Tag Archives: กรุงลอนดอน

หลักการขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลก เพราะเป็ นบริการ
ขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกวาการขนส่งรูปแบบอื่น โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่
ประเทศต่าง ๆ มีการคมนาคมติดต่อกนมากขึ ั ้นส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตัว

jumbo jili


เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่ งภูมิภาคที่การขนส่งทางอากาศขยายตัวมากที่สุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ ก
ดังนั้นการขนส่งทางอากาศจึงเป็ นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ
ความเป็ นมาของการขนส่งทางอากาศ
หลายพันปี มาแล้ว มนุษย์เราเฝ้าสังเกตดูนก และอยากบินได้เหมือนนก แต่พวกนกนั้น มี

สล็อต


กล้ามเนื้อแข็งแรง กระดูกเบา มีขนป้องกนการไหลทะลุผ่านอากาศ แต่มนุษย์ไม่เหมาะที่จะบินด้วย
กาลังของตนเองเพราะมีกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงพอ ไม่มีโครงกระดูกที่จะลดนํ้าหนักไม่มีหัวใจสูบ
ฉีดโลหิตได้เร็วพอ จึงบินไม่ขึ้น
ค.ศ.1480 นายลีโอนาโด ดาวินซี ได้ร่างแบบอุปกรณ์การบินได้ในหลายๆรูปแบบ ซึ่ ง
เลียนแบบการกระพือปี กของนก ผลงานถูกลืมเลือนไปกว่า 300
ปี ค.ศ.1783 สองพี่น้องสกุลมองต์โกลฟี เยร์ (โจเซฟ และแจ๊คควิส)สร้างบอลลูนได้สําเร็จ

สล็อตออนไลน์


โดยบรรจุอากาศร้อนไว้ภายในบอลลูนเพื่อให้เกิดแรงยก เพราะอากาศร้อนเบากวาอากาศเย็น ทําให้
ความหนาแน่นรวมของบอลลูนตํ่ากวาความหนาแน่นของอากาศโดยรอบ จึงลอยขึ้น
ต่อมาในปี เดียวกัน ศาสตราจารย์ ชารลส์ แห่งนครปารีส ได้ใช้ก๊าซไฮโดรเจนบรรจุเข้า
ไปในบอลลูน แทนที่จะใช้อากาศร้อน บอลลูนก็ลอยขึ้นไปในอากาศได้เช่นเดียวกน และการที่จะ
ให้บอลลูนมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น เขาได้ใช้หัวเผาไหม้ตรงฐานบอลลูน ทําให้ก๊าซไฮโดรเจนซึ่ง

jumboslot


สามารถทําให้บอลลูนลอยได้อยู่แล้ว ก็ร้อนยิ่งขึ้นไปอีกจึงทําให้บอลลูนลอยสูงขึ้นไปอีก แล้วยัง
สามารถยกตะกร้าและผู้โดยสารขึ้นจากพื้นได้เป็ นอยางดีค.ศ.1799 เซอร์ จอร์จ เคย์ลีย์ ชาวอังกฤษ ได้ออกแบบรูปร่างของเครื่องบินบนจานเงิน
และยังเป็ นบุคคลแรก ที่เขียนแผนภาพของแรงยก-แรงต้าน ปัจจุบันนี้ จานเงินดังกล่าวถูกเก็บรักษา
ไว้ในพิพิธภัณฑ์ ณ กรุงลอนดอน

slot