Tag Archives: ขนส่ง

สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ และสายด่วน 1584

กรมการขนส่งทางบก เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 อำนวย
ความสะดวกประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ พร้อมให้บริการรับเรื่องร้องเรียน กรณีถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ และสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

jumbo jili


วันนี้ (8 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ และรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัย ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเป็นมาตรการรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาวของกรมการขนส่งทางบกให้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ ชั่วคราวที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ และให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ชั่วคราวเพื่อคอยอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่เดินทางด้วย

สล็อต


รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการเดินทางมากกว่าช่วงเวลาปกติรวมถึงมากกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ควบคุมให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สล็อตออนไลน์


อย่างเคร่งครัด และร่วมตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรณีพบรถโดยสารสาธารณะมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สั่งเปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทนหรือสั่ง “ห้ามใช้” รถคันดังกล่าวทันที ด้านพนักงานขับรถหากตรวจพบชั่วโมงการทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนอันเกิดจากตัวรถและผู้ขับรถ

jumboslot


รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งทางผู้โดยสาร หรือช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งให้บริการตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ดังนี้ สายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, แอปพลิเคชัน DLT GPS ทั้งนี้ ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ โดยมีมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดขั้นสูงสุดทุกกรณี กรณีกระทำความผิดซ้ำซาก ความผิดร้ายแรงและเข้าข่ายเป็นภัยสังคม พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตลอดช่วงสงกรานต์ 2564
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T คือ D-Distancing อยู่ห่างไว้ M-Mask Wearing ใส่หน้ากากอนามัย H-Hand washing หมั่นล้างมือ T-Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ T-Thai Cha na ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดทั้งก่อนและหลังการเดินทางทุกคน

slot

ผลสแกนรถโดยสารและคนขับรถทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! ผลสแกนรถโดยสารและคนขับรถทั่วประเทศ เฉพาะวันที่ 16 เมษายน 2561 สแกนรถโดยสาร
และคนขับรถรวม 21,818 คัน สั่งเปลี่ยนรถทันที 2 คัน และพ่นห้ามใช้รถอีก 3 คัน ด้านคนขับรถต้องเปลี่ยนตัวทันที 2 ราย หลังพบชั่วโมงการทำงานเกินกำหนดและมีระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ กำชับ!!! ทุกหน่วยตรวจสอบความพร้อมเข้มข้นทุกคันทุกคนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2561

jumbo jili

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลดำเนินการตามมาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น ตรวจความพร้อมสแกนรถโดยสารทุกคัน พนักงานขับรถทุกคน ทุก

สล็อต

สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด 212 แห่งทั่วประเทศต่อเนื่อง เฉพาะวันที่ 16 เมษายน 2561 ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถจำนวน 21,818 คัน สูงกว่าเมื่อวาน (15 เม.ย. 61) ซึ่งมีจำนวน 19,786 คัน เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 10,470 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 11,348 คัน พบข้อบกพร่อง

สล็อตออนไลน์

เกี่ยวกับตัวรถรวม 51 คัน ในจำนวนนี้ เป็นข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัย 5 คัน โดยพ่นห้ามใช้รถเนื่องจาก GPS ไม่เชื่อมต่อจำนวน 3 คัน เกียร์ชำรุดสั่งเปลี่ยนรถทันที 1 คัน และสภาพยางบวมเปลี่ยนรถอีก 1 คัน นอกนั้นเป็นความบกพร่องเล็กน้อย สามารถแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการได้อย่างปลอดภัย ด้านพนักงานขับรถสั่งเปลี่ยนตัวทันทีจำนวน 2 ราย เนื่องจากตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจและชั่วโมงการทำงานเกินที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้รวม 6 วัน (ตั้งแต่วันที่

jumboslot

11-16 เมษายน 2561) มีรถโดยสารและพนักงานขับรถผ่านการตรวจความพร้อมแล้วจำนวน 122,243 คัน (หมวด 2 จำนวน 61,410 คัน และหมวด 3 จำนวน 60,833 คัน) พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวรถรวม 356 คัน สั่งให้เปลี่ยนรถทันที จำนวน 10 คัน และสั่งพ่นห้ามใช้รถจนกว่าแก้ไขและนำเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบกรวมจำนวน 19 คัน ด้านพนักงานขับรถสั่งเปลี่ยนตัวแล้ว 7 ราย เปรียบเทียบปรับอีกจำนวน 17 ราย

slot