Daily Archives: September 22, 2021

วิธีการขนย้ายคอนเทนเนอร์ในท่าเรือ

การขนย้ายสินค้าในท่าเรือ จัดเป็นเทคโนโลยีที่ต้องการการบริหารจัดการ เนื่องจากแต่ละท่าจะ
แข่งขันกันเป็นนาทีในการยกสินค้าขึ้นและลง
ทั้งนี้ ในปัจจุบันระบบการจัดการท่าเรือ ที่เรียกว่า Port Automation จะท าหน้าที่ในการจัดการ
ท่าเรือ ในระบบที่ใช้ Computer และหุ่นยนต์ในการขนย้ายคอนเทนเนอร์หน้าท่า

jumbo jili


การขนย้ายสินค้าในท่าเรือ มีกระบวนการดังต่อไปนี้
1.Stacking Lanes เป็นการจัดย้ายสินค้าไปวางเรียงกอง ซึ่งจะมีการวางเป็นชั้น ที่เรียกว่า Stack ซึ่ง
โดยปกติจะมีการวางเรียงคอนเทนเนอร์ไว้ 4-5 ชั้น โดยมีความกว้างของช่องทาง ที่เรียกว่า Gantry Crane
เป็นเครื่องมือในการขนย้าย ซึ่งปัจจุบันในหลายท่าได้น าระบบ Computer Right เข้ามาก าหนด Location ใน
การวางตู้ โดยมีหอ Control Room ใช้ในการควบคุมการท างาน
2.การเคลื่อนย้ายคอนเทนเนอร์ไปไว้หน้าท่า ซึ่งอาจจะใช้ตัว Gantry Crane หรืออาจอาศัยรถยกที่
เรียกว่า Top ท าหน้าที่ในการเคลื่อนย้าย
3.การ Slot Stacking เป็นการยกตู้สินค้าที่วางอยู่บริเวณหน้าท่า Quay ขึ้นไปวางไว้บนเรือ โดยมี
Quay Crane คือ Crane ที่อยู่หน้าท่าท าหน้าที่ในการขนย้าย
ส าหรับ ประเทศไทยมีท่าเรือหลักที่ส าคัญ คือ ท่าเรือกรุงเทพฯ จะมีตู้เข้า-ออกประมาณเกือบ 1 ล้าน

สล็อต


ตู้ต่อปี และท่าเรือแหลมฉบัง จะมีตู้เข้าและออกประมาณ 2.9-3.0 ล้าน TEU
นอกจากนี้ยังมี ท่าเรือมาบตาพุด , ท่าเรือน้ าลึกสงขลา , ท่าเรือสตูล ซึ่งประเทศไทยเอง ก็คงจะต้อง
แข่งขันกับหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือ ฮ่องกง ซึ่งจะมีตู้เข้า-ออก ปีละประมาณ 17.04 ล้าน TEU ชนิดหรือขนาดของตู้คอนเทนเนอร์
การขนส่งสินค้าด้วย Container Vessel นั้น สินค้าจะต้องบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ หากผู้ขายเป็นผู้
บรรจุ ก็จะเรียกว่า Term CY คือ Consignee Load and Count หากบริษัทเรือเป็นผู้บรรจุตู้สินค้าในท่าเรือ
หรือใน ICD (Inland Container Depot) ซึ่งตัวแทนบริษัทเรือเป็นเจ้าของสถานที่ ก็จะเรียกลักษณะการขนส่ง
แบบนี้ว่า CFS (Container Freight Station)
โดยสินค้าที่จะเป็น Term CY ได้นั้น จะต้องเป็นสินค้าประเภทเต็มตู้ที่เรียกว่า FCL (Full Container
Load) ส่วนใน Term CFS ก็สามารถเป็นได้ทั้งที่เป็น FCL และ การบรรจุแบบรวมตู้(Consolidated) คือ

