Daily Archives: September 9, 2021

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก Video Conference

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ กำชับทุกหน่วยงาน
เข้มงวดมาตรการด้านความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากรถโดยสารสาธารณะ รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

jumbo jili


วันนี้ (25 ธันวาคม 2562) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ กำชับทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากรถโดยสารสาธารณะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ให้ประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย อีกทั้งได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่พร้อมครอบครัวอย่างมีความสุขและปลอดภัย โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้

สล็อต


ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาล การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ (Check รถ Check คน) ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ (Checking Point) ทั่วประเทศ ดำเนินการต่อเนื่องตลอดเทศกาล การเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2562 ออกตรวจสอบ และให้คำแนะนำ ณ สถานประกอบการเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการตรวจความพร้อมรถและอุปกรณ์ส่วนควบ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงเทศกาล
ช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 ดำเนินการเข้มข้นเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนทั้งขาไปและกลับทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ดังนี้ ด้านอำนวยความสะดวก จัดหารถเสริมให้เพียงพอ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน โดยสำรองรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถหมวด 30) จำนวน

สล็อตออนไลน์


1,891 คัน ควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และให้บริการศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (1584) ทุกช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมตั้งจุดบูรณาการร่วม กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โครงการ “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ตั้งจุดบริการทั่วไทย จำนวน 259 แห่ง บริเวณถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น สถานีบริการน้ำมัน หรือจุดให้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มจุดจอดต้นทางรถออกและจุดส่งผู้โดยสาร ณ บริเวณกรมการขนส่งทางบก เพื่อลดความแออัดของผู้โดยสารจากสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ จตุจักร ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2562 และอำนวยความสะดวกจุดส่งผู้โดยสารเที่ยวกลับ วันที่ 1 – 2 มกราคม 2563

jumboslot


ด้านความปลอดภัย ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดรถต้นทาง 104 จุด โดยบูรณาการร่วมกับอาชีวะศึกษา ตั้งจุด “ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ 17 จังหวัด จำนวน 18 จุด” ณ จุดจอดพักรถ (Rest Area) ใน 17 จังหวัด 18 จุด ทั้งบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะทุกหมวด Checkคน และ Checkรถ ตามรายการตรวจสภาพคนและรถ (Checklist) ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำปาง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุดรธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา จังหวัดระยอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดตาก โดยเน้นการตรวจความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ ด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้เดินทาง อาทิ ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า ยาง ล้อ เข็มขัดนิรภัย ประตูรถ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เป็นต้น รวมถึงดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกวดขันการอยู่เวรยาม และเพิ่มการเฝ้าสังเกตการณ์ ให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสาร การคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลาเดินทาง

slot

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

กระทรวง คมนาคม ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดประกวดคำขวัญ “รณรงค์ ลดอุบัติเหตุ บนท้อง
ถนน” ชิงเงินสดและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

jumbo jili


นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายปีแห่งความปลอดภัย และเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กระทรวงคมนาคมได้จัดทำโครงการประกวดคำขวัญในหัวข้อ “รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนให้ ตระหนักถึงอันตรายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และให้ร่วมมือกันขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยขอรับการสนับสนุนจาก กปถ. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สล็อต


นายชัยรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคำขวัญเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ต้องมีความยาวไม่เกิน 20 พยางค์ ส่งได้ไม่เกินคนละ 2 คำขวัญ โดยให้ใส่ซองปิดผนึกส่งที่ตู้ ป.ณ. 7 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2553 และประกาศผลวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ ระดับการประถมศึกษา รางวัลที่ 1 เงินสด 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร , รางวัลที่ 3 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ระดับมัธยมศึกษา รางวัลที่ 1 เงิน

สล็อตออนไลน์


สด 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลที่ 2 เงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร , รางวัลที่ 3 เงินสด 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ระดับอุดมศึกษา รางวัลที่ 1 เงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลที่ 2 เงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร, รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,

jumboslot


รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลที่ 1 เงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร , รางวัลที่ 2 เงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลสุดยอดคำขวัญอีกหนึ่งรางวัล ชิงรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร นอกจากนี้ยังมีของรางวัลอีกมากมาย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1584

slot