การขนส่งทางถนนมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1

สล็อต


ผลการศึกษาในส่วนนี้จะได้นำเสนอโครงข่ายการขนส่งของรูปแบบการขนส่งต่าง ๆ พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง จุดเชื่อมโยงการขนส่ง การเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน สภาพการให้บริการของโครงข่ายการขนส่ง ตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรคของระบบการขนส่งในปัจจุบัน เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐาน ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของโครงข่าย การเชื่อมโยงต่างรูปแบบต่อไป
การขนส่งสินค้าทางถนน

สล็อตออนไลน์


การขนส่งสินค้าทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่งที่ได้รับความนิยมใช้ขนส่งสินค้าภายในประเทศมากที่สุด โดยข้อมูล ปี พ.ศ. 2547 ของกระทรวงคมนาคม พบว่า ปริมาณการขนส่งสินค้าที่ใช้การขนส่งทางถนนมีประมาณ 435 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 88 ของการขนส่งสินค้าในประเทศทั้งหมด และเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.26 ต่อปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ทั้งนี้สาเหตุที่การขนส่งสินค้าทางถนนได้รับความนิยมมากเนื่องจากมีข้อได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ คือ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคได้โดยตรง (door-to-door)เนื่องจากมีโครงข่ายถนน ที่เชื่อมต่อภูมิภาคต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ มีหน่วยบรรทุก (unit load) ขนาดเล็ก และสามารถจัดหา

jumboslot


พาหนะ ได้สะดวก ทำให้สามารถขนส่งสินค้าไปที่จุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันได้สะดวก ประกอบกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถรองรับความต้องการขนส่งสินค้าได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถให้บริการขนส่งจากแหล่งผลิตถึงแหล่งบริโภคได้โดยตรง และจำเป็นต้องใช้การขนส่งทางถนนเป็น Feeder ดังนั้นโดยรวมแล้วการขนส่งสินค้าทางถนนจึงได้เปรียบการขนส่งรูปแบบอื่นๆ ในแง่ของการเป็นการขนส่งรูปแบบเดี่ยว (Single Mode) ที่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและแหล่งบริโภค ได้โดยตรง ทำให้สามารถให้บริการรวบรวมและกระจายสินค้าได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ

slot

ตรวจความพร้อมรถและคนขับ

กรมการขนส่งทางบก ระบุ !!! 3 วัน (11-13 เม.ย.31) ช่วงการเดินทาง ตรวจความพร้อมรถและคนขับ ณ สถานีขนส่งและจุด
จอด 212 แห่งทั่วประเทศ รวม 63,150 คัน สั่งห้ามใช้รถทันที 13 คัน เปลี่ยนคันใหม่ 3 คัน เปรียบเทียบปรับคนขับ 7 ราย กำชับ!!!ผู้ประกอบการต้องควบคุมและตรวจความพร้อมของคนขับทุกคน เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางกลับหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ ย้ำ!!! กรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถต้องรับผิดชอบทุกกรณี

jumbo jili


นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เป็นเป้าหมายสำคัญในการทำงานของกรมการขนส่งทางบก มุ่งเน้นมาตรการเชิงป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ การสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยังคงดำเนินมาตรการเข้มข้นต่อเนื่อง ตรวจความพร้อมของรถโดยสารและคนขับรถทุกคันก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ 212 แห่งทั่วประเทศ พร้อมยกระดับเข้มข้นสูงสุดทุกมาตรการระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนเดินทางมากที่สุด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11-13

สล็อต


เมษายน 2561 รวมจำนวน 63,150 คัน พบรถมีข้อบกพร่อง รวม 169 คัน ในจำนวนนี้ได้สั่งพ่น “ห้ามใช้รถ” ทันที 13 คัน เนื่องจากตรวจพบไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก และสั่งเปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทนจำนวน 3 คัน เนื่องจากปัญหาสภาพยางชำรุด ด้านพนักงานขับรถ เข้มงวดตรวจสอบความพร้อมของสภาพร่างกาย พักผ่อนเพียงพอ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ โดยผลการตรวจความพร้อมรวม 3 วัน ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับพนักงานขับรถรวมทั้งสิ้น 7 ราย ความผิดส่วนใหญ่เกี่ยวกับการแต่งกายและลงเวลาในสมุดประจำรถ โดยได้บันทึกประวัติการกระทำความผิดที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะแล้วทุกราย พร้อมกำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่งต้องมีมาตรการเข้มงวดตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถทุกคน โดยเฉพาะในช่วงการเดินทางกลับหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์

