Daily Archives: October 3, 2021

หลักการขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลก เพราะเป็ นบริการ
ขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกวาการขนส่งรูปแบบอื่น โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่
ประเทศต่าง ๆ มีการคมนาคมติดต่อกนมากขึ ั ้นส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตัว

jumbo jili


เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่ งภูมิภาคที่การขนส่งทางอากาศขยายตัวมากที่สุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ ก
ดังนั้นการขนส่งทางอากาศจึงเป็ นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ
ความเป็ นมาของการขนส่งทางอากาศ
หลายพันปี มาแล้ว มนุษย์เราเฝ้าสังเกตดูนก และอยากบินได้เหมือนนก แต่พวกนกนั้น มี

สล็อต


กล้ามเนื้อแข็งแรง กระดูกเบา มีขนป้องกนการไหลทะลุผ่านอากาศ แต่มนุษย์ไม่เหมาะที่จะบินด้วย
กาลังของตนเองเพราะมีกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงพอ ไม่มีโครงกระดูกที่จะลดนํ้าหนักไม่มีหัวใจสูบ
ฉีดโลหิตได้เร็วพอ จึงบินไม่ขึ้น
ค.ศ.1480 นายลีโอนาโด ดาวินซี ได้ร่างแบบอุปกรณ์การบินได้ในหลายๆรูปแบบ ซึ่ ง
เลียนแบบการกระพือปี กของนก ผลงานถูกลืมเลือนไปกว่า 300
ปี ค.ศ.1783 สองพี่น้องสกุลมองต์โกลฟี เยร์ (โจเซฟ และแจ๊คควิส)สร้างบอลลูนได้สําเร็จ

สล็อตออนไลน์


โดยบรรจุอากาศร้อนไว้ภายในบอลลูนเพื่อให้เกิดแรงยก เพราะอากาศร้อนเบากวาอากาศเย็น ทําให้
ความหนาแน่นรวมของบอลลูนตํ่ากวาความหนาแน่นของอากาศโดยรอบ จึงลอยขึ้น
ต่อมาในปี เดียวกัน ศาสตราจารย์ ชารลส์ แห่งนครปารีส ได้ใช้ก๊าซไฮโดรเจนบรรจุเข้า
ไปในบอลลูน แทนที่จะใช้อากาศร้อน บอลลูนก็ลอยขึ้นไปในอากาศได้เช่นเดียวกน และการที่จะ
ให้บอลลูนมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น เขาได้ใช้หัวเผาไหม้ตรงฐานบอลลูน ทําให้ก๊าซไฮโดรเจนซึ่ง

jumboslot


สามารถทําให้บอลลูนลอยได้อยู่แล้ว ก็ร้อนยิ่งขึ้นไปอีกจึงทําให้บอลลูนลอยสูงขึ้นไปอีก แล้วยัง
สามารถยกตะกร้าและผู้โดยสารขึ้นจากพื้นได้เป็ นอยางดีค.ศ.1799 เซอร์ จอร์จ เคย์ลีย์ ชาวอังกฤษ ได้ออกแบบรูปร่างของเครื่องบินบนจานเงิน
และยังเป็ นบุคคลแรก ที่เขียนแผนภาพของแรงยก-แรงต้าน ปัจจุบันนี้ จานเงินดังกล่าวถูกเก็บรักษา
ไว้ในพิพิธภัณฑ์ ณ กรุงลอนดอน

slot

ผ้รับขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ (Air Courier)

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการรับขนส่งพัสดุภัณฑ์
ทางอากาศ ทั้งขนาดใหญ่ที่มีฝูงบินเป็นของตนเอง และผู้ให้บริการขนาดเล็ก ที่ซื้อระวางมาจากสาย
การบินอีกทอดหนึ่ง โดยผู้ให้บริการประเภทนี้ เน้นการขนส่งสินค้าที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว
สินค้าที่ใช้บริการการขนส่ง เป็นสินค้า ที่มีขนาดเล็กและเบา เน้นการให้บริการแบบรับ-ส่งของถึงที่

jumbo jili


คือ เป็นการรับของจากผู้ส่งที่ต้นทาง จากนั้น จะ ดําเนินพิธีการทางศุลกากรทั้งในประเทศต้นทาง
และปลายทางให้ และส่งให้กบผู้รับปลายทาง โดยจะมีการเก็บค่าบริการแบบเหมาจ่าย ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็ นการเก็บที่ต้นทาง โดยผู้รับปลายทางจะชําระเพียงค่าใช้ด้านภาษี อากร และค่าบริการทาง
เอกสารพิธีการศุลกากรเท่านั้น

สล็อต


ผู้รับขนส่ งพัสดุไปรษณีย์อากาศระหว่างประเทศ (Air Parcel Post) การขนส่งพัสดุ
ไปรษณีย์ อากาศระหวางประเทศ จะมีเงื่อนไขดังนี้ คือ สินค้าที่รับขนส่งจะต้องมีนํ้าหนักต่อชิ้นไม่
เกิน 10 กิโลกรัม และ เป็ นการขนส่งที่ให้บริการโดยรัฐ โดยผู้ส่งออกจะต้องนําสินค้าไปส่งยังที่ทํา
การไปรษณีย์ต้นทาง และเป็ นการส่ง ของถึงมือผู้รับโดยตรงที่ปลายทาง เว้นแต่เป็นของที่มีภาษี
อากรมาก ซึ่ งการชําระค่าไปรษณีย์อากรนั้นจะต้อง ชําระที่ต้นทางและผู้นําเข้าที่ปลายทางก็ชําระ

สล็อตออนไลน์


เพียงค่าไปรษณีย์อากรเท่านั้น
สําหรับเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศนั้น โดยทัวไปจะมี 3 ประเภท ได้แก่
1) เครื่องบินโดยสาร (Passenger Flight)
2) เครื่องบินกึ่งโดยสาร (Combi Flight หรือ Combination of Passenger & Main DeckLoader)
3) เครื่องบินบรรทุกสินค้า (Charter Flight / Cargo Flight / Freighter)

jumboslot


ตัวแทนผ้รับสินค้าปลายทาง ( Oversea Agent) คือ ผู้ที่ทําหน้าที่รับสินค้าและดําเนินการ
จัดส่ง รวมถึงดําเนินพิธีการศุลกากรให้แก่ผู้รับสินค้าปลายทาง
ผ้นําเข้า (Consignee) คือ ผู้รับสินค้าปลายทางที่ขนส่งมาทางอากาศ

slot