Tag Archives: ความปลอดภัย

ผลกระทบทางด้านการเมืองและสังคม

การเคลื่อนย้ายคนและสินค้าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบการเมืองและสังคมของพื้นที่นั้นๆ และผลกระทบต่อ
มาถึงระดับประเทศทั้งในด้านความมั่นคงและวัฒนธรรม

jumbo jili


ในด้านการเมือง การสร้างถนนติดต่อระหว่างเมืองกับแนวชายแดนของประเทศหรือการสร้างถนน ติดต่อระหว่างประเทศทำให้เกิดการเคลื่อนย้าย คน และสินค้าสะดวกสะดวกขึ้น การเคลื่อนย้ายคนหรือผลผลิตดังกล่าวแล้วมีทั้งสิ่งที่ถูกต้องทางกฎหมายและไม่ถูกต้อง ในบางครั้งเส้นทางคมนาคมทางบกระหว่างประเทศ กลับกลายเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธ ยาเสพย์ติด หรือ

สล็อต


สิ่งของผิดกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้เพราะการใช้เส้นทางบกสามารถกระทำได้สะดวกกว่าทางอากาศ ซึ่งมีการตรวจตราที่รัดกุมกว่า และหลบหนีได้ยาก ภายใต้ผลกระทบในทางลบดังกล่าวมาแล้ว แต่การขนส่งก็ส่งผลประโยชน์ต่อระบบการเมืองของประเทศอย่างมากมาย ถนนเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ถนนแนวชายแดนสามารถสร้างความมั่นคงและความมั่นคงให้แก่ประเทศซึ่งเกิดจากด้านการค้าขาย และการรักษาความปลอดภัย

สล็อตออนไลน์


ในด้านวัฒนธรรม การแพร่กระจายทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) ซึ่งเกิดจากการพัฒนาการขนส่ง ย่อมทำให้วัฒนธรรมจากเมืองหลั่งไหลเข้าสู่ชนบทวัฒนธรรมใหม่บางครั้งสามารถทำให้มาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนในชนบทดีขึ้น เช่น เกี่ยวกับเรื่องสุภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย ฯลฯ แต่บางครั้งวัฒนธรรมภายนอกก็เข้าไปผสมผสานหรือแทนที่วัฒนธรรมเดิม เช่น การปลูกฝ้าย เพื่อผลิตเสื้อผ้าใช้เองของชาวเขาหรือชาวไทยในชนบทของประเทศไทยได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต

jumboslot


เสื้อผ้าใช้เอง หันมาซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในปัจจุบันชาวไทยทุกภาคของประเทศได้ยกเลิกวิธีการปลุกฝ้ายเพื่อขายผ้า แต่ชาวเขาซึ่งหมู่บ้านห่างไกลจากถนน ก็ยังทอเสื้อผ้าใช้เองผสมผสานกับการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากตลาด ตัวอย่างการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมซึ่งอยู่ในลักษณะการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเก่ากับวัฒนธรรมใหม่ การยอมรับวัฒนธรรมใหม่หรือการปฎิเสธวัฒนธรรมใหม่ มีตัวอย่างให้เห็นได้ในลักษณะของประเพณี พิธีกรรม หรือการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในสังคม

slot

มุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ มุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และพัฒนา
ศักยภาพการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้เยาวชน ตั้งเป้าครอบคลุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษากว่า 21,000 รายทั่วประเทศ

jumbo jili


นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายที่มุ่งเน้นการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ 2562 กรมการขนส่งทางบก มอบหมายให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ จัดโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน สร้างความตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และพัฒนาศักยภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้ตามกฎหมาย นอกจากจะเป็นการช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ นำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีการอบรม ให้

สล็อต


ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย วิธีป้องกันอุบัติเหตุ มารยาทในการขับรถ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษารถเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมสาธิตการขับขี่ภาคปฏิบัติ แนะแนวเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam และทดสอบภาคปฏิบัติ หากผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

สล็อตออนไลน์


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการดังกล่าว คาดว่าจะมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรวมทั่วประเทศกว่า 21,000 คน และจะมีการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของนักเรียนนักศึกษาในระยะเวลา 3 เดือนหลังได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ โดยต้องไม่เป็นผู้กระทำหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์รณรงค์

jumboslot


“ขับขี่มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟหน้า สวมหมวกกันน็อค” อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นคุณลักษณะนิสัยที่ดีในการขับขี่ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากนักเรียนนักศึกษาที่ต้องมีความใส่ใจตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และประชาชนในพื้นที่ ก็เป็นส่วนสำคัญในการช่วยกันดูแลบุตรหลานที่ขับรถจักรยานยนต์ด้วย ผู้สนใจร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาในพื้นที่

slot

กรมการขนส่งทางบกมุ่งสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบกมุ่งสร้างเสริมจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมปลูกฝังวินัยจราจรแก่เยาวชนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา ภายใต้“โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย” เน้นให้ความรู้กฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยเพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน คาดว่าปี 2561 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 49,000 ทั่วประเทศ

jumbo jili

นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย การมีวินัยและปฏิบัติตามกฎจราจร พร้อมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่เยาวชน โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยภายใต้ “โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย” ให้แก่กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการดำเนิน

สล็อต

โครงการตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยมอบหมายให้สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมให้ความรู้ มุ่งเน้นให้เยาวชนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ และการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ตลอดจนวางรากฐานด้านจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องปลอดภัยด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ของรถจักรยาน ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัยและการสวมที่ถูกต้อง การตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถจักรยานก่อนใช้งาน เครื่องหมายจราจรและเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมด้วยการฝึก

สล็อตออนไลน์

ภาคสนามด้วยการขับขี่จักรยานสองล้อในสนามจราจรจำลองสถานการณ์ต่างๆ เช่น การขี่ในเส้นทางที่มีทางร่วมทางแยกต่างๆ การขี่บนทางขรุขระ เป็นต้น สำหรับโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยมีแผนการดำเนินการสลับหมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ คาดว่าจะมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมโครงการครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวนกว่า 49,000 คน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหมายให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพื้นฐานการขับขี่ที่ถูกต้องปลอดภัย ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนน

jumboslot

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสนามจราจรเยาวชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยไปแล้วทั่วประเทศ จำนวน 359 รุ่น มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 48,162 คน อีกทั้งยังได้รวบรวมข้อมูลความรู้เพื่อจัดทำคู่มือ “สอนน้องรู้กฎจราจร” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนมให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วย และจากสถิติพบว่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 68 จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

slot