สล็อตออนไลน์


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ ได้กำชับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งให้จัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน กรณีที่ต้องนำรถโดยสารไม่ประจำทางมาให้บริการเสริมต้องได้รับอนุญาตและผ่านการตรวจสอบสภาพรถกับกรมการขนส่งทางบก และต้องเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นจุดจอดต้นทาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จำกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น สแกนความพร้อมของรถโดยสารและพนักงาน

jumboslot


ขับรถก่อนออกให้บริการ ด้านรถโดยสารเช่าเหมา ตรวจสอบความปลอดภัย ระหว่างทางบนเส้นทางหลักรวมทั้งสิ้น 16 จังหวัด 19 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามการเดินรถโดยสารผ่านระบบ GPS Tracking ออนไลน์แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง พร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เข้าสกัดทันทีหากพบพฤติกรรมเสี่ยงจากระบบ GPS Tracking เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตลอดเทศกาลสงกรานต์ โดยประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งสามารถร่วมติดตามตรวจสอบการเดินรถผ่านแอพพลิเคชั่น “DLT GPS” ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการขนส่งละเลยไม่ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ ดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดเด็ดขาดถึงขั้นเพิกถอนการจดทะเบียนรถ ระงับใช้รถ หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

slot

กรมการขนส่งทางบก ห่วงใยประชาชน​ เดินหน้า!!!

กรมการขนส่งทางบก ห่วงใยประชาชน​ เตือน!!! เมาแล้วอย่าขับ​ กลับบ้านปลอดภัย เดินหน้า!!! มาตรการตรวจจับ
ความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ และผ่านระบบ GPS Tracking เผย 5 วัน( 26- 30 ธ.ค.62) พบการใช้ความเร็วเกินกำหนด รวม 23,003 คัน เตือนใช้อุปกรณ์รบกวนหรือตัดสัญญาณ GPS พ่นห้ามใช้ทันที ดำเนินการตามกฎหมายทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่ง

jumbo jili

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อให้การเดินทางบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่มีความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างนี้ที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาแล้ว และอยู่ระหว่างการเฉลิมฉลอง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 กรมการขนส่งทางบกขอให้ขับขี่ทุกราย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการเมาแล้วขับ โดยห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถ เนื่องจากจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่

สล็อต

ลดลง และไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้หากต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ต้องไม่ขับรถอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และมีพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ปลอดภัย เช่น ขับรถคร่อมช่องทาง เปลี่ยนช่องทางไปมา ขับรถย้อนศร เฉี่ยวชนวัตถุริมข้างทาง และขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นอันตรายกับเพื่อนร่วมทาง ทั้งนี้หากจำเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ควรให้เพื่อนที่ไม่ดื่มขับรถแทน หรือใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

สล็อตออนไลน์

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพฤติกรรมการขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในอันดับต้นๆ กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการตรวจสอบการใช้ความเร็วบนท้องถนน ด้วยการตั้งจุด“ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ 17 จังหวัด จำนวน 18 จุด” ณ จุดจอดพักรถ (Rest Area) ตรวจความพร้อมของ

jumboslot

รถและพนักงานขับรถ รวมถึงตรวจการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องรบกวนสัญญาณหรือตัดสัญญาณ GPS ซึ่งตรวจพบรถที่ติดตั้งการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องรบกวนสัญญาณหรือตัดสัญญาณ GPS จำนวน 2 คัน ด้วย ที่จุดตรวจจังหวัดชัยนาท จึงได้ดำเนินการสั่งพ่นห้ามใช้ทันที ส่วนผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยระบบ GPS Tracking ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ระหว่างวันที่ 26- 30 ธันวาคม 2562 ตรวจรถทั้งหมดจำนวน 427,255 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกำหนดจำนวน 22,510 คัน โดยศูนย์ฯ GPS

slot