Daily Archives: September 21, 2021

การขนส่งทางเรือด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์

ในปัจจุบัน การขนส่งสินค้าส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางทะเล ด้วยเรือประเภท Container Ship จึง
ควรเข้าใจถึงลักษณะและประเภทของ Container ซึ่งจะเป็น Durable Packing เป็นลักษณะตู้ท าด้วยเหล็ก
หรืออลูมิเนียม มีขนาดมาตรฐาน 20 ฟุต และ 40 ฟุต
การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์

jumbo jili


การขนส่งทางทะเล จัดเป็นการขนส่งที่มีความส าคัญที่สุดและใช้มากที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบการ
ขนส่งอื่น ๆ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ า และสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ โดยรูปแบบการขนส่ง
ทางทะเลในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box) โดยสินค้าที่จะขนส่ง
จะต้องมีการน ามาบรรจุตู้ (Stuffing) และมีการขนย้ายตู้ขึ้นไว้ บนเรือ Container Ship ซึ่งออกแบบมาเป็น
พิเศษ ส าหรับใช้ในการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์
ทั้งนี้ ท่าเรือที่จะมารองรับเรือประเภทนี้จะต้องมีการออกแบบ ที่เรียกว่า Terminal Design เพื่อให้มี
ความเหมาะสม ทั้งในเชิงวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
โดยจะต้องประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ เขื่อนกั้นคลื่น รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่ศึกษา

สล็อต


ในด้าน Logistics จะต้องให้ความสนใจในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์ให้เข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง
คุณลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box)
ตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นตู้ขนาดมาตรฐาน อาจท าด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม มีโครงสร้างภายนอกที่
แข็งแรงสามารถวางเรียงซ้อนกันได้ไม่น้อยกว่า 10 ชั้น โดยจะมียึด หรือ Slot เพื่อให้แต่ละตู้จะมีการยึดติดกัน
ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีประตู 2 บาน ซึ่งจะมีรายละเอียด ระบุหมายเลขตู้ (Container Number)
น้ าหนักของสินค้าบรรจุสูงสุด ฯลฯ เมื่อปิดตู้แล้วจะมีที่ล็อกตู้ ซึ่งใช้ในการคล้องซีล (Seal) ซึ่งเดิมนั้นเป็นตะกั่ว
แต่ปัจจุบันจะเป็น Plastic มีหมายเลขก ากับ ส าหรับใช้ในการบ่งชี้สถานะภาพ ซึ่งได้มีการพัฒนาไปถึง

สล็อตออนไลน์


Electronic Seal ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิคส์ (Electronic Tracking) หาต าแหน่งของการ
เคลื่อนย้ายตู้สินค้า และภายในตู้คอนเทนเนอร์ จะมีพื้นที่ส าหรับใช้ในการวาง และบรรจุสินค้า
ประเภทของตู้สินค้า อาจแบ่งได้เป็น
1.Dry Cargoes เป็นตู้ที่ใส่สินค้าทั่วไป ที่มีการบรรจุหีบห่อหรือภาชนะ ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ต้องการ
รักษาอุณหภูมิ โดยสินค้าที่เข้าตู้แล้ว จะต้องมีการจัดท าที่กั้นไม่ให้มีสินค้าเลื่อนหรือขยับ ซึ่งอาจจะใช้ถุง
กระดาษที่มีการเป่าลม ที่เรียกว่า Balloon Bags มาวางอัดไว้ในช่องว่างของสินค้ากับตัวตู้ หรืออาจใช้ไม้มาปิด
กั้นเป็นผนังหน้าตู้ ที่เรียกว่า Wooden Partition และหากใช้เป็นเชือกไนลอนรัดหน้าตู้ ก็จะเรียกว่า Lashing

jumboslot


2.Refrigerator Cargoes เป็นตู้สินค้าประเภทที่มีเครื่องปรับอากาศ มีการปรับอุณหภูมิในตู้ ซึ่งท า
ตามมาตรฐาน ต้องสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย –18 องศาเซลเซียส โดยเครื่องท าความเย็นนี้อาจจะติด
อยู่กับตัวตู้หรือมีปลั๊กใช้กระแสไฟฟ้าเสียบจากนอกตู้ โดยจะต้องมีที่วัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นสถานะของ
อุณหภูมิของตู้สินค้า
3.Garment Container เป็นตู้สินค้าที่ออกแบบส าหรับใช้ในการบรรจุสินค้าที่เป็นเสื้อผ้า โดยมีราว
ส าหรับแขวนเสื้อ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้กับสินค้าที่เป็น Fashion ซึ่งไม่ต้องการที่จะมีการพับ หรือบรรจุใน
Packing ที่จะมีผลท าให้เสื้อผ้ามีการยับหรือไม่สวยงาม
4.Open Top เป็นตู้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น 40 ฟุต โดยจะออกแบบมาไม่ให้มีหลังคา ส าหรับใช้ใน
การวางสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร ซึ่งไม่สามารถขนย้ายผ่านประตูตู้ได้ จึงต้องขนย้ายโดยการยกส่วนบน
ของตู้แทน

slot

แท็กซี่-วินจยย.-รถตู้-รถตุ๊กตุ๊ก-รถสองแถว’ ลงทะเบียน ‘เราชนะ’

รัฐบาล เปิดโครงการ “เราชนะ” เพื่อลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ระลอกใหม่ ซึ่งจะแจกเงินคนละ 3,500 บาท
เป็นเวลา 2 เดือน ตลอดโครงการ รวมเป็นเงิน 7,000 บาท/คน

โดยมุ่งช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระและผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ สามารถเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าได้ เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพ

jumbo jili

ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย วินจักรยานยนต์(วินจยย.) รถตู้ แท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว เป็นต้น

อ่าน : ขนส่งทางบก หนุนขนส่งสาธารณะ ร่วม “เราชนะ” เปิดลงทะเบียนร้านค้าถึง 31 มี.ค.

ขั้นตอนการลงทะเบียนในฐานะร้านค้า
1.วินจยย. รถตู้ แท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว ฯลฯ

สล็อต

2.ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระค่าบริการ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

3.กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อเปิดบัญชีธนาคารผูกกับแอพพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้วจึงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

4.กรณีที่มีแอพพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนในโครงการ “เราชนะ” ได้ทันที

สล็อตออนไลน์

5.ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะทุกประเภท (ยกเว้นสายการบิน) ที่เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้า จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

5.1กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว

1 ให้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทาง 2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และประเภทการขนส่งที่ให้บริการ

jumboslot

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบเพื่อยืนยันสถานะการเป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

ดังนั้น ในขั้นตอนการลงทะเบียน การเลือกประเภทการขนส่งจึงต้องถูกต้องกับประเภทใบอนุญาตขับรถที่ได้รับด้วย เช่น ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นต้น
5.2 กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์, รถมินิบัส, รถตู้) รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า Airport Rail Link และรถไฟ จะดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย

6.ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะที่ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมในโครงการ “เราชนะ” แล้ว จะได้รับสติ๊กเกอร์จากธนาคารกรุงไทย สำหรับติดที่ตัวรถเพื่อแสดงสถานะการเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน

slot