ข้อดีข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ

ประโยชน์ของการขนส่งทางอากาศ

 1. มีความเร็วสูง
 • เสียเวลาการเดินทางน้อย
 • เพิ่มเที่ยวขนได้มากขึ้น
 • เลือกเวลาเดินทางได้
 1. มีความอ่อนตัว เพราะปราศจากสิ่งกีดขวาง

jumbo jili

 1. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อยางรวดเร็ว
  ข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ
 2. บรรทุกดนํ้าหนักได้น้อย
 3. การลงทุนและค่าใช้จ่ายสูง ทําให้เกิดความสิ้นเปลืองมาก
 4. การขึ้นบินขึ้นอยูกับลักษณะของดินฟ้าอากาศ
 5. เทคนิคในด้านการบินและการซ่อมบํารุงยุงยากซับซ้อน
  หน่วยความเร็วของอากาศยาน1 น๊อต [ Knot (Kt.) ] = 1 ไมล์ทะเล ต่อ หนึ่งชัวโมง
  มัค1(Mach 1) = 661.4 Kt. หรือ1,225 กม./ชม.

สล็อต


หน่วยระยะทางที่ใช้
1 ไมล์ทะเล [ Nautical Mile (Nm.) ] = 1.852 กิโลเมตร 1 ไมล์บก [ Statute Mile ] =
1.609 กิโลเมตร 1 ไมล์ทะเล = 1.151 ไมล์บก
องค์ประกอบของการขนส่งทางอากาศ

 1. อากาศยาน
 2. หน่วยบิน

สล็อตออนไลน์

 1. ท่าอากาศยาน
 2. สิ่งอํานวยความสะดวกระหวางเส้นทางบิน ลักษณะของอากาศยาน เครื่องบิน คือ ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปในอากาศ โดยอาจอาศัยแรงลมพัดไป หรือ ใช้แรงดัน
  จากเครื่องจักรกลชนิดใดก็ได้ที่ติดตั้งไว้ในอากาศยานนั้นๆ แบ่งเป็ น 2 ประเภท
 3. เบากว่าอากาศ ได้แก่ บอลลูน เรือเหาะ มีลักษณะเป็ นลูกโป่ งขนาดใหญ่ เปลือกเบาแต่เหนียว บินได้โดยอัดอากาศร้อน อัดก๊าซไฮโดรเจน หรือก๊าซอื่นๆ เข้าไป
 4. หนักกวาอากาศ ได้แก่ เครื่องบิน เครื่องร่อน เฮลิคอปเตอร์ เคลื่อนที่ไปโดยอาศัยจากปีก
  หรือโรเตอรเครื่ องบินที่จะบินไปในอากาศได้นั้น จะต้องมีหลักและทฤษฎี การบินในอากาศ
  ประกอบด้วยแรง 4 แรง คือ
 5. แรงขับ (THRUST) หรือพลังขับเคลื่อนเป็ นแรงที่ทําให้เครื่องบิน เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
  ได้แรงขับได้มาจากเครื่องยนต์ของเครื่องบิน ถ้าต้องการไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น ก็ต้องเพิ่มแรงขับมากขึ้น หรือเร่งเครื่องยนต์นันเอง (ป้อนนํ้ามันเพิ่ม) แต่ถ้าให้เครื่องบินช้าลงก็ทําได้โดยลดแรงขับ หรือผอนเครื่องยนต์ให้เบาลง (ลดปริมาณนํ้ามัน)

jumboslot

 1. แรงต้าน (DRAG) คือเป็ นแรงที่มีการกระทําตรงกนข้าม กับแรงที่ขับเคลื่อน (THRUST)
  นี่ก็คือแรงเสียดทานของอากาศ ที่ผานส่วนต่างๆ ของเครื่องบิน แรงต้านเกิดจากการกระทบของ
  อากาศต่อพื้นผิวเครื่องบิน ก่อให้เกิดการเสียดทานบนพื้นผิวเครื่องบิน
 2. แรงยก (LIFT) เกิดขึ้นโดยความกดอากาศตํ่า ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวด้านบนของปี ก เมื่อ
  เปรียบเทียบกบความกดอากาศที่เกิดขึ้นที่พื้นผิวด้านล่างของปี ก หรือแรงยกก็คือ แรงที่เกิดขึ้นบน
  พื้นผิวด้านบนของปี ก น้อยกว่า แรงที่เกิดขึ้นที่พื้นผิวด้านล่างของปี ก ทําให้เกิดแรงยกขึ้นด้านบนที่
  ปี กของเครื่องบิน

slot

หลักการขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลก เพราะเป็ นบริการ
ขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกวาการขนส่งรูปแบบอื่น โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่
ประเทศต่าง ๆ มีการคมนาคมติดต่อกนมากขึ ั ้นส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตัว

jumbo jili


เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่ งภูมิภาคที่การขนส่งทางอากาศขยายตัวมากที่สุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ ก
ดังนั้นการขนส่งทางอากาศจึงเป็ นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ
ความเป็ นมาของการขนส่งทางอากาศ
หลายพันปี มาแล้ว มนุษย์เราเฝ้าสังเกตดูนก และอยากบินได้เหมือนนก แต่พวกนกนั้น มี

