Daily Archives: September 30, 2021

ปัจจัยอิทธิพลต่อการขยายตัวของการขนส่งสินค้าทางอากาศ

 1. การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรเเละ
  อุตสาหกรรมของโลก ได้ก่อให้เกิดประเภทของสินค้าต่าง ๆ หลากหลายขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  สินค้าที่มีมูลค่าสูง แต่มีขนาด ปริมาตร และนํ้าหนักไม่มาก ซึ่ งเป็ นสินค้าที่จําเป็ นต้องอาศัยระบบ
  การขนส่งที่รวดเร็วปลอดภัย เเละมีการดูแลสภาพของสินค้าอยางดีที่สุด เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

jumbo jili


ที่ใช้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องมือเเละอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมูลค่า
สูง อัญมณีเเละเครื่องประดับ

 1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเติบโตของปริมาณการค้าของโลก
  เป็ นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ปริมาณเเละประเภทของสินค้าที่ต้องอาศัยการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้น ยิ่ง
  ไปกวานั่้นการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO)
 2. ธุรกิจเเบบครบวงจร เป็ นธุรกิจที่ต้องการด้านการขนส่งที่เชื่อถือเเละวางใจได้เพื่อนําสิ่ง
  ต่าง ๆ ที่กิจการต้องการมาให้ในสภาพที่ดีเเละตามกาหนดเวลา เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บ
  เเละบํารุงรักษา การขนส่งสินค้าทางอากาศจึงเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมของธุรกิจนี้

สล็อต

 1. แนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เรียกวา ่ Just-in-Time Concept แนวทางดังกล่าว
  มุ่งเน้นการบริหารสินค้าคงเหลือเเละปริมาณสต็อกสินค้าอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็ นการลด
  ต้นทุนการดําเนินงานภายใต้วิธีการบริหารจัดการแบบ Just-in-Time Concept นี้ผู้ประกอบการใน
  ธุรกิจระหวางประเภทจะมีสต็อกสินค้าในปริมาณตํ่าที่สุดหรือเฉพาะในปริมาณเท่าที่จําเป็นเท่านั้น
  แต่แนวทางการบริหารดังกล่าวจะประสบผลได้ ก็จะต้องอาศัยระบบการจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่
  ผู้ขายเเละสู่ตลาดที่มีความรวดเร็วตรงเวลา ถูกต้อง เเละเเม่นยํา
 2. การผอนปรนกฎเเละข้อบังคับของประเทศต่าง ๆ ทําให้ธุรกิจการบินสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้สะดวกยิงขึ่น

สล็อตออนไลน์

 1. นโยบายเปิ ดเสรีทางการบินพาณิชย์ ทําให้ธุรกิจการบินต่าง ๆ ทั้งขนส่งผู้โดยสารเเละ
  ขนส่งสินค้า สามารถขยายบริการไปยังน่านฟ้าประเภทต่าง ๆ ได้เสรีมากขึ้น ธุรกิจการบินจึงหันมา
  เพิ่มบทบาทในบริการขนส่งสินค้าทางอากาศกนมากขึ้น โดยการจัดตั้งธุรกิจการบินรับส่งสินค้า
  ขึ้นมาโดยเฉพาะ เช่น DHL, FedEx, UPS เป็ นต้น

jumboslot

 1. การผลิตเครื่องบินรุ่นใหม่
  จะเป็ นเครื่องบินที่ได้พัฒนาเเละปรับปรุงให้มีสมรรถนะเเละประสิทธิภาพสูง สามารถบรรทุกนํ้าหนักได้มากขึ้นเเละบินได้ระยะทางที่ไกล ทําให้การส่งสินค้าทางอากาศขยายตัวได้มากขึ้น
 2. ท่าอากาศยาน และระบบพื้นฐานของท่าอากาศยานในปัจจุบัน ที่สร้างหรือปรับปรุงใหม่
  ล้วนเอื้ออํานวยต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็ นอยางมาก เพราะสามารถเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้ง
  ทางรถไฟ รถยนต์ เรือ เเละเครื่องบินเข้าด้วยกนั อีกทั้งยังมีระบบสื่อสารที่ทันสมัยไว้บริการ
 3. นํ้ามันเชื้อเพลิง เป็ นปัจจัยสําคัญที่ดําเนินการเเละกาหนดราคาค่าขนส่งถ้าหากปราศจากนํ้ามันเชื้อเพลิงก็ไม่สามารถดําเนินงานขนส่งสินค้าทางอากาศ

