ข้อดีข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ

ประโยชน์ของการขนส่งทางอากาศ

 1. มีความเร็วสูง
 • เสียเวลาการเดินทางน้อย
 • เพิ่มเที่ยวขนได้มากขึ้น
 • เลือกเวลาเดินทางได้
 1. มีความอ่อนตัว เพราะปราศจากสิ่งกีดขวาง

jumbo jili

 1. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อยางรวดเร็ว
  ข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ
 2. บรรทุกดนํ้าหนักได้น้อย
 3. การลงทุนและค่าใช้จ่ายสูง ทําให้เกิดความสิ้นเปลืองมาก
 4. การขึ้นบินขึ้นอยูกับลักษณะของดินฟ้าอากาศ
 5. เทคนิคในด้านการบินและการซ่อมบํารุงยุงยากซับซ้อน
  หน่วยความเร็วของอากาศยาน1 น๊อต [ Knot (Kt.) ] = 1 ไมล์ทะเล ต่อ หนึ่งชัวโมง
  มัค1(Mach 1) = 661.4 Kt. หรือ1,225 กม./ชม.

สล็อต


หน่วยระยะทางที่ใช้
1 ไมล์ทะเล [ Nautical Mile (Nm.) ] = 1.852 กิโลเมตร 1 ไมล์บก [ Statute Mile ] =
1.609 กิโลเมตร 1 ไมล์ทะเล = 1.151 ไมล์บก
องค์ประกอบของการขนส่งทางอากาศ

 1. อากาศยาน
 2. หน่วยบิน

สล็อตออนไลน์

 1. ท่าอากาศยาน
 2. สิ่งอํานวยความสะดวกระหวางเส้นทางบิน ลักษณะของอากาศยาน เครื่องบิน คือ ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปในอากาศ โดยอาจอาศัยแรงลมพัดไป หรือ ใช้แรงดัน
  จากเครื่องจักรกลชนิดใดก็ได้ที่ติดตั้งไว้ในอากาศยานนั้นๆ แบ่งเป็ น 2 ประเภท
 3. เบากว่าอากาศ ได้แก่ บอลลูน เรือเหาะ มีลักษณะเป็ นลูกโป่ งขนาดใหญ่ เปลือกเบาแต่เหนียว บินได้โดยอัดอากาศร้อน อัดก๊าซไฮโดรเจน หรือก๊าซอื่นๆ เข้าไป
 4. หนักกวาอากาศ ได้แก่ เครื่องบิน เครื่องร่อน เฮลิคอปเตอร์ เคลื่อนที่ไปโดยอาศัยจากปีก
  หรือโรเตอรเครื่ องบินที่จะบินไปในอากาศได้นั้น จะต้องมีหลักและทฤษฎี การบินในอากาศ
  ประกอบด้วยแรง 4 แรง คือ
 5. แรงขับ (THRUST) หรือพลังขับเคลื่อนเป็ นแรงที่ทําให้เครื่องบิน เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
  ได้แรงขับได้มาจากเครื่องยนต์ของเครื่องบิน ถ้าต้องการไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น ก็ต้องเพิ่มแรงขับมากขึ้น หรือเร่งเครื่องยนต์นันเอง (ป้อนนํ้ามันเพิ่ม) แต่ถ้าให้เครื่องบินช้าลงก็ทําได้โดยลดแรงขับ หรือผอนเครื่องยนต์ให้เบาลง (ลดปริมาณนํ้ามัน)

jumboslot

 1. แรงต้าน (DRAG) คือเป็ นแรงที่มีการกระทําตรงกนข้าม กับแรงที่ขับเคลื่อน (THRUST)
  นี่ก็คือแรงเสียดทานของอากาศ ที่ผานส่วนต่างๆ ของเครื่องบิน แรงต้านเกิดจากการกระทบของ
  อากาศต่อพื้นผิวเครื่องบิน ก่อให้เกิดการเสียดทานบนพื้นผิวเครื่องบิน
 2. แรงยก (LIFT) เกิดขึ้นโดยความกดอากาศตํ่า ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวด้านบนของปี ก เมื่อ
  เปรียบเทียบกบความกดอากาศที่เกิดขึ้นที่พื้นผิวด้านล่างของปี ก หรือแรงยกก็คือ แรงที่เกิดขึ้นบน
  พื้นผิวด้านบนของปี ก น้อยกว่า แรงที่เกิดขึ้นที่พื้นผิวด้านล่างของปี ก ทําให้เกิดแรงยกขึ้นด้านบนที่
  ปี กของเครื่องบิน

slot