สล็อต


กล้ามเนื้อแข็งแรง กระดูกเบา มีขนป้องกนการไหลทะลุผ่านอากาศ แต่มนุษย์ไม่เหมาะที่จะบินด้วย
กาลังของตนเองเพราะมีกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงพอ ไม่มีโครงกระดูกที่จะลดนํ้าหนักไม่มีหัวใจสูบ
ฉีดโลหิตได้เร็วพอ จึงบินไม่ขึ้น
ค.ศ.1480 นายลีโอนาโด ดาวินซี ได้ร่างแบบอุปกรณ์การบินได้ในหลายๆรูปแบบ ซึ่ ง
เลียนแบบการกระพือปี กของนก ผลงานถูกลืมเลือนไปกว่า 300
ปี ค.ศ.1783 สองพี่น้องสกุลมองต์โกลฟี เยร์ (โจเซฟ และแจ๊คควิส)สร้างบอลลูนได้สําเร็จ

สล็อตออนไลน์


โดยบรรจุอากาศร้อนไว้ภายในบอลลูนเพื่อให้เกิดแรงยก เพราะอากาศร้อนเบากวาอากาศเย็น ทําให้
ความหนาแน่นรวมของบอลลูนตํ่ากวาความหนาแน่นของอากาศโดยรอบ จึงลอยขึ้น
ต่อมาในปี เดียวกัน ศาสตราจารย์ ชารลส์ แห่งนครปารีส ได้ใช้ก๊าซไฮโดรเจนบรรจุเข้า
ไปในบอลลูน แทนที่จะใช้อากาศร้อน บอลลูนก็ลอยขึ้นไปในอากาศได้เช่นเดียวกน และการที่จะ
ให้บอลลูนมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น เขาได้ใช้หัวเผาไหม้ตรงฐานบอลลูน ทําให้ก๊าซไฮโดรเจนซึ่ง

jumboslot


สามารถทําให้บอลลูนลอยได้อยู่แล้ว ก็ร้อนยิ่งขึ้นไปอีกจึงทําให้บอลลูนลอยสูงขึ้นไปอีก แล้วยัง
สามารถยกตะกร้าและผู้โดยสารขึ้นจากพื้นได้เป็ นอยางดีค.ศ.1799 เซอร์ จอร์จ เคย์ลีย์ ชาวอังกฤษ ได้ออกแบบรูปร่างของเครื่องบินบนจานเงิน
และยังเป็ นบุคคลแรก ที่เขียนแผนภาพของแรงยก-แรงต้าน ปัจจุบันนี้ จานเงินดังกล่าวถูกเก็บรักษา
ไว้ในพิพิธภัณฑ์ ณ กรุงลอนดอน

slot

ผ้รับขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ (Air Courier)

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการรับขนส่งพัสดุภัณฑ์
ทางอากาศ ทั้งขนาดใหญ่ที่มีฝูงบินเป็นของตนเอง และผู้ให้บริการขนาดเล็ก ที่ซื้อระวางมาจากสาย
การบินอีกทอดหนึ่ง โดยผู้ให้บริการประเภทนี้ เน้นการขนส่งสินค้าที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว
สินค้าที่ใช้บริการการขนส่ง เป็นสินค้า ที่มีขนาดเล็กและเบา เน้นการให้บริการแบบรับ-ส่งของถึงที่

jumbo jili


คือ เป็นการรับของจากผู้ส่งที่ต้นทาง จากนั้น จะ ดําเนินพิธีการทางศุลกากรทั้งในประเทศต้นทาง
และปลายทางให้ และส่งให้กบผู้รับปลายทาง โดยจะมีการเก็บค่าบริการแบบเหมาจ่าย ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็ นการเก็บที่ต้นทาง โดยผู้รับปลายทางจะชําระเพียงค่าใช้ด้านภาษี อากร และค่าบริการทาง
เอกสารพิธีการศุลกากรเท่านั้น

สล็อต


ผู้รับขนส่ งพัสดุไปรษณีย์อากาศระหว่างประเทศ (Air Parcel Post) การขนส่งพัสดุ
ไปรษณีย์ อากาศระหวางประเทศ จะมีเงื่อนไขดังนี้ คือ สินค้าที่รับขนส่งจะต้องมีนํ้าหนักต่อชิ้นไม่
เกิน 10 กิโลกรัม และ เป็ นการขนส่งที่ให้บริการโดยรัฐ โดยผู้ส่งออกจะต้องนําสินค้าไปส่งยังที่ทํา
การไปรษณีย์ต้นทาง และเป็ นการส่ง ของถึงมือผู้รับโดยตรงที่ปลายทาง เว้นแต่เป็นของที่มีภาษี
อากรมาก ซึ่ งการชําระค่าไปรษณีย์อากรนั้นจะต้อง ชําระที่ต้นทางและผู้นําเข้าที่ปลายทางก็ชําระ

