Daily Archives: September 17, 2021

แจ้งเบาะแส รถโดยสารสาธารณะทำผิด รับส่วนแบ่ง 50%

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ให้ประชาชนสามารถ
ส่งพฤติการณ์การกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งครอบคลุมการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะประเภทต่างๆ ทุกประเภท โดยจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% หลังหักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว

สามารถแจ้งการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะได้ทุกประเภท เช่น รถเมล์, รถแท็กซี่, รถตู้โดยสาร, รถสองแถว, รถตุ๊กตุ๊ก และรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น

อัตราค่าปรับและตัวอย่างการทำผิด
อัตราค่าปรับความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ตั้งแต่ 500 – 5,000 บาท ความผิดที่มีอัตราค่าปรับสูง เช่น

jumbo jili

 • ดัดแปลงมิเตอร์
 • กระทำลามกอนาจาร
 • ทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง
 • เก็บค่าโดยสารเกิน
 • ขับรถโดยประมาทหวาดเสียว
 • ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร
  และอัตราค่าปรับความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท ความผิดที่มีอัตราค่าปรับสูง เช่น
 • ค่าควันดำเกินที่กฎหมายกำหนด
 • เก็บค่าโดยสารเกินที่กฎหมายกำหนด
 • บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร
 • จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณ
 • ไม่ใช้อุปกรณ์ล็อกตู้บรรทุกสินค้า

สล็อต

 • สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติหน้าที่
 • ติดตั้งสปอตไลท์
 • ต่อเติมตัวถังเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของซึ่งก่อให้เกิดอันตราย

โดยอัตราค่าปรับนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจ องค์ประกอบของพฤติการณ์และความรุนแรง การกระทำความผิดซ้ำซาก และความผิดนั้นส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
การแจ้งเบาะแส

สล็อตออนไลน์

 1. ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน เช่น ภาพหรือคลิปวิดีโอ ต้องบันทึกการกระทำความผิดที่ชัดเจน วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ และอื่นๆ ให้มากที่สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้แจ้งต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้ง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อ และในกรณีผู้แจ้งประสงค์จะขอรับเงินส่วนแบ่งค่าปรับ ให้ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้แจ้งด้วย โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกปกปิดเป็นความลับ

jumboslot

 1. ช่องทางในการติดต่อ เมื่อรวบรวมหลักฐานครบถ้วนแล้ว สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่
 • ทางโทรศัพท์: หมายเลข 1584
 • LINE: @1584DLT
 • Facebook: “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”
  นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง หรือร้องเรียนผ่านศูนย์บริการข้อมูล ภาครัฐ “GECC 1111 ทำเนียบรัฐบาล” และ “GECC กรมการขนส่งทางบก”
 1. ผู้แจ้งจะได้รับข้อความ SMS ยืนยันการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
 2. กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตามกระบวนสืบข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้ง โดยเรียกตัวผู้ถูกร้องเรียนมารายงานตัวและสอบสวนจนได้ข้อยุติ
 3. การรับเงินส่วนแบ่ง จะได้รับภายหลังจากที่ผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบปรับแล้ว จะมีข้อความ SMS ส่งให้ผู้แจ้งทราบผลการดำเนินการและจะดำเนินการโอนเงินส่วนแบ่งค่าปรับภายใน 15 วันทำการ

slot

ปรับเวลาให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ออกคำสั่ง ระงับการเดินรถโดยสาร
สาธารณะเป็นการชั่วคราว ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับที่ 2 เพื่อปรับระยะเวลาห้ามรถโดยสารสาธารณะวิ่งให้บริการ โดยให้หยุดให้บริการในช่วงเวลา 23.00 น. จนถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตามประกาศ

jumbo jili


ข้อกำหนด ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งครอบคลุมรถโดยสารประจำทางในทุกเส้นทางทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด อาทิ รถ บขส., รถร่วม บขส., รถเมล์ ขสมก., รถร่วม ขสมก., รถสองแถว รวมถึงรถโดยสารไม่ประจำทาง อาทิ รถบัสเช่าเหมา รถตู้เช่าเหมา โดยผู้ประกอบการขนส่งต้องพิจารณาการเดินรถให้ผู้โดยสารและผู้

สล็อต


ประจำรถสามารถกลับถึงที่พักหรือจุดหมายได้ก่อนเวลาตามประกาศข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานด้วย ในส่วนของรถแท็กซี่ , รถจักรยานยนต์รับจ้าง , รถสามล้อรับจ้าง หรือรถตุ๊กตุ๊ก, รถสี่ล้อเล็ก ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนด ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานด้วยเช่นกัน

สล็อตออนไลน์


สำหรับรถโดยสารที่มีความจำเป็นต้องขนย้ายประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานให้เดินรถได้โดยต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นและมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และช่วงเวลาที่สามารถให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ต้องดำเนินการตามมาตรการ เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร หากภายในรถมีผู้โดยสาร

jumboslot


ครบตามจำนวนที่กำหนด ห้ามรับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ห้ามลงจากรถระหว่างทางหรือในสถานที่ซึ่งมิใช่ที่หยุดหรือจอดตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ผู้โดยสารทุกคนต้องกรอกแบบคำถามสุขภาพ หรือ แบบ ต.8-คค เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

slot