Daily Archives: September 23, 2021

ปัดฝุ่นพัฒนา ‘ขนส่งทางน้ำ’ ลดใช้พลังงาน-หนุนเพิ่มขีดแข่งขัน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ขีดความสามารถ
ของประเทศไทยลดต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วง ขณะเดียวกันผลการดำเนินงานของระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ ที่แม้ว่าต้นทุนการขนส่งจะลดลง แต่ก็ยังมีสัดส่วนที่สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว และตัวเลขที่ลดลงก็มาจากการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของผู้ประกอบการเอง ขณะที่ต้นทุนขนส่งสินค้ายังเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของต้นทุนโลจิสติกส์ โดยปี 2554 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อจีดีพี อยู่ที่ร้อยละ 14.7 ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 0.5

jumbo jili

ทั้งนี้ ต้นทุนที่ลดลงมาจากต้นทุนการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของผู้ประกอบการในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะประสิทธิภาพการจัดการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการบริหารสต็อกและคลังสินค้า ส่งผลให้แนวโน้มต้นทุนโลจิสติกส์ต่อจีดีพีของประเทศลดลง แต่เมื่อพิจารณาต้นทุนการขนส่งสินค้า พบว่ายังคงเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของต้นทุนโลจิสติกส์รวมของประเทศ และในปี 2554 ต้นทุนขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 0.1 คิดเป็นร้อยละ 7.3 ของจีดีพี

“จึงเป็นที่มาว่าทำไมเราจะต้องมาดูถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และไม่เฉพาะกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ยังเกี่ยวเนื่องไปกับกระทรวงอื่นๆ ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชย์ ตลอดจนภาคเอกชนที่จะต้องปรับตัว และภาคราชการในการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกด้านการบริการต่างๆ” นายอาคมกล่าว

สล็อต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีกรอบการพัฒนาอยู่ 6 ยุทธศาสตร์ แต่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมี 2 กรอบด้วยกันคือ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งมีเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นการพัฒนาฐานการลงทุน โดยการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สล็อตออนไลน์

“นอกจากการเพิ่มขีดแข่งขันของประเทศแล้ว ยังมีเรื่องที่ต้องดูแลด้วยคือ ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจะต้องกระจายลงไปสู่รากหญ้าให้ได้มากที่สุด รวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณะของประเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เลขาธิการ สศช.ระบุ
สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีแผนพัฒนาอยู่ 3 เรื่องคือ การเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และอากาศ โดยเฉพาะรถไฟ ที่ปัจจุบันให้ความสำคัญมากทั้งการปรับปรุงทางรถไฟ เส้นทางรถไฟ และรถไฟรางคู่ จากนั้นเป็นเรื่องของ

jumboslot

เส้นทางบก และทางน้ำ นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องการเชื่อมโยงเปิดประตูทางการค้า ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเน้นเปิดประตูทางการค้าซีกตะวันตก เพื่อลดระยะเวลาการขนส่ง สุดท้ายคือแผนพัฒนาระบบขนส่งในเขตเมือง

ในแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ปี 2556-2560 นั้น ด้านซัพพลายเชน คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการค้าและบริการในพื้นที่เมืองชายแดน ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า จะมีการพัฒนาระบบขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า การขนส่งและส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ส่วนด้านการพัฒนาบุคลากร เน้นปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการกำลังคน และพัฒนาติดตามการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงตนเอง และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

slot

วิธีการคิดค่าระวางเรือ หรือ ค่า Freight

เนื่องจากในปัจจุบัน การขนส่งสินค้าส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางทะเลด้วยเรือประเภท
Container Ship จึงควรเข้าใจถึงลักษณะและประเภทของ Container ซึ่งจะเป็น Durable
Packing เป็นลักษณะตู้ท าด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม มีขนาดมาตรฐาน 20 ฟุต และ 40 ฟุต
ทั้งนี้ บริษัทเรือจะต้องเป็นผู้เตรียมตู้ Container โดยผู้ที่จะใช้ตู้จะต้องท าการจองตู้ โดย
เอกสารที่เรียกว่า Shipping Particular หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า ใบ Booking ซึ่งรายละเอียด
จะต้องคล้องจองกับ Letter of Credit (L/C)

