Daily Archives: October 1, 2021

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในการขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศ เป็ นการขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะตัว คือมีความรวดเร็วในการขนส่ง
เมื่อเปรียบเทียบกบการขนส่งรูปแบบอื่นๆ
สําหรับกระบวนการขนส่งสินค้าทางอากาศซึ่ งส่วนใหญ่เป็ นการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศนั้น ในกระบวนการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วน

jumbo jili


เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการดังนี้
ผ้ส่งออกสินค้า ( Shipper) หมายถึง ผู้ที่ต้องการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ ในที่นี้คือ
ผู้ที่ต้องการขนส่งสินค้าทางอากาศระหวางประเทศ
ตัวแทนรับขนส่ งสินค้า (Freight Forwarder) คือ ผู้มีหน้าที่เป็ นตัวแทนของผู้ส่งออกใน
การจัดหา และจัดการขนส่งสิ นค้าของผู้ส่งออกไปยังเมืองท่าปลายทาง บางรายทําหน้าที่เป็ น
ตัวกลางระหวางผู้ส่งสินค้า กบผู้รับขนส ั่งสินค้า บางรายอาจทําหน้าที่เป็ นผู้ขนส่งสินค้าโดยตรง
ทั้งนี้ บริ การที่ตัวแทนรับขนส่งสินค้าสามารถให้บริ การ ประกอบไปด้วยบริ การต่างๆ

สล็อต


ดังต่อไปนี้
1) ตัวแทนออกของให้กบผู้ส ั ่งสินค้าหรือผู้รับสินค้า (Customer Broker)
2) ตัวแทนในการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Forwarding Business) แต่ดําเนินงาน ในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ส่งออก หรือ ผู้นําเข้า
3) ตัวแทนของผู้รับขนส่งสินค้า (Transportation Provider) เช่นเป็ นตัวแทนสายการบินในการให้บริการรับขนส่งสินค้า หรือเป็ นผู้ขนส่งสินค้าเอง
4) การรับจัดการบรรจุหีบห่อ (Packing) รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์
5) การให้บริการด้านคลังสินค้า (Warehouse) โรงพักสินค้า การบริหารจัดการคลังสินค้า

สล็อตออนไลน์


โดยใช้เครื่ องมือและแรงงานของตนเองให้กับผู้ใช้บริ การที่มีคลังสินค้าเป็ นของตัวเอง แต่ไม่
ประสงค์จะดําเนินการบริหารจัดการเอง
6) การให้บริการทางด้านแรงงาน คนงาน (Stevedoring) เพื่อการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
7) การให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)
8) ผู้ให้บริการบริหารโลจิสติกส์ ในระบบห่วงโซ่อุปทานครบวงจร (Logistics and Supply
Chain Service)

jumboslot


9) ผู้ให้คําปรึกษาเชิงธุรกิจแก่ผู้นําเข้าและส่งออก (Business Consultant) สําหรับ ตัวแทนรับ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight Forwarder) จะต้องเป็ นผู้ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ และได้รับการแต่งตั้
งจากบริษัทที่ให้บริการการบิน ให้ดําเนินการรับ
สินค้าและออกใบตราส่งสินค้าทางอากาศให้แก่ผู้ส่งออก
สายการบินหรือบริษัทการบินต่างๆ (Airline หรือ Carrier)คือ ผู้ที่ให้บริการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ โดยผู้ให้บริการประเภทนี้ จะเป็นเจ้าของระวางสินค้า

slot

คุณลักษณะที่สําคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศ

 1. ความรวดเร็วการส่งสินค้าทางอากาศนับวามีความรวดเร็วที่สุด
 2. ความแน่นอน มีตารางการบินที่แน่นอน สมํ่าเสมอ และตรงต่อเวลา
  ผ้ที่มีบทบาทในการขนส่งสิ ู นค้าทางอากาศ คือ
 3. ผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งสินค้าหรือ Shipper หมายถึง ผู้ที่มีชื่อปรากฏอยูในเอกสาร ่ กาํกบสินค้า ั
  หรือ Air Waybill ที่จะทําการ หรือร่วมทําการขนส่งสินค้า ภายใต้เงื่อนไขใน Air Waybill