สล็อตออนไลน์


สินค้าน้อยกว่า 1 ตู้ ซึ่งเรียกว่า LCL (Less Container Load)
ส าหรับ Containers ที่ใช้ในการบรรจุนี้ส่วนใหญ่ จะมีขนาดดังนี้
1.ขนาด 20 ฟุต เป็นตู้ที่มี Outside Dimension คือ ยาว 19.10 ฟุต และกว้าง 8.0 ฟุต สูง 8.6 ฟุต
โดยมีน้ าหนักบรรจุตู้ได้สูงสุดประมาณ 32-33.5 CUM (คิวบิกเมตร) และน้ าหนักบรรจุตู้ได้ไม่เกิน 21.7 ตัน
2.ตู้ขนาด 40 ฟุต จะมีความยาว 40 ฟุต กว้าง 8 ฟุต สูง 9.6 ฟุต (Hicute) โดยสามารถบรรจุสินค้าได้
76.40 – 76.88 CUM และบรรจุสินค้าน้ าหนักสูงสุดได้ 27.4 M/T ซึ่งจะเป็นน้ าหนักส าหรับสินค้าประเภท
Dry Cargoes
ส าหรับ การขนส่งสินค้าด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ ได้รับการยอมรับว่า เป็นรูปแบบการขนส่ง
มาตรฐาน โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณถึง 95 % ของการขนส่งสินค้าทางทะเล
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ จะมีเพียงไม่มากราย เมื่อเทียบกับปริมาณของ

jumboslot


การขนส่ง โดยผู้ให้บริการสายการเดินเรือ ซึ่งเรียกว่า Carrier จะมีการรวมตัวกันเป็นชมรม (Conference) ซึ่ง
จะมีบทบาทต่อการก าหนดค่าขนส่งสินค้า และค่าบริการในอัตราที่บางครั้งมีลักษณะกึ่งผูกขาด
อนึ่ง ชมรมสายการเดินเรือที่ส าคัญของโลก อาจประกอบด้วย
1.Far Eastern Freight Conference (FEFC) จะเป็นบริการรับขนสินค้าจากเอเซียไปยุโรป โดยเน้น
ที่สินค้าที่ไปทางทะเล เมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งจัดได้ว่า เป็นอาณาบริเวณซึ่งมีการขยายตัวประมาณ 24 % และ
สินค้าที่ไปทางรัสเซียด้านตะวันออก St.Petersburg
2.Asia / West Coast South America จะเป็นการเดินเรือในด้านตะวันตกของเอซีย จนไปถึงทวีป
อเมริกาใต้
3.Informal Rate Agreement (IRA) ชมรมนี้จะครอบคลุมธุรกิจจากเอเชียไกล ไปถึงเอเชียภาค
ตะวันออกกลาง ครอบคลุมไปถึงเกาหลี , จีน , ฮ่องกง , ใต้หวัน , เวียดนาม , ไทย , ฟิลิปปินส์ , มาเลเซีย ,
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
4.Trans Pacific ครอบคลุมอาณาบริเวณริมมหาสมุทรแปซิฟิก ออสเตรเลีย , นิวซีแลนด์ ,อเมริกา
West Coast

slot

ยุทธศาสตร์ขนส่งทางน้ าเน้นบูรณาการ

การคมนาคมขนส่งทางน้้า เป็น การขนส่งที่ใช้กันมาแต่ในอดีต ทั้งในแม่น้้า ล้าคลอง และทางทะเล
ต่อมา เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่้า ต่อมาการคมนาคมขนส่งทางบกได้รับความนิยมมากกว่า เนื่องจากมี
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น เพราะสามารถเดินทางเข้าถึงประตูบ้านได้ ท้าให้ปริมาณการขนส่งทางน้้าค่อย ๆ
ลดลงบ้าง ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการขนส่งทางน้้า ประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม จากการขนส่งทางบกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีสัดส่วนการขนส่งกว่า 80 % และมีต้นทุน

jumbo jili


การขนส่งที่สูงมาก ท้าให้ประชาชนและภาคธุรกิจ เริ่มหันมาใช้การขนส่งทางน้้ามากขึ้น ทั้งการโดยสารและ
ขนส่งสินค้า เพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาการจราจรทางบกที่แออัดและคับคั่ง
นอกจากนี้ ปัญหาราคาน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับประเทศไทยประสบปัญหาการ
ขาดดุลการค้าทางทะเลต่อเนื่องอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายในการพัฒนาการขนส่งทางน้้า และกิจการ
พาณิชยนาวีทั้งภายในและระหว่างประเทศ และพัฒนาท่าเรือน้้าลึกบริเวณพื้นที่ภาคใต้ พัฒนาท่าเรือชุมชน
และกองเรือไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการลด
การใช้พลังงานในภาคขนส่ง เชื่อมโยงประตูการค้าใหม่ และสนับสนุนการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ในฐานะที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบขนส่งทางน้้า

