Daily Archives: September 29, 2021

ประเภทของเครื่องบิน

ผู้รับขนส่งพัสดุไปรษณีย์อากาศระหว่างประเทศ (Air Parcel Post) การขนส่งพัสดุ
ไปรษณีย์อากาศระหวางประเทศ จะมีเงื่อนไขดังนี ่ ้คือ สินค้าที่รับขนส่งจะต้องมีนํ้าหนักต่อชิ้นไม่
เกิน 10 กิโลกรัม และ เป็ นการขนส่งที่ให้บริการโดยรัฐ โดยผู้ส่งออกจะต้องนําสินค้าไปส่งยังที่ทํา
การไปรษณีย์ต้นทาง และเป็นการส่ง ของถึงมือผู้รับโดยตรงที่ปลายทาง เว้นแต่เป็นของที่มีภาษี

jumbo jili


อากรมาก ซึ่ งการชําระค่าไปรษณีย์อากรนั้นจะต้อง ชําระที่ต้นทางและผู้นําเข้าที่ปลายทางก็ชําระ
เพียงค่าไปรษณีย์อากรเท่านั้น
สําหรับเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศนั้น โดยทัวไปจะมี ่ 3 ประเภท ได้แก่
1) เครื่องบินโดยสาร (Passenger Flight) เครื่ องบินโดยสาร (Passenger Flight)
ประกอบด้วยที่นังสําหรับผู้โดยสารด้านบนทั้งหมด (Main deck + Upper deck) สามารถบรรทุก
สินค้าได้เฉพาะด้านล่าง (Lower deck) และด้านท้าย (Tail) เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็ นสัมภาระของ
ผู้โดยสาร

สล็อต


2) เครื่องบินกึ่งโดยสาร (Combi Flight หรือ Combination of Passenger & Main deck
Loader) ประกอบด้วย ที่นังสําหรับผู้โดยสารบน ่ (Upper Deckและ/หรือ ครึ่ งหนึ่งของ Main deck
Loader) และพื้นที่ที่เหลือสามารถบรรทุกสินค้าได้ทั้งหมด เครื่องบินประเภทนี้จะให้การบริการ
ขนส่งสินค้าควบคู่ไปกบการขนส ั ่งผู้โดยสารจะมีระวางบรรทุกสินค้าไว้ตรงบริเวณใต้ท้องเครื่อง
(Belly) ทั้งนี้ ปัจจุบันการให้บริการขนส่งสินค้าในลักษณะดังกล่าวนับเป็ นแหล่งรายได้เสริมที่

สล็อตออนไลน์


สําคัญของสายการบินโดยสารหลายแห่ง สายการบินที่ให้บริการแบบผสมผสานนี้จึงเรียกกนวั ่า
Combined Carriers)
3) เครื่องบินบรรทุกสินค้า (Charter Flight / Cargo Flight / Freighter) เป็ นเครื่องบิน
สําหรับบรรทุกสินค้าทั้งหมด ไม่มีส่วนของที่นังผู้โดยสาร การบริการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ หรือ

jumboslot


All-Cargo-Air-lines ซึ่ งเป็ นการขนส่งเฉพาะสินค้าไม่มีการขนส่งผู้โดยสาร จึงเรียกว่า Freighters
ปัจจุบันทัวโลกมีสายการบินรายใหญ ่ ่ๆ ที่ให้บริการในลักษณะนี้และเป็ นสมาชิกของสมาคมการ
5
ขนส่งสินค้าทางอากาศระหวางประเทศไม ่ ่ถึง 40 ราย เปรียบเทียบกบจําน ั วนสายการบินที่บริการ
ขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศและเป็ นสมาชิกของสมาคมขส่งทางอากาศระหวางประเทศหรือ ่
(International Air Transport Association : IATA) ด้วย ซึ่งมีกวา 230 ราย

slot

การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็ นการขนส่งที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัย และเพียงพอกบความต้องการ ั บริษัทสร้าง
เครื่องบินมีการสร้างเครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่
และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุ สินค้า

jumbo jili


และบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น มีเครื่องมือในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน นอกจากนี้ยังมีการ
ขยายและปรับปรุงบริเวณคลังสินค้าที่ท่าอากาศยาน ให้กว้างขวางทันสมัย เพื่อ การขนส่งสินค้าด
าเนินไปอยางสะดวกและรวดเร็ว ่ จากผู้ส่งที่เมืองต้นทาง ไปยังเมืองผู้รับปลายทาง
ความหมายของการขนส่ งทางอากาศ
Aviation (N) หมายถึง ศิลปะและศาสตร์ในการบิน (English-Thai: NECTEC’s Lexitron-2
Dictionary)
Aviation หมายถึง (เอวิเอ’ เชิน) n. วิธีการบิน, วิชาการบิน, การออกแบบ พัฒนาและสร้าง

สล็อต


เครื่องบิน (flying) (English-Thai: HOPE Dictionary)
Aviation หมายถึง (n) การบิน,วิชาการบิน,วิธีการบิน (English-Thai: Nontri Dictionary)
Aviation \A’vi*a”tion\, n.The art or science of flying [1913 Webster] From The
Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:
Aviation n. 1. the aggregation of a country’s military aircraft [syn: {aviation}, {air
power}]
2 the operation of aircraft to provide transportation

  1. the art of operating aircraft [syn: {aviation}, {airmanship}]
  2. travel via aircraft; “air travel involves too much waiting in airports”; “if

สล็อตออนไลน์


you’ve time to spare go by air” [syn: {air travel}, {aviation}, {air}] From WordNet (r) 3.0
(2006) [wn]:
Aviation หมายถึง การบิน หรือ การขนส่งทางอากาศ เป็ นการลําเลียง คน สัตว์ และสิ่งของ
จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง โดยใช้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไปในอากาศ(การขนส่งทางอากาศเริ่มจากเครื่อง
ร่อน บอลลูน เรือเหาะและในปัจจุบันใช้เครื่องบิน)
การปฏิบัติในการขนส่งทางอากาศโดยทัวไป ่ ทําโดยผู้ส่งสินค้าทําสัญญาขนส่งกบผู้ขนส ั ่งสินค้า

jumboslot


และผู้ขนส่งสินค้าจะรับภาระหน้าที่ในการขนส่งให้เสร็จถึงผู้รับสินค้าผู้ขนส่งอาจเป็ นได้ทั้งบริษัท
สายการบิน หรือบริษัทขนส่งระหวาง่ ประเทศ
การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) หมายถึง การลําเลียงคน สัตว์ และสิ่งของจากที่หนึ่งไป
ยังอีกที่หนึ่งโดยใช้ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ในอากาศ รวมถึงการเดินทางของมนุษย์โดยทางอากาศ
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง คือ เครื่องบิน สําหรับยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศได้มี
หลายชนิด ได้แก่
เครื่องร่อน บอลลูน ยานอวกาศ และจรวด เป็ นต้น

slot