Daily Archives: September 26, 2021

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เร่งพัฒนาโลจิสติกส์

กรุงเทพฯ–9 พ.ย.–กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี นายชลอ คชรัตน์ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ ซึ่งการขนส่งทางน้ำเป็นการช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง ช่วยประหยัดพลังงาน และลดปัญหาต่างๆ ด้านการจราจร การพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับการพัฒนาการขนส่งทางน้ำและเร่งรัดพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ของประเทศไทย จึงเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ภาคเหนือโดยการพัฒนาท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ

jumbo jili

พิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย และความตกลงการเดินเรือในแถบแม่น้ำโขงโดยการรวบรวมสินค้าจากพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนและสินค้านำเข้าจากจีนลงมากระจายเพื่อการส่งออกไปยังท่าเรือหลักและภูมิภาค โดยท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 ได้ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าบริเวณภาคเหนือตอนบนเชื่อมโยง การขนส่งมายังภาคกลางที่ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือระนอง เพื่อการส่งออกและเพื่อเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีดำเนินการก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งทางน้ำและทางรางเป็นหลัก โดยมีถนนเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ปี

สล็อต

2550-2554 และสอดคล้องกับแผนแม่บทในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ในประเทศให้เชื่อมโยงอย่างบูรณาการทั้งเครือข่ายภายในประเทศและการเชื่อมต่อไปสู่ต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายของโครงการคือ การปรับปรุงแบบท่าเรือให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการใช้งานท่าเทียบเรือ รวมทั้งให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดที่
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอไว้ นายชลอ กล่าวต่อไปว่า “การก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงานของภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ ซึ่งเป็นระบบการขนส่ง Mass Transportation ให้เกิดการเชื่อมโยงการขนส่งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงออกสู่ชายฝั่งทะเล เพื่อการส่งออกที่เขตท่าเรือศรีราชา และท่าเรือแหลมฉบัง อันเป็นการ

สล็อตออนไลน์

บรรเทาปัญหาการจราจรทางบกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และประหยัดพลังงานของประเทศ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การขนส่งทางน้ำเป็นวิธีการขนส่งที่ช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศได้ ส่วนภาคตะวันออกโดยการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด เพื่อเป็นประตูการค้าชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยก่อสร้าง ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ที่อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางน้ำ พร้อมกับการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนกลับมาใช้ การ

jumboslot

ขนส่งทางน้ำมากยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของการขนส่งสินค้าและธุรการการท่องเที่ยวในภูมิภาค อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” “สำหรับภาคใต้ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี มีโครงการพัฒนาท่าเรือในพื้นที่ภาคใต้พร้อมกับการประสานงานให้เกิดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในภาคใต้เป็น Land Bridge เชื่อมทะเลอ่าวไทยกับอันดามัน ได้แก่ 1.การพัฒนาภาคใต้ตอนบนระหว่างชุมพรกับระนอง โดยการพัฒนาท่าเรือที่จังหวัดชุมพร เพื่อการขนส่งเชื่อมโยงโดยเรือเฟอร์รี่ระหว่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเชื่อมไปสู่ฝั่งตะวันตก เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ช่วยประหยัดพลังงานและช่วยลดการจราจรแออัดและอุบัติเหตุ และการพัฒนาท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ระนอง จ.ระนอง เพื่อเป็นท่าเรือหลักบริเวณภาคใต้ตอนบนด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อสนับสนุนการค้ากับประเทศ เพื่อนบ้านในพื้นที่ BIMST-EC และ GMS-EC รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่หลังท่า เพื่อเป็นศูนย์ ICD และศูนย์แปรรูป

slot

แอบส่อง !แผนพัฒนาเส้นทางขนส่งและการคมนาคมทางเรือ

ที่ผ่านมาคมนาคม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางน้ำ เชื่อมกับการ
ขนส่งทางถนนและระบบราง แนวทางดำเนินการจะมีการพัฒนาท่าเรือหลัก ๆ เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งใน
ภูมิภาค

อาทิ การให้กรมเจ้าท่าพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ปัญหาการจราจร และลดต้นทุนการขนส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แผนการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งผู้โดยสารทางน้ำ เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางทางบกกับแม่น้ำเจ้าพระยา จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ 29 ท่า ดังนี้

ระยะที่ 1 การพัฒนาท่าเรือริมเจ้าพระยารวม 5 ท่า ได้แก่ ท่าเรือสาทร ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือท่าเตียน ท่าเรือกรมเจ้าท่า และท่าเรือราชินี ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2562-2563

jumbo jili


ระยะที่ 2 ระหว่างปี 2564-2565 พัฒนาท่าเรือจำนวน 14 ท่า

ระยะที่ 3 ระหว่างปี 2565-2566 พัฒนาท่าเรือจำนวน 1 ท่า จากนั้นจะพัฒนาเป็น Smart Pier ภายในปี 2565
โดยจะปรับแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี เพื่อรองรับการพัฒนาและการขนส่งผู้โดยสารทางน้ำ และจัดหาเอกชนเข้าบริหารท่าเรือ โดยกรมเจ้าท่าจะกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ มีระบบควบคุมเรือ-ท่าเรือ กรมเจ้าท่าจะศึกษาระบบภายในปี 2564 จากนั้นจะมีการติดตั้งระบบในปีงบประมาณ 2565

สล็อต


ขณะเดียวกันก็มีแผนพัฒนาเส้นทางขนส่งและการคมนาคมทางเรือในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยจะเชื่อมโยงการขนส่งทางน้ำระหว่างพื้นที่ทางฝั่งอ่าวไทย กับฝั่งอันดามัน มัน ดังนี้

1.แผนพัฒนาส่งเสริมการขนส่งสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก

-โครงสร้างพื้นฐาน จะพัฒนาปรับปรุงท่าเรือ ของภาคเอกชนโดยเอกชนจะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด การจัดสร้างเขื่อนยกระดับน้ำ จะของบประมาณในการก่อสร้างระหว่างปี 2566-2569 การขุดลอกร่องน้ำ และเขื่อน แม่น้ำป่าสัก

-ระบบควบคุมการจราจรทางน้ำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง อาทิ ระบบ GPS, Tracking,Radar,การบริหารจัดการข้อมูล

-กรมเจ้าท่าการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เพื่อ ยกระดับสะพาน เขื่อนทดน้ำ ฟลัดเวย์บางบาล-บางไทร

สล็อตออนไลน์


-การกำหนดมาตรการในการควบคุมเรือและขนาดเรือ
2.การพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง-บางสะพาน ตามแผนจะมีการพัฒนาท่าเรือเอกชนที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวนคีรีขันธ์ และท่าเรือแหลมฉบัง-ศรีราชา ฮาร์เบอร์

3.การเชื่อมโยงภาคใต้ตอนล่าง(ท่าเรือสงขลา 2 และท่าเรือฝั่งอันดามัน)

jumboslot


4.การพัฒนาท่าเรือระนอง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการการขุดลอกร่องน้ำ การเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

ทั้งนี้เป็นที่น่าจับตาว่า ภายใต้โครงการทั้งหมด แม้โจทย์จะเป็นการแก้ปัญหาด้านการจราจรและการขนส่ง ทว่าผลพลอยคือ ย่านดังกล่าวจะกลายเป็นทำเลทองที่นักลงทุนต่างหมายตาอีกด้วย เพราะเชื่อว่าจะเกิดเป็นย่านการเดินทางการค้าใหม่ในอนาคตอันใกล้ รวมทั้งโครงการด้านการพัฒนาท่าเรือและการขนส่งทางเรือยังเป็นตัวเร่งด้านการลงทุนอีกด้วย

slot