สล็อต


ได้จัดท้าแผนปฏิบัติราชการปี 2555-2558 เพื่อให้ตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของ
รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ซึ่งเชื่อมั่นว่า แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
จะเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญ ที่จะช่วยก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานของกรมเจ้าท่าในอนาคตข้างหน้า โดยมีแผน
ในการพัฒนาและบริหารระบบขนส่งทางน้้าของประเทศ ให้มีความก้าวหน้า สามารถขับเคลื่อนและผลักดัน
เศรษฐกิจ การค้า การบริการ และการลงทุน ของประเทศให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลได้
ส้าหรับแนวทางการพัฒนา ได้แก่
1.การพัฒนาระบบการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

สล็อตออนไลน์


ระบบโลจิสติกส์
2.ผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่การ
ขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยต่้า
3.ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ ที่เชื่อมการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้้าและทางอากาศ ในลักษณะบูรณาการทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการขนส่ง สินค้าสู่สากล ทั้งด้านความ
รวดเร็ว ความ ปลอดภัย ความตรงต่อเวลา และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือระดับ
ภูมิภาค

jumboslot


4.พัฒนา ระบบบริหารจัดการรวบรวมและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนระบบลอจิ
สติกส์ของประเทศในภาพรวมทั้งนี้ เพื่อให้สามารถด้าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก้าหนดไว้ จึงได้
ก้าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็นดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้้าให้สามารถแข่งขันได้ โดยเน้นโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ ด้านการคมนาคมขนส่งทางน้้าและเชื่อมโยง ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ โดย
ตั้งเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ใช้กลยุทธ์ด้านพัฒนาและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ให้เพียงพอต่อเนื่องอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผลผลิตและกิจกรรมเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ เพื่อ
เชื่อมโยงกับระบบการขนส่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งทางน้้าตามธรรมชาติเพื่อสนับสนุน
ระบบการขนส่งทางน้้าให้มีประสิทธิภาพ เน้นให้ประชาชนได้ใช้ระบบการจราจรขนส่งทางน้้า ที่มีความสะดวก

slot

การขออนุญาตผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล

รายละเอียดการขออนุญาตผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล มีดังนี้
หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล
ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งทางทะเล ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่
สถานที่ยื่นค าร้อง
ส้านักส่งเสริมการขนส่งทางน้้าและการพาณิชยนาวี
กรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาวี
เลขที่ 19 ถนนพระอาทิตย์
เขตพระนคร กรุงเทพ
โทร 02 -280 7904

jumbo jili


ผู้ยื่นค าขอและอายุใบอนุญาต
ผู้ยื่นค้าขอ
ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งของหรือคนโดยสารโดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ หรือจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย หรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนอกราชอาณาจักร ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่ง
ทางทะเลชายฝั่งในราชอาณาจักรโดยเรือที่มีขนาดตั้งแต่ 250 สิบตันกรอสขึ้นไป ต้องจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล
ส้าหรับผู้ประกอบการข้างต้นที่ประกอบกิจการอยู่แล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี พ.ศ.2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ใช้
บังคับ ให้ยื่นค้าขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 180 วันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
อายุหนังสือส้าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล
หนังสือส้าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลไม่มีอายุสามารถใช้ได้จนกว่าจะ

สล็อต


มีการแจ้งยกเลิก และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่ประการใด เอกสารประกอบการจดทะเบียน
ยื่นค้าขอตามแบบ พว.1 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส้านักส่งเสริมการขนส่งทางน้้าและการพาณิชยนาวี
กรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาวี
(1) กรณีผู้ยื่นค้าขอเป็นบริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด
ก) ใบส้าคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัดพร้อมส้าเนาหรือภาพถ่าย
ข) หนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมส้าเนาหรือภาพถ่าย
ค) ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมวัตถุประสงค์
ง) ส้าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