slot

ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้สินค้าในการขนส่ง

การตัดสินใจเลือกว่าสินค้าใดควรขนส่งทางอากาศ จะขึ้นอยูกับปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ลักษณะของสินค้า
 • สินค้าที่เสื่อมสภาพได้ง่าย เช่น ดอกกล้วยไม้ พืชผลสด
 • สินค้าที่เป็ นไปตามสมัยนิยม เช่น แฟชันเสื้อผ้า
 • สินค้าเร่งด่วน เช่น อะไหล่เครื่องบิน
 • สินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น ทองค่า เพชร
 1. ลักษณะของความต้องการ
 • สิ นค้าที่จําเป็ นต้องใช้ในระหว่างภาวะฉุกเฉิน เช่น ยารักษาโรค อาวุธสงคราม
 • สินค้าที่กำลังทดลองตลาด
 • สินค้าฤดูกาลตามฤดูกาล
  3.สินค้าที่ต้องการลดปัญหาในด้านต่าง ๆ
 • ปัญหาการสูญหาย แตกหัก หรือเสื่อมคุณภาพของสินค้า

jumbo jili


-ค่าประกันสินค้าบรรจุหีบห่อ ค่าขนย้ายสินค้า ณ จุดขนย้าย

 • เงินทุนที่ไม่อาจหมุนเวียนในระหวางที่สินค้าจัดส่ง
 • เงินที่สูญหายไปสําหรับสินค้าคงลักษณะของตลาด
  -ประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดทะเล การขนส่งทางอื่นอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์
  การขนส่งทางอากาศจะเป็ นประโยชน์อยางมาก
  ทั้งนี้สินค้าเกือบทุกชนิดสามารถขนส่งทางอากาศได้ ถ้าเป็ นการขนส่งตามกฎข้อบังคับของ
  การรับสินค้าของสายการบิน

สล็อต


อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าอีกหลายประเภท ที่โดยลักษณะของสินค้าไม่เหมาะสมต่อการ
ขนส่งสินค้าทาง อากาศ เช่น น้ ามันดิบ ไม้ซุง เป็ นต้น โดยสินค้าที่ด าเนินการจัดส่งทางอากาศ
ประมาณร้อยละ 90 เป็ นสินค้าที่ไม่อยูในข่ายของสินค้าประเภทอันตราย
เส้นทางการขนส่งทางอากาศ
การขนส่งทางอากาศมี 2 เส้นทางได้แก่

 • เส้นทางในอากาศ
 • เส้นทางบนพื้นดิน
  สถานีในการขนส่งทางอากาศหรือท่าอากาศยาน
 1. อาคารผ้โดยสารหรือ(Terminal Building) อาคารที่อยู่ในสนามบิน airport เป็ นที่ๆ
  ผู้โดยสารถ่ายโอนระหว่างการขนส่งภาคพื้นดินและอํานวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถขึ้น

สล็อตออนไลน์


และลงเครื่อง aircraft.
ภายในอาคารผู้โดยสารสามารถซื้อตัว๋ , รับกระเป๋ าเดินทางของพวกเขา, ได้รับการตรวจจาก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย. อาคารถูกออกแบบให้สามารถเข้าสู่ตัวเครื่ องบินโดยผ่านเกท
(via gates) ซึ่ งโดยปกติจะเรียกว่าอาคารเทียบเครื่องบิน concourses. อย่างไรก็ตาม คําวา่ อาคาร
ผู้โดยสาร “terminal” และอาคารเทียบเครื่องบิน “concourse” บางครั้งก็ใช้สลับกนั , ขึ้นอยู่กบั
โครงสร้างของของสนามบิน.
สนามบินขนาดเล็กมีอาคารผู้โดยสารเพียงหนึ่ งอาคาร ในขณะที่ สนามบินขนาดใหญ่
สามารถมีอาคารผู้โดยสารและ/หรืออาคารเทียบเครื่องบินได้หลายอาคาร.ในสนามบินขนาดเล็ก

jumboslot


อาคารผู้โดยสายหนึ่งเดียวนี้ปกติจะมีองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอยางของการเป็ นอาคารผู้โดยสารและ ่
อาคารเทียบเครื่องบินสนามบินขนาดใหญ่บางแห่งมีอาคารผู้โดยสายหนึ่งอาคารที่เชื่อมต่อหลายๆ อาคารเทียบ
เครื่ องบินด้วยทางเดิน, สะพานลอยฟ้า, หรื อ อุโมงค์ใต้ดิน (เช่น สนามบินนานาชาติ
เดนเวอร์Denver International Airport). สนามบินขนาดใหญ่บางแห่งมีอาคารผู้โดยสารมากกว่า
หนึ่งอาคาร, แต่ละอาคารก็จะมีอาคารเทียบเครื่องบินหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งอาคาร ่ (เช่น สนามบิน
นิวยอร์กลาการ์เดีย JFK Airport). สนามบินขนาดใหญ่อื่นๆ มีหลายอาคารผู้โดยสาร แต่ละอาคาร
ประกอบรวมไปด้วยฟังก์ชันของอาคารเทียบเครื่องบิน (เช่น สนามบินนานาชาติดัลลัส / ฟอร์ต
เวิร์ธ Dallas/Fort Worth International Airport)

slot