jumbo jili

 1. บริษัทการบิน บริษัทการบิน หรือ Carrier หมายถึง บริษัทการบินต่างๆ ซึ่งรวมทั้งบริษัท
  การบินที่ออกเอกสารกาํกบสินค้า ั Air Waybill ที่จะทําการ หรือร่วมทําการขนส่งสินค้า ภายใต้
  เงื่อนไขใน Air Waybill
 2. ผ้รับสินค้า ู ผู้รับสินค้า หรือ Consignee หมายถึงผู้ที่มีนามระบุอยูใน ่ Air Waybill ซึ่ง
  บริษัทการบินจะต้องส่งมอบสินค้าให้ เมื่อถึงเมืองปลายทางตามที่ระบุไว้
 3. บริษัทตัวแทน บริษัทตัวแทน หรือ IATA CARGO AGENT หมายถึง บริษัทที่ได้รับ
  รองจาก สมาคมการขนส่งทางอากาศ และแต่งตั้งโดยบริ ษัทการบิน ให้ดําเนินการรับและออก

สล็อต

เอกสารกาํกบสินค้า ั Air Waybill พร้อมทั้
งเก็บค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องในนามของบริษัทการบิน

 1. ศุลกากร (Customs)
  เอกสารทางการขนส่ง
  ประเด็นที่ผู้ส่งออกควรตระหนักถึงใน1การขนส่งสินค้าทางอากาศ คือ เรื่องของเอกสาร
  สําหรับการขนส่ง แน่นอนวาผู้ส ่ ่งออกต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อส่งต่อไปยังผู้ซื้อสําหรับ
  เรียกเก็บเงินหรือให้ผู้ซื้อใช้เป็ นหลัก ฐานประกอบในการรับสินค้า โดยเอกสารที่ผู้ส่งออกต้อง

สล็อตออนไลน์

เตรียมคล้ายกบวิธีขนส ั ่งทางอื่น เช่น Invoice Packing List กรมธรรม์ประกนภัยขนส ั ่งสินค้า ตัวแลก ๋
เงิน เป็ นต้น แต่จะมีเอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้องเฉพาะสําหรับการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ ใบตราส่ง
สินค้าทางอากาศ (Air Waybill) ซึ่งเป็ นเอกสารที่ผู้รับจ้างส่งสินค้าออกให้ในฐานะผู้ส่งสินค้าต้องนํา
Air Waybill มาเป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารส่งออกที่ส่งไป เรียกเก็บเงินหรือให้ผู้ซื้อใช้เป็ นหลักฐาน
ประกอบในการรับสินค้าต่อไป (http://ployde.blogspot.com/2013/07/blog-post.html)
Air Waybill มี 2 ประเภทหลักๆ คือ

 1. House Air Waybill เป็ นเอกสารที่ออกโดยบริษัทตัวแทนรับส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก
  โดยชื่อผู้ขนส่งใน Air Waybill (มุมซ้ายด้านบนของ Air Waybill) จะเป็ นชื่อของผู้ส่งออก

jumboslot

 1. Master Air Waybill เป็ นเอกสารที่ออกโดยสายการบินที่ส่งสินค้าซึ่งลงนามโดยสายการ
  บินหรือบริษัท ตัวแทนของสายการบินก็ได้ โดยชื่อผู้ขนส่งสินค้าใน Master Air Waybill (มุมซ้าย
  ด้านบนของ Air Waybill) ก็จะเป็ นผู้ส่งออก
  ข้อความสําคัญทีอยูในใบตราสินค้า คือ ่
 2. ชื่อท่าอากาศยานที่ต้นทาง
 3. สายการบินที่ทําการขนส่ง
  3.ชื่อท่าอากาศยานปลายทาง
  4.เที่ยวบิน

slot