Daily Archives: September 24, 2021

หนุนปรับปรุงระบบขนส่งทางน้ำ

ด้านนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมนั้น มีนโยบายสนับสนุน
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางบกไปสู่การขนส่งทางน้ำ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการขนส่งโดยเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางน้ำจาก 15% เป็น 19% ภายในปี 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน กรมเจ้าท่าจึงมีนโยบายในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ โดยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการขนส่งทางน้ำให้มากยิ่งขึ้น

jumbo jili


ทั้งนี้ ในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ แต่ยังมิได้มีการใช้สอยในการขนส่งอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง กรมจึงได้มีแนวคิดในการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน เพื่อการเดินเรือ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้เคยทำการศึกษามาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2537 โดยมีเป้าหมายทำการศึกษาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และขยายขีดความสามารถในการ

สล็อต


เดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านให้รองรับเรือที่มีขนาดกินลำน้ำลึก 5 เมตร และ 3 เมตร แล่นได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จนถึง จ.นครสวรรค์ ต่อเนื่องไปตามแม่น้ำน่านจนถึง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ระยะทางตามลำน้ำรวมทั้งสิ้นประมาณ 477 กิโลเมตร
ด้าน นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาแผนยุทธศาสตร์การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ไม่ค่อยมีการพูดถึงเรื่องการขนส่งทางน้ำเท่าไรนัก แต่จะพูดถึงการขนส่งทางเรือเสียมากกว่า ทั้งๆ ที่ในทางวิชาการเป็นที่ทราบกันดีว่า การขนส่งทางน้ำมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด

สล็อตออนไลน์


ทั้งนี้ จากตัวเลขการส่งออกของไทยที่ผ่านมามีการเติบโตในเปอร์เซ็นต์ลดลงต่อเนื่อง และจากการวิเคราะห์พบว่าเกิดจากขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศลดต่ำลง โดยเรื่องโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน เป็นปัญหาที่ให้ศักยภาพการแข่งขันของประเทศลดลง และไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะสู่กับประเทศเพื่อนบ้านได้หรือไม่ ซึ่งคงต้องขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการในหลายๆ ด้านรวมกัน
ดังนั้น จึงคิดว่าการขนส่งทางน้ำเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องปรับปรุงและให้ความสำคัญอย่างมาก แม้ว่าจะมีสัดส่วนการขนส่งเพื่อการส่งออกไม่มากนัก หรือคิดเป็น 7% ของการส่งออกรวมของประเทศ แต่ก็แปลกใจที่กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบรางมาก จึงเห็นว่าการขนส่งทางน้ำควรต้องได้รับการดูแลและมีโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่มองในภาพรวมจริงๆ เพราะนี่คืออนาคตของประเทศที่จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

jumboslot


“การส่งออกสินค้าสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำ จะเป็นสินค้าจำพวกข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และน้ำตาล ซึ่งแม้จะเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนัดคิดเป็น 7% ของการส่งออกรวม หรือมูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 5 หมื่นล้านบาท แต่ในภาคผู้ส่งออกเองก็หวังที่จะพึ่งพาการขนส่งภายในประเทศ ที่จะไปเชื่อมต่อกับการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศด้วย อีกทั้งเห็นว่าโครงการที่ไม่ได้เป็นการผลักดันโดยนักการเมือง น่าจะเป็นโครงการที่โปร่งใสและทำเพื่อประเทศอย่างแท้จริง และจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศได้อย่างแท้จริงด้วย” นายนพพร กล่าวทิ้งท้าย

slot

ชูขนส่งทางน้ำลดใช้พลังงาน

นายอาคม กล่าวว่า ระบบขนส่งทางน้ำมีต้นทุนถูกที่สุด เพราะมีการใช้พลังงานต่ำ ขณะที่การขนส่งทางถนนมีสัดส่วนการใช้
พลังงานที่สูงกว่า เนื่องจากไม่สามารถบรรทุกคราวละมากๆ ได้ แต่การพัฒนาการขนส่งทางบกทำได้เร็วกว่า ดังนั้น จึงต้องคิดตามว่าจะเชื่อมต่อกันได้อย่างไร ซึ่งประโยชน์ของการยกระดับประสิทธิภาพทางน้ำ คือ ประหยัดการใช้พลังงาน เนื่องจากการขนส่งทางน้ำสามารถขนส่งต่อเที่ยวได้คราวละมากๆ จึงใช้พลังงานต่อหน่วยในปริมาณต่ำมาก ทั้งยังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ หากมีการยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ ทั้งในด้านกายภาพและการบริหารจัดการก็จะทำให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนน เป็นการขนส่งทางน้ำ หรือมีการใช้บริการการขนส่งหลายรูปแบบมากขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศลดลง

jumbo jili


นอกจากนี้ ยังลดปัญหาความแออัดการขนส่งทางถนนได้ ที่เมื่อมีรถบรรทุกวิ่งบนถนนลดลง ค่าซ่อมบำรุงถนนก็ลดลง การเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตบนท้องถนนก็ลดลง และยังช่วยในการบริหารจัดการน้ำกรณีเกิดอุทกภัยได้
ส่วนปัญหาและอุปสรรคนั้น กรณีขนส่งทางแม่น้ำพบว่ามีร่องน้ำตื้นเขินทำให้เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถวิ่งได้ตลอดทั้งสาย หากจะดำเนินการก็ต้องขุดร่องน้ำตลอดทั้งสายด้วย การเดินเรือในลำน้ำเจ้าพระยาและป่าสัก ในช่วงฤดูแล้งทำให้น้ำน้อยและทำให้เรือสินค้าติดตื้น ในขณะที่ช่วงฤดูฝนทำให้น้ำมากเรือสินค้าติดช่องลอดสะพานและสายไฟ โดยเฉพาะความสูงช่องลอดและระยะห่วงของตอม่อสะพานข้ามแม่น้ำ

สล็อต


นอกจากนี้ ยังไม่มีจุดพักเรือในลำน้ำที่ในบางครั้งการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักอาจต้องรอช่วงน้ำขึ้นลง หรือรอการขนถ่ายสินค้าทำให้กีดขวางทางเดินเรือ การไม่มีท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบังเป็นการเฉพาะ ทำให้ผู้ประกอบการเรือชายฝั่งไม่สามารถเทียบท่าเรือเพื่อขนถ่ายตู้สินค้าขึ้นลงเรือสินค้าต่างประเทศได้โดยตรง ทำให้ต้องเข้าท่าเทียบอื่น หรือจอดรอส่งผลให้เกิดภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการรอคอย หรือไม่สามารถขนถ่ายสินค้าได้ทันเวลา และการใช้ประโยชน์จากท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือประหยัดพลังงานในแง่น้ำป่าสักยังไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย

สล็อตออนไลน์


ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านอื่นๆ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปัจจุบันพบว่ามีกฎหมายและกฎระเบียบซ้ำซ้อนและล้าสมัย ดังนั้น ในระยะสั้นเสนอว่า กรมเจ้าท่าควรกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการจอดเรือกีดขวางเส้นทางเดินเรือ เพื่อบรรเทาปัญหาความแออัดการเดินเรือลำน้ำในบริเวณแม่น้ำป่าสัก กรมเจ้าท่า

jumboslot


และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรประสานความร่วมมือเพื่อพิจารณากลไกการกำกับการขนถ่ายสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะถ่านหินและแป้งมันสำปะหลัง การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง กรมเจ้าท่าควรแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่จำเป็นเร่งด่วนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน

slot