คุณลักษณะที่สําคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศ

 1. ความรวดเร็วการส่งสินค้าทางอากาศนับวามีความรวดเร็วที่สุด
 2. ความแน่นอน มีตารางการบินที่แน่นอน สมํ่าเสมอ และตรงต่อเวลา
  ผ้ที่มีบทบาทในการขนส่งสิ ู นค้าทางอากาศ คือ
 3. ผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งสินค้าหรือ Shipper หมายถึง ผู้ที่มีชื่อปรากฏอยูในเอกสาร ่ กาํกบสินค้า ั
  หรือ Air Waybill ที่จะทําการ หรือร่วมทําการขนส่งสินค้า ภายใต้เงื่อนไขใน Air Waybill

jumbo jili

 1. บริษัทการบิน บริษัทการบิน หรือ Carrier หมายถึง บริษัทการบินต่างๆ ซึ่งรวมทั้งบริษัท
  การบินที่ออกเอกสารกาํกบสินค้า ั Air Waybill ที่จะทําการ หรือร่วมทําการขนส่งสินค้า ภายใต้
  เงื่อนไขใน Air Waybill
 2. ผ้รับสินค้า ู ผู้รับสินค้า หรือ Consignee หมายถึงผู้ที่มีนามระบุอยูใน ่ Air Waybill ซึ่ง
  บริษัทการบินจะต้องส่งมอบสินค้าให้ เมื่อถึงเมืองปลายทางตามที่ระบุไว้
 3. บริษัทตัวแทน บริษัทตัวแทน หรือ IATA CARGO AGENT หมายถึง บริษัทที่ได้รับ
  รองจาก สมาคมการขนส่งทางอากาศ และแต่งตั้งโดยบริ ษัทการบิน ให้ดําเนินการรับและออก

สล็อต

เอกสารกาํกบสินค้า ั Air Waybill พร้อมทั้
งเก็บค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องในนามของบริษัทการบิน

 1. ศุลกากร (Customs)
  เอกสารทางการขนส่ง
  ประเด็นที่ผู้ส่งออกควรตระหนักถึงใน1การขนส่งสินค้าทางอากาศ คือ เรื่องของเอกสาร
  สําหรับการขนส่ง แน่นอนวาผู้ส ่ ่งออกต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อส่งต่อไปยังผู้ซื้อสําหรับ
  เรียกเก็บเงินหรือให้ผู้ซื้อใช้เป็ นหลัก ฐานประกอบในการรับสินค้า โดยเอกสารที่ผู้ส่งออกต้อง

สล็อตออนไลน์

เตรียมคล้ายกบวิธีขนส ั ่งทางอื่น เช่น Invoice Packing List กรมธรรม์ประกนภัยขนส ั ่งสินค้า ตัวแลก ๋
เงิน เป็ นต้น แต่จะมีเอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้องเฉพาะสําหรับการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ ใบตราส่ง
สินค้าทางอากาศ (Air Waybill) ซึ่งเป็ นเอกสารที่ผู้รับจ้างส่งสินค้าออกให้ในฐานะผู้ส่งสินค้าต้องนํา
Air Waybill มาเป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารส่งออกที่ส่งไป เรียกเก็บเงินหรือให้ผู้ซื้อใช้เป็ นหลักฐาน
ประกอบในการรับสินค้าต่อไป (http://ployde.blogspot.com/2013/07/blog-post.html)
Air Waybill มี 2 ประเภทหลักๆ คือ

 1. House Air Waybill เป็ นเอกสารที่ออกโดยบริษัทตัวแทนรับส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก
  โดยชื่อผู้ขนส่งใน Air Waybill (มุมซ้ายด้านบนของ Air Waybill) จะเป็ นชื่อของผู้ส่งออก

jumboslot

 1. Master Air Waybill เป็ นเอกสารที่ออกโดยสายการบินที่ส่งสินค้าซึ่งลงนามโดยสายการ
  บินหรือบริษัท ตัวแทนของสายการบินก็ได้ โดยชื่อผู้ขนส่งสินค้าใน Master Air Waybill (มุมซ้าย
  ด้านบนของ Air Waybill) ก็จะเป็ นผู้ส่งออก
  ข้อความสําคัญทีอยูในใบตราสินค้า คือ ่
 2. ชื่อท่าอากาศยานที่ต้นทาง
 3. สายการบินที่ทําการขนส่ง
  3.ชื่อท่าอากาศยานปลายทาง
  4.เที่ยวบิน

slot