Tag Archives: คล่องตัว

ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกงดวิ่ง

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกงดวิ่งช่วง 10 – 16 เมษายน 2564 เพื่อให้ถนนทุก
เส้นทางคล่องตัวและปลอดภัย ตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2564

jumbo jili


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การขอความร่วมมือรถบรรทุกหยุดวิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นมาตรการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว โดยคาดการณ์ว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงประสานขอความร่วมมือ สมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล เพื่อให้งดการว่าจ้างขนส่งสินค้า และงดการใช้รถบรรทุก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 โดยได้มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับ

สล็อต


ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย และบริษัทต่างๆ พร้อมให้ความร่วมมือในถนนทุกเส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

สล็อตออนไลน์


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายการดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 กรมการขนส่งทางบกตั้งเป้าหมายต้องการให้อุบัติเหตุจากรถบรรทุกต้องลดลงหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุกับรถบรรทุกแต่ละครั้งมักปรากฏความรุนแรงมากกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถลักษณะอื่น ซึ่งหนึ่งในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุดังกล่าว คือ การลดปัจจัยเสี่ยงโดยลดจำนวนรถบรรทุกที่ออกมาวิ่งในช่วง 10 – 16 เมษายน 2564 เท่าที่จำเป็น ส่วนการขนส่งอื่นที่ไม่สำคัญเร่งด่วน ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้รถในช่วงเทศกาลสงกรานต์

jumboslot


ทั้งนี้ สำหรับสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน สามารถขนส่งได้โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น การขับรถโดยใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพถนน ใช้ช่องทางจราจรซ้ายสุด กรณีต้องใช้เส้นทางที่มีช่วงขึ้นเขาลงเขา ขอให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้ถนนจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการชะลอตัว และทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทาง และตลอดทำการขนส่งต้องตรวจสอบการทำงานของระบบ GPS Tracking ให้สามารถส่งข้อมูลการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต้องใช้อุปกรณ์ยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) ตลอดเวลาที่ทำการขนส่ง และปฏิบัติตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินรถในถนนบางสาย

slot

“ขนส่งต่อเนื่อง”

กรมเจ้าท่า เปิดเวทีถก “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” จาก
ภาครัฐและเอกชน และรวบรวมความคิดเห็น วิเคราะห์และแก้ไข พัฒนากฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันด้านการขนส่งของประเทศ
นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้ได้จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซี่งมีทั้งเวทีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะมาร่วมพิจารณาในเรื่องความเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขขอบเขตกฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และมีเวทีสำหรับภาคเอกชนที่จะมาช่วยสะท้อนปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในระยะที่ผ่านมา

jumbo jili


โดยการสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น 1. การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายนั้นใช้บังคับว่าควรแก้ไข ปรับปรุง ในนิยามการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามมาตรา 4 และสัญญาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากหน่วยงานภาครัฐ 2. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเรื่องการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากหน่วยงานภาคเอกชน

สล็อต


ทั้งนี้ เชื่อว่าผลการสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้ประเทศไทยได้พัฒนากฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ อันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบการขนส่งที่ไร้รอยต่อที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่งตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์

สล็อตออนไลน์


กระทรวงคมนาคม รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่อีกด้วย.
กรมเจ้าท่ามีภารกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแล การส่งเสริม การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง ให้ครอบคลุมถึงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เป็นการประกอบกิจการเพื่อรองรับการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในรูปแบบการ

jumboslot


ขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่สองรูปแบบขึ้นไปภายใต้สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบฉบับเดียว จากสถานที่ซึ่งผู้ประกอบขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่ส่งมอบของในอีกประเทศหนึ่ง (Place to Place หรือ Port to Place หรือPlace to Port) เป็นตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดเป็นกฎหมายเฉพาะที่ตราขึ้นเพื่อรองรับการปฎิบัติตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

slot