Daily Archives: September 12, 2021

รถสามล้อไทยสามารถจดทะเบียนได้

ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย และ ดร.รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ ขอความอนุเคราะห์จากกรมการขนส่งทางบก เพื่อปลดล๊อค ให้
รถสามล้อไทยสามารถจดทะเบียนได้

ที่ผ่านมารถสามล้อถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายเสมอ เนื่องจากภาพเก่าๆ ของรถซาเล้ง รถพ่วงข้าง รถสกายแลป ซึ่งเป็นรถที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีความปลอดภัย จึงถูกมองว่าเป็นยานยนต์ชั้น 2 ที่เกะกะถนนและถูกกีดกันไม่ให้จดทะเบียนอยู่ตลอดเวลา

jumbo jili


ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย นายกสมาคมผู้ค้ารถสามล้อส่วนบุคคล และรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า และ ดร.รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ รองนายกสมาคมฯ ได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอหารือปลดล๊อค หาทางออกให้รถสามล้อไทยสามารถจดทะเบียนได้ โดยไม่ใช้วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา และให้อำนวยความสะดวกในการส่งเสริมรากหญ้าที่ประกอบอาชีพสุจริต ตามเหตุผล ความจำเป็น และความสม่ำเสมอของผู้ขอจดทะเบียน โดยมีนายเสกสม อัครพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้การต้อนรับและเป็นประธานองค์ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบน พื้นที่ 5

สล็อต


เกี่ยวกับสมาคมผู้ค้ารถสามล้อและมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า

ผู้ประกอบการชั้นนำในสมาคมฯ ได้ร่วมกันออกแบบรูปลักษณ์รถสามล้อที่สวยงามทันสมัย มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ประหยัด ใช้งานได้ทุกประเภท และ ที่สำคัญดูแลรักษาง่ายทั้งรถสามล้อน้ำมัน และ ไฟฟ้า EV ซึ่งสมาคมผู้ค้ารถสามล้อและมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าของเรามีปณิธานและพันธกิจร่วมกันคือ จะต้องร่วมกันผลิตรถสามล้อที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงที่โลกสากลยอมรับให้ได้ ด้วยกรอบของความร่วมมือ 5 ด้านด้วยกันคือ

สล็อตออนไลน์


ความปลอดภัย : รถทุกคันที่อยู่ในสมาคมของเราจะต้องเป็นรถสามล้อที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง เป็นที่ยอมรับของสถาบันชั้นนำต่าง ๆทั้งในและต่างประเทศ
การใช้งานได้จริง : รถทุกคันต้องใช้งานได้จริงในทุกพื้นที่ กล่าวคือ ต้องมีสมรรถนะการขับขี่และบรรทุกได้ตามน้ำหนักที่กำหนดไว้ และสามรถใช้งานได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่ว่าจะอยู่บนภูเขา ชนบท หรือ ใช้ในเมือง
เรื่องอะไหล่ : มีความร่วมมือในการผลิตและใช้อะไหล่ร่วมกันเป็น Universal part และมีสต๊อกพร้อมใช้ทุกรุ่น ตลอดเวลา
ต้องจดทะเบียนได้ : รถทุกคันต้องสามารถจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

jumboslot


ผ่อนดาวน์ได้ : รถทุกคันต้องสามารถผ่อนไฟแนนซ์ได้ จึงจะสามารถทำให้ประชาชนชาวรากหญ้าเข้าถึงการใช้รถสามล้อได้อย่างกว้างขวาง เหมือนรถประเภทอื่น ๆ
เมื่อเป้าหมายสามารถบรรลุได้แล้ว รถสามล้อไทย ก็จะไม่ใช่ผู้ร้ายอีกต่อไป แต่คือพระเอกตัวจริง ! ที่จะช่วยสร้างงาน สร้างเงิน สร้างความแข็งแกร่งให้สังคมไทยพึ่งพาตนเองได้อย่างสมศักดิ์ศรี !

slot

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อ 6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ……. และด้านการคมนาคมทางน้ำโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลำน้ำและชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่ง

jumbo jili


ทะเลอ่าวไทยและ อันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลำน้ำเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ำลึก

ค่านิยม 12 ประการ

 1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สล็อต

 1. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม-เพื่อส่วนรวม
 2. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 3. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน
 4. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

สล็อตออนไลน์

 1. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 2. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 3. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
 4. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

jumboslot

 1. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. มีความเข็มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
 3. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

slot