Daily Archives: September 27, 2021

กทท. พัฒนาระบบ PCS “ขนส่งทางน้ำ-โลจิสติกส์” ไร้รอยต่อ

การท่าเรือฯ บริหารจัดการ Big Data ด้วยระบบ PCS โดยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการขนส่งทางน้ำและ
กิจกรรมโลจิสติกส์แบบไร้รอยต่อแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในลักษณะ e-Logistics Platform ที่เป็นมาตรฐานสากล

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า การท่าเรือฯ ดำเนินโครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System (PCS) ที่นำเทคโนโลยี Digital มาบริหาร

jumbo jili


จัดการข้อมูลจำนวนมาก (Big Data) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านการขนส่งทางน้ำทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการในกิจกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทางน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระบบ ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ (G2G) ภาคธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) และภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ National Single Window (NSW) ในลักษณะของ e-Logistics Platform ที่เป็นมาตรฐานสากลและทุกหน่วยงานที่อยู่ต่างระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อัตโนมัติแบบไร้

สล็อต


รอยต่อ (Seamless Operation) ช่วยลดต้นทุน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ในการนำเข้าและส่งออก
สำหรับความคืบหน้าโครงการฯ นั้น อยู่ระหว่างการศึกษากระบวนการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) เจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้นำเข้าส่งออกสินค้า/ตัวแทนเรือ กรมศุลกากร การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า ฯลฯ เพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์

สล็อตออนไลน์


เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกับต้นแบบระบบ PCS ในต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบระบบ PCS และโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Infrastructure) ให้เหมาะกับบริบทของประเทศ หลังจากนั้นจะจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงการออกแบบระบบ PCS จัดทำระบบจำลอง (Mock up Simulation) เพื่อทดสอบตามกระบวนการที่ออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2563 และจะดำเนินการจัดจ้างผู้ดำเนินการพัฒนาระบบ PCS ต่อไป

jumboslot


อย่างไรก็ดี ระบบดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ทกท. และ ทลฉ. ไปยังท่าเรือต้นทางและปลายทาง ณ ต่างประเทศ อันเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมท่าเรือและบริการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573” และภายใต้แนวคิดในการนำเทคโนโลยี Digital มาใช้ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

slot

สถานการณ์การขนส่งน้ำมันทางท่อ

การขนส่งน้ำมันทางท่อเริ่มด้าเนินการในประเทศไทย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ด้วยจุดมุ่งหวังในการลดปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและลดต้นทุนการขนส่ง
น้ำมัน คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท.และบริษัทการบินไทย
จ้ากัด (มหาชน) เป็นแกนน้าในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจการส่งน้ำมันทางท่อ ปัจจุบัน
มีผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อที่ส้าคัญ 2 ราย ได้แก่ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยม จ้ากัด(แทปไลน์)

jumbo jili


และบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จ้ากัด (เอฟ พี ที) โดยเปิดให้บริการตั งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา
แนวท่อน้ำมันของแทปไลน์ มีความยาว 360 กิโลเมตร เริ่มจากมาบตาพุด-ศรีราชา-ล้าลูกกาสระบุรี และมีท่อแยกจากล้าลูกกา ส่งน้ำมันอากาศยานไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
และส่งน ้ามันภาคพื นดิน ได้แก่ น ้ามันเบนซิน น ้ามันดีเซล เป็นต้น ไปยังคลังน ้ามันสระบุรีเพื่อส่งต่อไปยัง
คลังน้ำมันในภูมิภาค

สล็อต


แนวท่อของเอฟ พี ที มีความยาว 99 กิโลเมตร ฝั่งอยู่ใต้ดินขนานกับเส้นทางรถไฟ โดยเริ่มจาก
โรงกลั่นน้ำมันบางจาก คลังน ้ามันบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ้ากัด คลังน ้ามันบริษัท เชฟรอน (ไทย)
จ้ากัด ที่ช่องนนทรี ปริมาณน ้ามันจากทั ง 3 แหล่ง จะถูกส่งไปที่สถานีสูบถ่ายที่มักกะสัน ก่อนจะแยกส่งไป
ยังคลังน้ำมันท่าอากาศยานดอนเมือง คลังน้ำมันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบางปะอิน
ระบบท่อส่งน้ำมันของทั งสองบริษัทได้รับการออกแบบและก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีขั นสูง

สล็อตออนไลน์


.มีระบบควบคุม ตรวจสอบรับรองที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ท่อส่งน้ำมันมีความสามารถรับ-ส่งน้ำมันเข้าระบบท่อได้หลายผลิตภัณฑ์ (Multi Product) ในท่อเดียวกัน
นับตั งแต่มีการพัฒนาใช้ระบบท่อส่งน้ำมันในประเทศไทย เมื่อปี 2537 อัตราการใช้ประโยชน์
จากระบบการขนส่งทางท่อ ท้าได้เพียงร้อยละ 40-42 ของขีดความสามารถที่มีอยู่ แม้แต่การขนส่งน้ำมัน
อากาศยานที่เป็นระบบครบวงจรก็ด้าเนินการได้เพียงร้อยละ 56 เท่านั น ดังนั้นแม้จะมีการสร้างระบบท่อ

jumboslot


แต่การขนส่งน้ำมันยังคงพึ่งพาการใช้รถบรรทุก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 2.12 บาท/ตัน-กิโลเมตร ส่วน
ทางรางและทางน้ำมีการใช้เพียงเล็กน้อย มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 0.95 และ 0.65 บาท/ตัน-กิโลเมตร
ตามล้าดับ ขณะที่การขนส่งทางท่อมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1.06 บาท/ตัน-กิโลเมตร ต่้ากว่าครึ่งหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายทางถนนแต่สูงกว่าค่าใช้จ่ายทางรางและทางน้ำ

slot