สล็อตออนไลน์


เพียงค่าไปรษณีย์อากรเท่านั้น
สําหรับเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศนั้น โดยทัวไปจะมี 3 ประเภท ได้แก่
1) เครื่องบินโดยสาร (Passenger Flight)
2) เครื่องบินกึ่งโดยสาร (Combi Flight หรือ Combination of Passenger & Main DeckLoader)
3) เครื่องบินบรรทุกสินค้า (Charter Flight / Cargo Flight / Freighter)

jumboslot


ตัวแทนผ้รับสินค้าปลายทาง ( Oversea Agent) คือ ผู้ที่ทําหน้าที่รับสินค้าและดําเนินการ
จัดส่ง รวมถึงดําเนินพิธีการศุลกากรให้แก่ผู้รับสินค้าปลายทาง
ผ้นําเข้า (Consignee) คือ ผู้รับสินค้าปลายทางที่ขนส่งมาทางอากาศ

slot

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในการขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศ เป็ นการขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะตัว คือมีความรวดเร็วในการขนส่ง
เมื่อเปรียบเทียบกบการขนส่งรูปแบบอื่นๆ
สําหรับกระบวนการขนส่งสินค้าทางอากาศซึ่ งส่วนใหญ่เป็ นการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศนั้น ในกระบวนการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วน

jumbo jili


เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการดังนี้
ผ้ส่งออกสินค้า ( Shipper) หมายถึง ผู้ที่ต้องการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ ในที่นี้คือ
ผู้ที่ต้องการขนส่งสินค้าทางอากาศระหวางประเทศ
ตัวแทนรับขนส่ งสินค้า (Freight Forwarder) คือ ผู้มีหน้าที่เป็ นตัวแทนของผู้ส่งออกใน
การจัดหา และจัดการขนส่งสิ นค้าของผู้ส่งออกไปยังเมืองท่าปลายทาง บางรายทําหน้าที่เป็ น
ตัวกลางระหวางผู้ส่งสินค้า กบผู้รับขนส ั่งสินค้า บางรายอาจทําหน้าที่เป็ นผู้ขนส่งสินค้าโดยตรง
ทั้งนี้ บริ การที่ตัวแทนรับขนส่งสินค้าสามารถให้บริ การ ประกอบไปด้วยบริ การต่างๆ

สล็อต


ดังต่อไปนี้
1) ตัวแทนออกของให้กบผู้ส ั ่งสินค้าหรือผู้รับสินค้า (Customer Broker)
2) ตัวแทนในการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Forwarding Business) แต่ดําเนินงาน ในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ส่งออก หรือ ผู้นําเข้า
3) ตัวแทนของผู้รับขนส่งสินค้า (Transportation Provider) เช่นเป็ นตัวแทนสายการบินในการให้บริการรับขนส่งสินค้า หรือเป็ นผู้ขนส่งสินค้าเอง
4) การรับจัดการบรรจุหีบห่อ (Packing) รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์
5) การให้บริการด้านคลังสินค้า (Warehouse) โรงพักสินค้า การบริหารจัดการคลังสินค้า

สล็อตออนไลน์


โดยใช้เครื่ องมือและแรงงานของตนเองให้กับผู้ใช้บริ การที่มีคลังสินค้าเป็ นของตัวเอง แต่ไม่
ประสงค์จะดําเนินการบริหารจัดการเอง
6) การให้บริการทางด้านแรงงาน คนงาน (Stevedoring) เพื่อการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
7) การให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)
8) ผู้ให้บริการบริหารโลจิสติกส์ ในระบบห่วงโซ่อุปทานครบวงจร (Logistics and Supply
Chain Service)

jumboslot


9) ผู้ให้คําปรึกษาเชิงธุรกิจแก่ผู้นําเข้าและส่งออก (Business Consultant) สําหรับ ตัวแทนรับ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight Forwarder) จะต้องเป็ นผู้ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ และได้รับการแต่งตั้
งจากบริษัทที่ให้บริการการบิน ให้ดําเนินการรับ
สินค้าและออกใบตราส่งสินค้าทางอากาศให้แก่ผู้ส่งออก
สายการบินหรือบริษัทการบินต่างๆ (Airline หรือ Carrier)คือ ผู้ที่ให้บริการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ โดยผู้ให้บริการประเภทนี้ จะเป็นเจ้าของระวางสินค้า