jumbo jili


ส าหรับ เอกสารที่ใช้ในการเป็นใบรับสินค้าของตัวแทนบริษัทเรือ จะเรียกว่า Bill of
Lading (B/L) หรือใบตราส่ง ซึ่งเป็นเอกสารส าคัญในการเป็นเอกสาร ในการเรียกเก็บเงินจากทาง
ธนาคาร ที่เรียกว่า Bank Negotiated Process ในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศคู่ค้า จะต้อง
มีการตกลงว่า ผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้า จะเป็นคนจ่ายค่าระวางเรือ ที่เรียกว่า Freight Charge หาก
ผู้ขายสินค้าเป็นผู้ช าระ เรียกว่า Freight Prepaid แต่หากให้ผู้ซื้อเป็นผู้ช าระค่าระวางเรือเมื่อถึง
ปลายทาง จะเรียกว่า Freight Correct
การคิดค่าระวางเรือ (Freight Charge Basic)
1.Weight Ton ค านวณจากน้ าหนักสินค้าที่บรรทุก และจะมีอัตราการคิดที่แตกต่างกัน
ตามแต่ละประเภทของสินค้า
2.ค านวณจาก Measurement โดยค านวณจากปริมาตรของสินค้า คือ เป็นการวัดขนาด
ของสินค้า กว้าง x ยาว x สูง ค านวณออกมาเป็น ลูกบาศก์เมตร (M3 หรือ CBM) มักจะใช้กับ
สินค้าที่มีลักษณะ Bulk คือ มีลักษณะเป็น Size Insentive เช่น เสื้อผ้า , ฝ้าย แต่ทั้งนี้จะต้องมี

สล็อต


การชั่งน้ าหนัก โดยเปรียบเทียบว่า ถ้าน้ าหนัก (Weight Ton) สูงกว่า ก็จะคิดค่าระวางจากน้ าหนัก
3.การค านวณจาก V (Ad Valorem Goods) คือ Degree ที่สินค้ามีราคาสูง ถึงแม้ว่าจะมี
ปริมาตรน้อย น้ าหนักไม่มาก แต่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การคิดค่าระวางก็จะคิดเพิ่มอีก 3-5
เท่า ของมูลค่าสินค้า
4.ค่าระวางพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่บริษัทเรือ คิดเพิ่มเติมจากค่าระวางพื้นฐาน ซึ่ง
ประกอบด้วย
(1) ค่าระวาง Surcharge เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่มีการเรียกเก็บ เนื่องในกรณีต่าง ๆ เช่น ภัย
สงคราม หรือในช่วงที่มีการ Peak Season
(2) Terminal Handling Charge : THC เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนถ่ายสินค้า ทั้งต้น

สล็อตออนไลน์


ทางและปลายทาง ได้แก่ การใช้เครนที่เรียกว่า Top คือ ค่าภาระ , ค่าลากตู้สินค้า
(3) Bunker Adjustment Factor : BAF เป็นค่าระวางพิเศษ ชดเชยภาระค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเกิดวิกฤติการณ์ด้านน้ ามัน ที่ท าให้บริษัทเรือมีต้นทุนที่
สูงขึ้นกว่าต้นทุนปกติ โดยจะมีการเรียกเก็บค่า BAF หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่า Bunker Charge ซึ่ง
อาจจะขึ้นและลงได้ เป็นไปตามดุลยภาพของ Demand & Supply
(4) Currency Adjustment Factor : CAF เป็นค่าปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยค่า
ระวางเรือส่วนมาก จะเรียกเก็บเป็นเงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐฯ หากกรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการ
ผกผัน ทางบริษัทเรือก็จะมีการเรียกเก็บ
(5) Congestion Surcharge เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษ เนื่องจากความแออัดในท่าเรือ เป็น
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเนื่องจากบางท่าเรือ อาจมีการบริหารจัดการไม่ดี ท าให้มีการขนย้ายตู้ขึ้นและ
ลง ล่าช้ากว่าเกณฑ์ที่ทางบริษัทเรือก าหนดไว้ ซึ่งอาจจะเกิดจากเหตุอื่น เช่น การจราจรที่ติดขัด
การนัดหยุดงานของคนงาน ซึ่งมีผลท าให้งานล่าช้า
(6) Bill of Lading Charge : B/L Charge ค่าออกใบตราส่ง เป็นค่าธรรมเนียมในการที่

jumboslot


บริษัทเรือต้องจัดพิมพ์ใบ Bill of Lading ซึ่งเป็นเอกสารส าคัญที่ใช้ในการแสดงสถานะภาพ
(Status) ว่า สินค้าได้มีการขนส่งไปกับบริษัทเรือ ซึ่ง B/L หรือที่เรียกว่า ใบตราส่งจะมีออกเป็น
หลายฉบับ เช่น ฉบับที่เรียกว่า Original , Duplicate Original , Triple Original และ Copy
Non-Negotiate ทั้งหมดนี้ทางบริษัทเรือจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายในการท าเอกสาร
(7) AMSC : Advance Manifest Security Charge เป็นค่าใช้จ่ายในการที่บริษัทเรือต้อง
Input Data 24 ชั่วโมงก่อนการขนถ่ายสินค้า ที่เรียกว่า 24 Hour Rules ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรการความร่วมมือ การป้องกันผู้ก่อการร้ายที่เรียกว่า C-TPAT (Customs Trade
Partnerships
(8) Against Terrorism) ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับสุดท้ายของ Top Twenty Mega
Port ในการขนส่งสินค้า จึงต้องเสียค่า AMSC Charge รวมถึงการแก้ไขเอกสาร ISPS Code
(International Ship and Port Facility Security Code) เป็นประมวลข้อบังคับว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อแก้ไขใหม่ภายใต้อนุสัญญา

slot