Daily Archives: September 11, 2021

นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า

ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
ในภาพรวม

jumbo jili


1) การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในอนุภูมิภาคอาเซียน และนอกภูมิภาคอาเซียนอื่นๆ ซึ่งมีหลายกรอบความร่วมมือ เช่น กรอบความร่วมมือ IMT-GT , GMS เป็นต้น
2) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะมาจากแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยฯ ซึ่ง คสช. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยการวางพื้นฐานการพัฒนาในอนาคตให้จัดทำเป็นแผนแม่บทไว้ ซึ่งสามารถดำเนินการพัฒนาได้ในทุก

สล็อต


รัฐบาล ซึ่งยังคงให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยในส่วนของภาคพลังงานได้มีการวางแผนในระยะยาว 20 ปี ซึ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคมมีแผนฯในลักษณะนี้แต่ต้องนำมาดำเนินการให้เกิดผลเพื่อให้มีการลงทุนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สล็อตออนไลน์


3) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม ซึ่งอาจไม่ตรงที่เดียวนัก แต่เห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาระบบราง จะทำให้เกิดการค้นคว้า วิจัย มีการศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงต่อไป

jumboslot


4) สำหรับนโยบายด้านอื่น ๆ ควรพิจารณาด้วย เช่น ในมิติของความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในด้านการให้บริการประชาชนของกระทรวงคมนาคมควรคำนึงถึงมิติในด้านความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

slot

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มีแนวทางการพัฒนาสำคัญ
ประกอบด้วย (1) ด้านระบบคมนาคม พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ พัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ (2) ด้านโลจิสติกส์

jumbo jili


อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน (3) ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้

สล็อต


พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (4) ด้านสื่อสาร พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และ (5) ด้านน้ำประปา พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม

สล็อตออนไลน์


ในส่วนของกรมเข้าท่าจะต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ในด้านระบบคมนาคมและด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะทางน้ำ เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งทางน้ำ การขุดลอกร่องน้ำ การควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนาส่งเสริมการคมนาคมทางน้ำให้ได้รับความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การ

jumboslot


ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากรทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนขับเคลื่อนให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บรรลุได้ตามเป้าหมายบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้

slot