slot

คุณลักษณะที่สําคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศ

 1. ความรวดเร็วการส่งสินค้าทางอากาศนับวามีความรวดเร็วที่สุด
 2. ความแน่นอน มีตารางการบินที่แน่นอน สมํ่าเสมอ และตรงต่อเวลา
  ผ้ที่มีบทบาทในการขนส่งสิ ู นค้าทางอากาศ คือ
 3. ผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งสินค้าหรือ Shipper หมายถึง ผู้ที่มีชื่อปรากฏอยูในเอกสาร ่ กาํกบสินค้า ั
  หรือ Air Waybill ที่จะทําการ หรือร่วมทําการขนส่งสินค้า ภายใต้เงื่อนไขใน Air Waybill

jumbo jili

 1. บริษัทการบิน บริษัทการบิน หรือ Carrier หมายถึง บริษัทการบินต่างๆ ซึ่งรวมทั้งบริษัท
  การบินที่ออกเอกสารกาํกบสินค้า ั Air Waybill ที่จะทําการ หรือร่วมทําการขนส่งสินค้า ภายใต้
  เงื่อนไขใน Air Waybill
 2. ผ้รับสินค้า ู ผู้รับสินค้า หรือ Consignee หมายถึงผู้ที่มีนามระบุอยูใน ่ Air Waybill ซึ่ง
  บริษัทการบินจะต้องส่งมอบสินค้าให้ เมื่อถึงเมืองปลายทางตามที่ระบุไว้
 3. บริษัทตัวแทน บริษัทตัวแทน หรือ IATA CARGO AGENT หมายถึง บริษัทที่ได้รับ
  รองจาก สมาคมการขนส่งทางอากาศ และแต่งตั้งโดยบริ ษัทการบิน ให้ดําเนินการรับและออก

สล็อต

เอกสารกาํกบสินค้า ั Air Waybill พร้อมทั้
งเก็บค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องในนามของบริษัทการบิน

 1. ศุลกากร (Customs)
  เอกสารทางการขนส่ง
  ประเด็นที่ผู้ส่งออกควรตระหนักถึงใน1การขนส่งสินค้าทางอากาศ คือ เรื่องของเอกสาร
  สําหรับการขนส่ง แน่นอนวาผู้ส ่ ่งออกต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อส่งต่อไปยังผู้ซื้อสําหรับ
  เรียกเก็บเงินหรือให้ผู้ซื้อใช้เป็ นหลัก ฐานประกอบในการรับสินค้า โดยเอกสารที่ผู้ส่งออกต้อง

สล็อตออนไลน์

เตรียมคล้ายกบวิธีขนส ั ่งทางอื่น เช่น Invoice Packing List กรมธรรม์ประกนภัยขนส ั ่งสินค้า ตัวแลก ๋
เงิน เป็ นต้น แต่จะมีเอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้องเฉพาะสําหรับการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ ใบตราส่ง
สินค้าทางอากาศ (Air Waybill) ซึ่งเป็ นเอกสารที่ผู้รับจ้างส่งสินค้าออกให้ในฐานะผู้ส่งสินค้าต้องนํา
Air Waybill มาเป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารส่งออกที่ส่งไป เรียกเก็บเงินหรือให้ผู้ซื้อใช้เป็ นหลักฐาน
ประกอบในการรับสินค้าต่อไป (http://ployde.blogspot.com/2013/07/blog-post.html)
Air Waybill มี 2 ประเภทหลักๆ คือ

 1. House Air Waybill เป็ นเอกสารที่ออกโดยบริษัทตัวแทนรับส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก
  โดยชื่อผู้ขนส่งใน Air Waybill (มุมซ้ายด้านบนของ Air Waybill) จะเป็ นชื่อของผู้ส่งออก

jumboslot

 1. Master Air Waybill เป็ นเอกสารที่ออกโดยสายการบินที่ส่งสินค้าซึ่งลงนามโดยสายการ
  บินหรือบริษัท ตัวแทนของสายการบินก็ได้ โดยชื่อผู้ขนส่งสินค้าใน Master Air Waybill (มุมซ้าย
  ด้านบนของ Air Waybill) ก็จะเป็ นผู้ส่งออก
  ข้อความสําคัญทีอยูในใบตราสินค้า คือ ่
 2. ชื่อท่าอากาศยานที่ต้นทาง
 3. สายการบินที่ทําการขนส่ง
  3.ชื่อท่าอากาศยานปลายทาง
  4.เที่ยวบิน

slot

ปัจจัยอิทธิพลต่อการขยายตัวของการขนส่งสินค้าทางอากาศ

 1. การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรเเละ
  อุตสาหกรรมของโลก ได้ก่อให้เกิดประเภทของสินค้าต่าง ๆ หลากหลายขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  สินค้าที่มีมูลค่าสูง แต่มีขนาด ปริมาตร และนํ้าหนักไม่มาก ซึ่ งเป็ นสินค้าที่จําเป็ นต้องอาศัยระบบ
  การขนส่งที่รวดเร็วปลอดภัย เเละมีการดูแลสภาพของสินค้าอยางดีที่สุด เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

jumbo jili


ที่ใช้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องมือเเละอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมูลค่า
สูง อัญมณีเเละเครื่องประดับ

