Daily Archives: October 4, 2021

เดินทางสงกรานต์ รถโดยสารสาธารณะปลอดภัยไกลโควิด-19

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! เดินทางสงกรานต์ 2564 รถโดยสารสาธารณะต้องปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 กำชับ
ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดภายในรถและสถานีขนส่งผู้โดยสารอยู่เสมอ

jumbo jili


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การเดินทางช่วงสงกรานต์ 2564 กรมการขนส่งทางบกได้กำชับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรถโดยสารสาธารณะ และสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันขั้นสูง เพื่อให้การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะของประชาชนปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด กรมการขนส่งทางบกจึงกำชับผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ดังนี้

สล็อต


1.ขอความร่วมมือให้พิจารณาปรับเพิ่มมาตรการการอนุญาตให้คืนตั๋วโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การงดเดินทางก่อน 24 ชั่วโมง หากมีกำหนดเดินทางวันที่ 9 เมษายน 2564 ให้คืนก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน

2.จัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและผู้ให้บริการ ให้เข้มงวดการตรวจคัดกรอง และป้องกันดูแลอย่างเข้มงวดที่สุด ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล เพิ่มความถี่ ให้มากที่สุดหากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส สามารถปฏิเสธการให้บริการและให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขทันที

สล็อตออนไลน์


3.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น ราวจับบริเวณประตูรถ หรือบันได ที่นั่ง ช่องจำหน่ายตั๋ว บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ และห้องสุขา โดยให้ทำความสะอาดทุกชั่วโมงเป็นอย่างน้อย และจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับผู้โดยสารล้างมือก่อนขึ้นรถและจุดบริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
4.ผู้ประกอบการควรมีช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัส ในกรณีการซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีขนส่งต้องจัดระบบคิวให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

jumboslot


5.ขณะเดินทางให้มีการระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศ โดยให้พนักงานขับรถพิจารณาจอดพักรถและเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศภายในรถ และงดการให้บริการอาหารบนรถในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งห้ามผู้โดยสารรับประทานอาหารบนรถ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงการแพร่หรือรับเชื้อจากการถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะอยู่บนรถโดยสารสาธารณะ

6.กำกับดูแลให้พนักงานขับรถ ผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง โดยให้จัดทำสมุดตรวจอุณหภูมิก่อนและหลังการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดสูงสุด และดูแลให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง โดยต้องไม่ยินยอมให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขึ้นรถโดยสารเด็ดขาด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T คือ D-Distancing อยู่ห่างไว้ M-Mask Wearing ใส่หน้ากากอนามัย H-Hand washing หมั่นล้างมือ T-Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ T-Thai Cha na ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดทั้งก่อนและหลังการเดินทางทุกคน

slot

ข้อดีข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ

ประโยชน์ของการขนส่งทางอากาศ

 1. มีความเร็วสูง
 • เสียเวลาการเดินทางน้อย
 • เพิ่มเที่ยวขนได้มากขึ้น
 • เลือกเวลาเดินทางได้
 1. มีความอ่อนตัว เพราะปราศจากสิ่งกีดขวาง

jumbo jili

 1. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อยางรวดเร็ว
  ข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ
 2. บรรทุกดนํ้าหนักได้น้อย
 3. การลงทุนและค่าใช้จ่ายสูง ทําให้เกิดความสิ้นเปลืองมาก
 4. การขึ้นบินขึ้นอยูกับลักษณะของดินฟ้าอากาศ
 5. เทคนิคในด้านการบินและการซ่อมบํารุงยุงยากซับซ้อน
  หน่วยความเร็วของอากาศยาน1 น๊อต [ Knot (Kt.) ] = 1 ไมล์ทะเล ต่อ หนึ่งชัวโมง
  มัค1(Mach 1) = 661.4 Kt. หรือ1,225 กม./ชม.

สล็อต


หน่วยระยะทางที่ใช้
1 ไมล์ทะเล [ Nautical Mile (Nm.) ] = 1.852 กิโลเมตร 1 ไมล์บก [ Statute Mile ] =
1.609 กิโลเมตร 1 ไมล์ทะเล = 1.151 ไมล์บก
องค์ประกอบของการขนส่งทางอากาศ

 1. อากาศยาน
 2. หน่วยบิน

สล็อตออนไลน์

 1. ท่าอากาศยาน
 2. สิ่งอํานวยความสะดวกระหวางเส้นทางบิน ลักษณะของอากาศยาน เครื่องบิน คือ ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปในอากาศ โดยอาจอาศัยแรงลมพัดไป หรือ ใช้แรงดัน
  จากเครื่องจักรกลชนิดใดก็ได้ที่ติดตั้งไว้ในอากาศยานนั้นๆ แบ่งเป็ น 2 ประเภท
 3. เบากว่าอากาศ ได้แก่ บอลลูน เรือเหาะ มีลักษณะเป็ นลูกโป่ งขนาดใหญ่ เปลือกเบาแต่เหนียว บินได้โดยอัดอากาศร้อน อัดก๊าซไฮโดรเจน หรือก๊าซอื่นๆ เข้าไป
 4. หนักกวาอากาศ ได้แก่ เครื่องบิน เครื่องร่อน เฮลิคอปเตอร์ เคลื่อนที่ไปโดยอาศัยจากปีก
  หรือโรเตอรเครื่ องบินที่จะบินไปในอากาศได้นั้น จะต้องมีหลักและทฤษฎี การบินในอากาศ
  ประกอบด้วยแรง 4 แรง คือ
 5. แรงขับ (THRUST) หรือพลังขับเคลื่อนเป็ นแรงที่ทําให้เครื่องบิน เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
  ได้แรงขับได้มาจากเครื่องยนต์ของเครื่องบิน ถ้าต้องการไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น ก็ต้องเพิ่มแรงขับมากขึ้น หรือเร่งเครื่องยนต์นันเอง (ป้อนนํ้ามันเพิ่ม) แต่ถ้าให้เครื่องบินช้าลงก็ทําได้โดยลดแรงขับ หรือผอนเครื่องยนต์ให้เบาลง (ลดปริมาณนํ้ามัน)

jumboslot

 1. แรงต้าน (DRAG) คือเป็ นแรงที่มีการกระทําตรงกนข้าม กับแรงที่ขับเคลื่อน (THRUST)
  นี่ก็คือแรงเสียดทานของอากาศ ที่ผานส่วนต่างๆ ของเครื่องบิน แรงต้านเกิดจากการกระทบของ
  อากาศต่อพื้นผิวเครื่องบิน ก่อให้เกิดการเสียดทานบนพื้นผิวเครื่องบิน
 2. แรงยก (LIFT) เกิดขึ้นโดยความกดอากาศตํ่า ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวด้านบนของปี ก เมื่อ
  เปรียบเทียบกบความกดอากาศที่เกิดขึ้นที่พื้นผิวด้านล่างของปี ก หรือแรงยกก็คือ แรงที่เกิดขึ้นบน
  พื้นผิวด้านบนของปี ก น้อยกว่า แรงที่เกิดขึ้นที่พื้นผิวด้านล่างของปี ก ทําให้เกิดแรงยกขึ้นด้านบนที่
  ปี กของเครื่องบิน

slot