สล็อตออนไลน์


จ) ข้อบังคับของบริษัท
(2) กรณีผู้ยื่นค้าขอเป็นห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งจดทะเบียน
ก) ใบส้าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนพร้อมส้าเนาหรือภาพถ่าย
ข) ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค
(3) กรณีผู้ยื่นค้าขอเป็นบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ
ก) บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ขอหรือเอกสารประจ้าตัวบุคคลอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ใช้แทน
บัตรประจ้าตัว
ข) ส้าเนาทะเบียนบ้าน

jumboslot


ค)รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน ถ้ามี
(4) บัตรส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการลงทุน ถ้ามี
(5) เอกสารและหลักฐานอื่น ถ้ามี
การขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการขนส่งทางทะเล ประเภทเจ้าของเรือนอกจากเอกสาร
หลักฐานที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (5) แล้ว ให้ยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย
ก) รายละเอียดเกี่ยวกับเรือที่ใช้การประกอบการขนส่งทางทะเลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขอ
อนุญาต
ข) ส้าเนาทะเบียนเรือไทยและส้าเนาใบอนุญาตใช้เรือ ถ้ามี
ค) ชื่อบริษัทที่ผู้ขอจดทะเบียนเป็นตัวแทน หรือสาขาของบริษัทเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ง) แผนผังแสดงที่ตั้งและเส้นทางคมนาคมของสถานประกอบกิจการ

slot

การขออนุญาตท่าเรือเดินทะเล

ประเภทของท่าเรือที่ต้องขออนุญาต
“ท่าเรือ” หมายความว่า สถานที่ส าหรับให้บริการแก่เรือเดินทะเลที่มีขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอส
ขึ้นไป ในการจอด เทียบ บรรทุก หรือขนถ่ายของ และให้หมายความรวมถึงสิ่งลอยน้ าอื่นใดไม่ว่าจะ มี

jumbo jili

เครื่องจักรส าหรับขับเคลื่อนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันแต่มิได้ใช้เพื่อการขนส่ง
ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการท่าเรือที่ให้บริการในการจอดเทียบ บรรทุก หรือขนถ่ายสินค้าแก่
เรือเดินทะเลที่มีขนาดตั้งแต่ห้าร้อยตันกรอสขึ้นไป ไม่ว่าจะมีการเรียกค่าตอบแทนในการให้บริการหรือไม่ให้ยื่น
ค าร้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรี ณ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีตามแบบ และวิธีการที่ก าหนด
เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต
เอกสารและหลักฐาน ต้องรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้
(1) หลักฐานแสดงว่าการประกอบกิจการท่าเรืออยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของผู้ขออนุญาตในกรณีที่ผู้ ขอ
อนุญาตเป็นนิติบุคคล

สล็อต

(2) ใบอนุญาตให้สร้างสิ่งล่วงล ้าล าน ้า หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือหรือเอกสารอื่นในท านอง
เดียวกันที่อนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทย หรือหลักฐานแสดงว่าได้มี
การขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว(ดูหัวข้อ ฑ. และข้อฉ. (11) ประกอบ)
(3) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการประเมินหรืออยู่ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนรักษาความปลอดภัย จากกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวีตาม “คู่มือการรักษาความปลอดภัย
ส าหรับท่าเรือ”
(4) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้สอยที่ดินบริเวณท่าเรือ หรือหลักฐานแสดง
ว่าผู้ขออนุญาตก าลังด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้สอยที่ดินบริเวณท่าเรือ
(5) บัตรส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ถ้ามี

สล็อตออนไลน์

(6) แผนผังแสดงบริเวณท่าเรือ และสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณท่าเรือ
(7) แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางคมนาคมเข้าออกท่าเรือ
(8) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งท่าเรือนั้น และท่าเรืออื่นที่ใช้บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าประเภทเดียวกัน ซึ่ง
ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
(9) อัตราค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้อื่น กรณีที่ท่าเรือนั้นให้บริการแก่ผู้อื่นด้วย
(10) เอกสารและหลักฐานอื่น ถ้ามี
อายุของใบอนุญาต
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือ ให้มีอายุตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ซึ่งต้องไม่เกิน
15 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต

jumboslot

ในกรณีที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือซึ่งยังไม่สิ้นอายุสูญหาย หรือช ารุด เสียหายใน
สาระส าคัญ ให้ผู้รับอนุญาตขอใบแทนใบอนุญาตจากอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี โดยยื่นค าขอ
ณ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ตามแบบและวิธีการที่ก าหนด
การก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต
-ผู้มีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไข
ในการอนุญาตหรือให้สัมปทานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นว่า
จ าเป็น เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนไว้ด้วยก็ได้ และรัฐมนตรีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มเติมเงื่อนไขก็ได้ แต่ต้องก าหนดระยะเวลาการใช้บังคับเงื่อนไขที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามที่
รัฐมนตรีเห็นสมควร
-รายละเอียดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตที่ก าหนด

slot