 1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเติบโตของปริมาณการค้าของโลก
  เป็ นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ปริมาณเเละประเภทของสินค้าที่ต้องอาศัยการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้น ยิ่ง
  ไปกวานั่้นการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO)
 2. ธุรกิจเเบบครบวงจร เป็ นธุรกิจที่ต้องการด้านการขนส่งที่เชื่อถือเเละวางใจได้เพื่อนําสิ่ง
  ต่าง ๆ ที่กิจการต้องการมาให้ในสภาพที่ดีเเละตามกาหนดเวลา เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บ
  เเละบํารุงรักษา การขนส่งสินค้าทางอากาศจึงเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมของธุรกิจนี้

สล็อต

 1. แนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เรียกวา ่ Just-in-Time Concept แนวทางดังกล่าว
  มุ่งเน้นการบริหารสินค้าคงเหลือเเละปริมาณสต็อกสินค้าอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็ นการลด
  ต้นทุนการดําเนินงานภายใต้วิธีการบริหารจัดการแบบ Just-in-Time Concept นี้ผู้ประกอบการใน
  ธุรกิจระหวางประเภทจะมีสต็อกสินค้าในปริมาณตํ่าที่สุดหรือเฉพาะในปริมาณเท่าที่จําเป็นเท่านั้น
  แต่แนวทางการบริหารดังกล่าวจะประสบผลได้ ก็จะต้องอาศัยระบบการจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่
  ผู้ขายเเละสู่ตลาดที่มีความรวดเร็วตรงเวลา ถูกต้อง เเละเเม่นยํา
 2. การผอนปรนกฎเเละข้อบังคับของประเทศต่าง ๆ ทําให้ธุรกิจการบินสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้สะดวกยิงขึ่น

สล็อตออนไลน์

 1. นโยบายเปิ ดเสรีทางการบินพาณิชย์ ทําให้ธุรกิจการบินต่าง ๆ ทั้งขนส่งผู้โดยสารเเละ
  ขนส่งสินค้า สามารถขยายบริการไปยังน่านฟ้าประเภทต่าง ๆ ได้เสรีมากขึ้น ธุรกิจการบินจึงหันมา
  เพิ่มบทบาทในบริการขนส่งสินค้าทางอากาศกนมากขึ้น โดยการจัดตั้งธุรกิจการบินรับส่งสินค้า
  ขึ้นมาโดยเฉพาะ เช่น DHL, FedEx, UPS เป็ นต้น

jumboslot

 1. การผลิตเครื่องบินรุ่นใหม่
  จะเป็ นเครื่องบินที่ได้พัฒนาเเละปรับปรุงให้มีสมรรถนะเเละประสิทธิภาพสูง สามารถบรรทุกนํ้าหนักได้มากขึ้นเเละบินได้ระยะทางที่ไกล ทําให้การส่งสินค้าทางอากาศขยายตัวได้มากขึ้น
 2. ท่าอากาศยาน และระบบพื้นฐานของท่าอากาศยานในปัจจุบัน ที่สร้างหรือปรับปรุงใหม่
  ล้วนเอื้ออํานวยต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็ นอยางมาก เพราะสามารถเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้ง
  ทางรถไฟ รถยนต์ เรือ เเละเครื่องบินเข้าด้วยกนั อีกทั้งยังมีระบบสื่อสารที่ทันสมัยไว้บริการ
 3. นํ้ามันเชื้อเพลิง เป็ นปัจจัยสําคัญที่ดําเนินการเเละกาหนดราคาค่าขนส่งถ้าหากปราศจากนํ้ามันเชื้อเพลิงก็ไม่สามารถดําเนินงานขนส่งสินค้าทางอากาศ

slot

ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้สินค้าในการขนส่ง

การตัดสินใจเลือกว่าสินค้าใดควรขนส่งทางอากาศ จะขึ้นอยูกับปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ลักษณะของสินค้า
 • สินค้าที่เสื่อมสภาพได้ง่าย เช่น ดอกกล้วยไม้ พืชผลสด
 • สินค้าที่เป็ นไปตามสมัยนิยม เช่น แฟชันเสื้อผ้า
 • สินค้าเร่งด่วน เช่น อะไหล่เครื่องบิน
 • สินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น ทองค่า เพชร
 1. ลักษณะของความต้องการ
 • สิ นค้าที่จําเป็ นต้องใช้ในระหว่างภาวะฉุกเฉิน เช่น ยารักษาโรค อาวุธสงคราม
 • สินค้าที่กำลังทดลองตลาด
 • สินค้าฤดูกาลตามฤดูกาล
  3.สินค้าที่ต้องการลดปัญหาในด้านต่าง ๆ
 • ปัญหาการสูญหาย แตกหัก หรือเสื่อมคุณภาพของสินค้า

