Daily Archives: September 25, 2021

การขนส่งทางน้ำในประเทศไทยลดต้นทุนได้จริงหรือ

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันกันสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้า ทรัพยากรที่ลดน้อยลง
ทำให้แต่ละองค์กรต้องพยายามในการหาวิธีการจัดการ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยในกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อให้อยู่รอดในตลาดการแข่งขัน หนึ่งในเรื่องที่หลายองค์กรให้ความสนใจคือเรื่องของการขนส่ง การขนส่งในบางธุรกิจเป็นต้นทุนหลักที่หลายองค์กรต้องพยายามลดลง ทั้งการใช้Outsource การใช้รถขนส่งโดยก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

jumbo jili


ทั้งนี้ การเปลี่ยนหมวดการขนส่งเป็นการขนส่งทางน้ำเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะสามารถขนส่งได้จำนวนมากและต้นทุนต่ำ แต่การขนส่งทางน้ำใช่จะมีแต่ข้อดีเท่านั้น ยังมีข้อเสียหรือปัจจัยทางลบที่องค์กรต้องพิจารณา เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนเลือกดำเนินการ

การขนส่งทางน้ำเท่ากับต้นทุนที่ลดลงจริงหรือ

สล็อต


ในปัจจุบันการขนส่งทางนั้บว่าเป็นรูปแบบการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งประเภทอื่น ซึ่งการที่ต้นทุนต่ำกว่านั้น ก็เพราะการขนส่งแต่ละครั้งจะสามารถขนได้จำนวนมาก หากเปรียบเทียบกับการขนส่งด้วยวิธีอื่นในปริมาณที่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น

“การขนส่งเบียร์ 1 กล่องน้ำหนัก 15 กก.ต่อกล่อง จากกรุงเทพฯ ไปส่งที่จังหวัดชลบุรี โดยทางรถบรรทุกค่าขนส่งราคากล่องละ 10.60 บาท ในขณะที่การขนส่งทางเรือ 1 ลำ บรรทุกเบียร์ได้ 100,000 กล่อง ค่าขนส่งกล่องละ 2.25บาท และไปจ้างรถกระจายต่ออีก 4.5 บาท ต่อกล่อง รวมเป็น 6.75 บาท ต่อกล่อง ต้นทุนการขนส่งลดลงถึง 36%”

สล็อตออนไลน์


จากตัวอย่างที่ยกมานั้นเห็นได้ว่าต้นทุนค่าขนส่งนั้นลดลงกว่า 30% ทำให้ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ หันมาให้ความสนใจในการขนส่งทางน้ำมากขึ้น นอกจากต้นทุนที่ลดลงแล้วการขนส่งทางน้ำยังมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

  1. การขนส่งแต่ละครั้งได้ปริมาณมาก เนื่องจากการขนส่งทางน้ำเป็นการขนส่งที่ต้องการให้ต้นทุนต่ำ ดังนั้น เรือที่ใช้ในการขนถ่ายเป็นเรือขนาดใหญ่ประมาณ 1,000-2,000 ตัน ภายในประเทศ และ 2,000-30,000 ตัน ระหว่างประเทศ การดำเนินการขนถ่ายสินค้าคราวเดียวจะได้สินค้าจำนวนมาก

jumboslot

  1. มีความปลอดภัย เนื่องจากการขนส่งทางน้ำจะใช้ความเร็วต่ำ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจึงค่อนข้างน้อย และการจราจรทางน้ำก็น้อย ไม่เหมือนการจราจรทางบกที่มีปริมาณรถมาก
    จากข้อดีของการขนส่งทางน้ำ ทำให้ปัจจุบันปริมาณการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยมีประมาณ 120 ล้านตัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 15-16 ล้านตัน ข้าว 9-10 ล้านตัน ปุ๋ยและวัสดุก่อสร้าง 14-16 ล้านตัน แม้การขนส่งทางน้ำจะมีข้อดีในเรื่องของต้นทุนและปริมาณการขนส่งต่อเที่ยวมากกว่าการขนส่งประเภทอื่น แต่การขนส่งทางน้ำก็มีข้อเสียหรือข้อด้อยที่ผู้ผลิตต้องพิจารณาประกอบการตัดสินใจ

slot

ผลักดัน ‘เขื่อนยกระดับ’ เปิดทางเดินเรือตลอดลำน้ำ

ยุทธศาสตร์หนึ่งในการยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำที่กรมเจ้าท่ากำลังอยู่ระหว่างการศึกษาแผนความเป็นไปได้ คือ
“โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ” โดยนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า มีแผนการสร้างเขื่อนยกระดับ 2 แห่ง คือ เขื่อนบน ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และเขื่อน

jumbo jili


ล่าง ตั้งที่ ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อบริหารจัดการน้ำสำหรับการเดินเรือ การอุปโภคบริโภค การผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้น้ำผ่านระบบชลประทาน