jumbo jili


-ค่าประกันสินค้าบรรจุหีบห่อ ค่าขนย้ายสินค้า ณ จุดขนย้าย

 • เงินทุนที่ไม่อาจหมุนเวียนในระหวางที่สินค้าจัดส่ง
 • เงินที่สูญหายไปสําหรับสินค้าคงลักษณะของตลาด
  -ประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดทะเล การขนส่งทางอื่นอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์
  การขนส่งทางอากาศจะเป็ นประโยชน์อยางมาก
  ทั้งนี้สินค้าเกือบทุกชนิดสามารถขนส่งทางอากาศได้ ถ้าเป็ นการขนส่งตามกฎข้อบังคับของ
  การรับสินค้าของสายการบิน

สล็อต


อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าอีกหลายประเภท ที่โดยลักษณะของสินค้าไม่เหมาะสมต่อการ
ขนส่งสินค้าทาง อากาศ เช่น น้ ามันดิบ ไม้ซุง เป็ นต้น โดยสินค้าที่ด าเนินการจัดส่งทางอากาศ
ประมาณร้อยละ 90 เป็ นสินค้าที่ไม่อยูในข่ายของสินค้าประเภทอันตราย
เส้นทางการขนส่งทางอากาศ
การขนส่งทางอากาศมี 2 เส้นทางได้แก่

 • เส้นทางในอากาศ
 • เส้นทางบนพื้นดิน
  สถานีในการขนส่งทางอากาศหรือท่าอากาศยาน
 1. อาคารผ้โดยสารหรือ(Terminal Building) อาคารที่อยู่ในสนามบิน airport เป็ นที่ๆ
  ผู้โดยสารถ่ายโอนระหว่างการขนส่งภาคพื้นดินและอํานวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถขึ้น

สล็อตออนไลน์


และลงเครื่อง aircraft.
ภายในอาคารผู้โดยสารสามารถซื้อตัว๋ , รับกระเป๋ าเดินทางของพวกเขา, ได้รับการตรวจจาก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย. อาคารถูกออกแบบให้สามารถเข้าสู่ตัวเครื่ องบินโดยผ่านเกท
(via gates) ซึ่ งโดยปกติจะเรียกว่าอาคารเทียบเครื่องบิน concourses. อย่างไรก็ตาม คําวา่ อาคาร
ผู้โดยสาร “terminal” และอาคารเทียบเครื่องบิน “concourse” บางครั้งก็ใช้สลับกนั , ขึ้นอยู่กบั
โครงสร้างของของสนามบิน.
สนามบินขนาดเล็กมีอาคารผู้โดยสารเพียงหนึ่ งอาคาร ในขณะที่ สนามบินขนาดใหญ่
สามารถมีอาคารผู้โดยสารและ/หรืออาคารเทียบเครื่องบินได้หลายอาคาร.ในสนามบินขนาดเล็ก

jumboslot


อาคารผู้โดยสายหนึ่งเดียวนี้ปกติจะมีองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอยางของการเป็ นอาคารผู้โดยสารและ ่
อาคารเทียบเครื่องบินสนามบินขนาดใหญ่บางแห่งมีอาคารผู้โดยสายหนึ่งอาคารที่เชื่อมต่อหลายๆ อาคารเทียบ
เครื่ องบินด้วยทางเดิน, สะพานลอยฟ้า, หรื อ อุโมงค์ใต้ดิน (เช่น สนามบินนานาชาติ
เดนเวอร์Denver International Airport). สนามบินขนาดใหญ่บางแห่งมีอาคารผู้โดยสารมากกว่า
หนึ่งอาคาร, แต่ละอาคารก็จะมีอาคารเทียบเครื่องบินหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งอาคาร ่ (เช่น สนามบิน
นิวยอร์กลาการ์เดีย JFK Airport). สนามบินขนาดใหญ่อื่นๆ มีหลายอาคารผู้โดยสาร แต่ละอาคาร
ประกอบรวมไปด้วยฟังก์ชันของอาคารเทียบเครื่องบิน (เช่น สนามบินนานาชาติดัลลัส / ฟอร์ต
เวิร์ธ Dallas/Fort Worth International Airport)

slot

ประเภทของเครื่องบิน

ผู้รับขนส่งพัสดุไปรษณีย์อากาศระหว่างประเทศ (Air Parcel Post) การขนส่งพัสดุ
ไปรษณีย์อากาศระหวางประเทศ จะมีเงื่อนไขดังนี ่ ้คือ สินค้าที่รับขนส่งจะต้องมีนํ้าหนักต่อชิ้นไม่
เกิน 10 กิโลกรัม และ เป็ นการขนส่งที่ให้บริการโดยรัฐ โดยผู้ส่งออกจะต้องนําสินค้าไปส่งยังที่ทํา
การไปรษณีย์ต้นทาง และเป็นการส่ง ของถึงมือผู้รับโดยตรงที่ปลายทาง เว้นแต่เป็นของที่มีภาษี

jumbo jili


อากรมาก ซึ่ งการชําระค่าไปรษณีย์อากรนั้นจะต้อง ชําระที่ต้นทางและผู้นําเข้าที่ปลายทางก็ชําระ
เพียงค่าไปรษณีย์อากรเท่านั้น
สําหรับเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศนั้น โดยทัวไปจะมี ่ 3 ประเภท ได้แก่
1) เครื่องบินโดยสาร (Passenger Flight) เครื่ องบินโดยสาร (Passenger Flight)
ประกอบด้วยที่นังสําหรับผู้โดยสารด้านบนทั้งหมด (Main deck + Upper deck) สามารถบรรทุก
สินค้าได้เฉพาะด้านล่าง (Lower deck) และด้านท้าย (Tail) เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็ นสัมภาระของ
ผู้โดยสาร

สล็อต


2) เครื่องบินกึ่งโดยสาร (Combi Flight หรือ Combination of Passenger & Main deck
Loader) ประกอบด้วย ที่นังสําหรับผู้โดยสารบน ่ (Upper Deckและ/หรือ ครึ่ งหนึ่งของ Main deck
Loader) และพื้นที่ที่เหลือสามารถบรรทุกสินค้าได้ทั้งหมด เครื่องบินประเภทนี้จะให้การบริการ
ขนส่งสินค้าควบคู่ไปกบการขนส ั ่งผู้โดยสารจะมีระวางบรรทุกสินค้าไว้ตรงบริเวณใต้ท้องเครื่อง
(Belly) ทั้งนี้ ปัจจุบันการให้บริการขนส่งสินค้าในลักษณะดังกล่าวนับเป็ นแหล่งรายได้เสริมที่

สล็อตออนไลน์


สําคัญของสายการบินโดยสารหลายแห่ง สายการบินที่ให้บริการแบบผสมผสานนี้จึงเรียกกนวั ่า
Combined Carriers)
3) เครื่องบินบรรทุกสินค้า (Charter Flight / Cargo Flight / Freighter) เป็ นเครื่องบิน
สําหรับบรรทุกสินค้าทั้งหมด ไม่มีส่วนของที่นังผู้โดยสาร การบริการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ หรือ

jumboslot


All-Cargo-Air-lines ซึ่ งเป็ นการขนส่งเฉพาะสินค้าไม่มีการขนส่งผู้โดยสาร จึงเรียกว่า Freighters
ปัจจุบันทัวโลกมีสายการบินรายใหญ ่ ่ๆ ที่ให้บริการในลักษณะนี้และเป็ นสมาชิกของสมาคมการ
5
ขนส่งสินค้าทางอากาศระหวางประเทศไม ่ ่ถึง 40 ราย เปรียบเทียบกบจําน ั วนสายการบินที่บริการ
ขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศและเป็ นสมาชิกของสมาคมขส่งทางอากาศระหวางประเทศหรือ ่
(International Air Transport Association : IATA) ด้วย ซึ่งมีกวา 230 ราย

slot

การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็ นการขนส่งที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัย และเพียงพอกบความต้องการ ั บริษัทสร้าง
เครื่องบินมีการสร้างเครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่
และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุ สินค้า

jumbo jili


และบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น มีเครื่องมือในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน นอกจากนี้ยังมีการ
ขยายและปรับปรุงบริเวณคลังสินค้าที่ท่าอากาศยาน ให้กว้างขวางทันสมัย เพื่อ การขนส่งสินค้าด
าเนินไปอยางสะดวกและรวดเร็ว ่ จากผู้ส่งที่เมืองต้นทาง ไปยังเมืองผู้รับปลายทาง
ความหมายของการขนส่ งทางอากาศ
Aviation (N) หมายถึง ศิลปะและศาสตร์ในการบิน (English-Thai: NECTEC’s Lexitron-2
Dictionary)
Aviation หมายถึง (เอวิเอ’ เชิน) n. วิธีการบิน, วิชาการบิน, การออกแบบ พัฒนาและสร้าง

สล็อต


เครื่องบิน (flying) (English-Thai: HOPE Dictionary)
Aviation หมายถึง (n) การบิน,วิชาการบิน,วิธีการบิน (English-Thai: Nontri Dictionary)
Aviation \A’vi*a”tion\, n.The art or science of flying [1913 Webster] From The
Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:
Aviation n. 1. the aggregation of a country’s military aircraft [syn: {aviation}, {air
power}]
2 the operation of aircraft to provide transportation