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างบริษัทเอกชน ให้เริ่มดำเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2556 ระยะเวลา 720 วัน เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลทางด้านเศรษฐกิจ งานด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการโครงการ ซึ่งคาดว่าเมื่อศึกษาแล้วเสร็จจะเริ่มทำการก่อสร้างได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เบื้องต้นของการศึกษา โครงการนี้จะใช้วงเงินก่อสร้างประมาณ 2

สล็อต


หมื่นล้านบาท แต่อาจจะเพิ่มขึ้น เพราะต้องมีการปรับปรุงเขื่อนเจ้าพระยาเดิมให้สามารถรองรับการผ่านของเรือขนาดใหญ่ได้
โครงการดังกล่าวนี้จะทำให้เรือบรรทุกที่มีขนาดกินน้ำลึกระดับ 5 เมตร สามารถเดินเรือตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึง จ.นครสวรรค์ ตลอดลำน้ำได้ และจะสามารถเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางน้ำได้ตามเป้าหมายคือ จากปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง 15% ของการขนส่งทั้งระบบ เป็น 19% เนื่องด้วยการเดินเรือในระดับความลึกดังกล่าวจะสามารถเดินเรือได้ตลอดทั้งวันและตลอดทั้งปี และทำให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการจะสามารถเพิ่มสัดส่วนการขนส่งในเส้นทางนี้ได้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทำให้เรือบรรทุกสินค้าผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาและภาคเหนือได้ประมาณ 26 ล้านตันต่อปี ซึ่งการบรรทุกของเรือขนส่ง 1 ลำต่อเที่ยวจะเทียบเท่ากับรถบรรทุกได้มากถึง 300-400 คัน

สล็อตออนไลน์


“โครงการนี้เราได้เสนอแผนต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว โดยเป็นโครงการในระยะยาวตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืนของประเทศ ซึ่งใช้เงินงบประมาณในการศึกษาประมาณ 200 ล้านบาท และได้เริ่มเดินหน้าการประชาสัมพันธ์โครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชนตาม 2 ฝั่งแม่น้ำ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เบื้องต้นพบว่ามีความเป็นห่วงเกี่ยวกับตลิ่งแม่น้ำ ซึ่งเราก็ต้องมีการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่งเพิ่มเติม แต่ปกติการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่งให้กับประชาชนก็ดำเนินการอยู่แล้ว
เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย”

นายศรศักดิ์ กล่าวด้วยว่า โครงการยังอยู่ในช่วงของการศึกษาจึงต้องการให้ประชาชนตลอดแม่น้ำทั้ง 2 ฝั่งได้รับทราบ และตื่นตัวมาร่วมเสนอความคิดเห็นและสอบถามประเด็นต่างๆ ที่ไม่เข้าใจ โดยอยากให้เข้ามาสนใจโครงการนี้กัน

jumboslot


ให้มากตั้งแต่โครงการนี้ยังไม่เกิด เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าหน้าตาของโครงการนี้เป็นอย่างไร และมีผลกระทบกับตนเองอย่างไร เพื่อทางฝ่ายที่ปรึกษาโครงการ ที่ศึกษาในเรื่องนี้จะสามารถนำไปปรับแก้เพื่อตอบสนองกับประชาชนในทุกปัญหา และหลังจากนี้ กรมเจ้าท่าจะเร่งประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นต่อไป

ทั้งนี้ การขนส่งทางแม่น้ำเป็นวิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก สามารถขนส่งได้ครั้งละปริมาณมากๆ แต่สินค้าที่เหมาะสมควรเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย ข้าวเปลือก ปุ๋ย เครื่องจักร เป็นต้น สำหรับประเทศไทยเองมีสัดส่วนการขนส่งในแม่น้ำประมาณร้อยละ 9.5 ของการขนส่งทั้งหมด การขนส่งทางแม่น้ำจึงจัดเป็นการขนส่งสินค้าที่สำคัญรูปแบบหนึ่ง เพราะสามารถกระจายสินค้าด้วยต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยที่ประหยัดกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางบก

slot