 1. the art of operating aircraft [syn: {aviation}, {airmanship}]
 2. travel via aircraft; “air travel involves too much waiting in airports”; “if

สล็อตออนไลน์


you’ve time to spare go by air” [syn: {air travel}, {aviation}, {air}] From WordNet (r) 3.0
(2006) [wn]:
Aviation หมายถึง การบิน หรือ การขนส่งทางอากาศ เป็ นการลําเลียง คน สัตว์ และสิ่งของ
จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง โดยใช้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไปในอากาศ(การขนส่งทางอากาศเริ่มจากเครื่อง
ร่อน บอลลูน เรือเหาะและในปัจจุบันใช้เครื่องบิน)
การปฏิบัติในการขนส่งทางอากาศโดยทัวไป ่ ทําโดยผู้ส่งสินค้าทําสัญญาขนส่งกบผู้ขนส ั ่งสินค้า

jumboslot


และผู้ขนส่งสินค้าจะรับภาระหน้าที่ในการขนส่งให้เสร็จถึงผู้รับสินค้าผู้ขนส่งอาจเป็ นได้ทั้งบริษัท
สายการบิน หรือบริษัทขนส่งระหวาง่ ประเทศ
การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) หมายถึง การลําเลียงคน สัตว์ และสิ่งของจากที่หนึ่งไป
ยังอีกที่หนึ่งโดยใช้ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ในอากาศ รวมถึงการเดินทางของมนุษย์โดยทางอากาศ
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง คือ เครื่องบิน สําหรับยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศได้มี
หลายชนิด ได้แก่
เครื่องร่อน บอลลูน ยานอวกาศ และจรวด เป็ นต้น

slot

การขนส่งสินค้าทางอากาศ Air freight

การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประเทศต่าง ๆ มีการ
พัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ บริษัทสร้างเครื่องบินมีการสร้างเครื่องบิน
ซึ่งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุสินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น มีเครื่องมือ
ในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน เพื่อการขนส่งสินค้าดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วจากผู้ส่งที่เมืองต้นทางไปยังเมืองผู้รับปลายทาง

jumbo jili


บทบาทของการขนส่งทางอากาศกับการค้าระหว่างประเทศ
คุณลักษณะที่สำคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศ คือ

 1. ความรวดเร็ว การส่งสินค้าทางอากาศนับว่ามีความรวดเร็วที่สุด
 2. ความแน่นอน มีตารางการบินที่แน่นอน สม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
  จากคุณลักษณะดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกโดยตรง คือ

สล็อต

 1. ช่วยให้การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
 2. ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกสามารถลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นการสร้างโกดังเพื่อเก็บสินค้าที่จะนำเข้า-ส่งออก
 3. ช่วยให้สินค้าแบบหรือรุ่นใหม่โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟชั่นส่งไปถึงตลาดทั่วโลกได้พร้อมกัน
 4. การบรรจุหีบห่อสำหรับสินค้าที่ส่งทางอากาศมักเป็นแบบง่าย ๆ ช่วยทำให้ประหยัดวัสดุและค่าขนส่ง
 5. ถ้าความนิยมในตลาดต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์
 6. การขนส่งสินค้าทางอากาศสามารถดำเนินการด้านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
  การขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR FREIGHT)

สล็อตออนไลน์


การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประเทศต่าง ๆ มีการ
พัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ บริษัทสร้างเครื่องบินมีการสร้างเครื่องบิน
ซึ่งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุสินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น มีเครื่องมือ
ในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน เพื่อการขนส่งสินค้าดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วจากผู้ส่งที่เมืองต้นทางไปยังเมืองผู้รับปลายทาง

jumboslot


บทบาทของการขนส่งทางอากาศกับการค้าระหว่างประเทศ
คุณลักษณะที่สำคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศ คือ

 1. ความรวดเร็ว การส่งสินค้าทางอากาศนับว่ามีความรวดเร็วที่สุด
 2. ความแน่นอน มีตารางการบินที่แน่นอน สม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
  จากคุณลักษณะดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกโดยตรง คือ
 3. ช่วยให้การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
 4. ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกสามารถลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นการสร้างโกดังเพื่อเก็บสินค้าที่จะนำเข้า-ส่งออก
 5. ช่วยให้สินค้าแบบหรือรุ่นใหม่โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟชั่นส่งไปถึงตลาดทั่วโลกได้พร้อมกัน
 6. การบรรจุหีบห่อสำหรับสินค้าที่ส่งทางอากาศมักเป็นแบบง่าย ๆ ช่วยทำให้ประหยัดวัสดุและค่าขนส่ง
 7. ถ้าความนิยมในตลาดต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์
 8. การขนส่งสินค้าทางอากาศสามารถดำเนินการด้านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว

slot