Daily Archives: September 8, 2021

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ

ดีเดย์!!! 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ กำหนดให้ใช้
รถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานมาให้บริการทดแทนรถตู้โดยสาร แต่เพื่อลดผลกระทบ มีช่วงเวลาปรับตัว จึงได้กำหนดระยะเวลาแบบเป็นขั้นตอน โดยเริ่มทดแทนเฉพาะรถตู้โดยสารที่ครบอายุการใช้งาน(10 ปี)ก่อน และจะทยอยเปลี่ยนในเส้นทางกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด (หมวด 2) และเส้นทางระหว่างจังหวัด (หมวด 3 ที่มีจุดจอดระหว่างทาง)

jumbo jili


นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถสาธารณะของประชาชน คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงได้กำหนดมาตรการนำรถโดยสารขนาดเล็กมาตรฐาน 2 (จ) จำนวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง (ที่ไม่ใช่ลักษณะรถตู้) และหรือรถโดยสารมาตรฐาน 2 (ค) จำนวนที่นั่งตั้งแต่ 21 – 30 ที่นั่ง ที่ต้องมีระบบเบรกแบบ ABS (Anti-lock Brake System) หรือระบบห้ามล้อแบบอื่นที่มีมาตรฐานเท่ากันหรือสูงกว่า พร้อมติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์แสดงผลความเร็ว (Speed Monitor) ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดมาเปลี่ยนทดแทนรถตู้โดยสาร แต่เพื่อลดผลกระทบของผู้ประกอบการให้มีช่วงเวลาปรับตัวจึงได้กำหนดระยะเวลาแบบเป็น

สล็อต


ขั้นตอน โดยจะเริ่มทดแทนเฉพาะรถตู้โดยสารที่ครบอายุการใช้งาน (ครบ 10 ปี) ก่อน ซึ่งจะทยอยเปลี่ยนในเส้นทาง หมวด 2 กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง และหมวด 3 ระหว่างจังหวัดกับจังหวัด เฉพาะเส้นทางที่มีจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างทาง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ส่วนเส้นทางหมวด 1 และหมวด 4 ที่ให้บริการในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค รวมถึงเส้นทางหมวด 3 วิ่งระหว่างจังหวัดกับจังหวัด ที่ไม่มีจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างทาง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งที่จะเข้าหลักเกณฑ์ปี 2562 ขณะนี้ ยังสามารถนำรถตู้โดยสารมาเปลี่ยนทดแทนคันเดิมได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 แต่กำหนดเงื่อนไขต้องเป็นรถใหม่ หรือรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี และจะมี

สล็อตออนไลน์


ระยะเวลาในการวิ่งบริการในเส้นทางรวมแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนรถครั้งแรก ทั้งยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรถตู้โดยสารหมวด 3 ต้องแสดงข้อความ “ห้ามรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างทาง” ด้านหน้ารถและด้านข้างรถ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแบบเป็นขั้นตอนมาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนลดผลกระทบของผู้ประกอบการ มีช่วงเวลาปรับตัว รองรับภาคการผลิตในประเทศ ควบคู่กับการกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมเพื่อจูงใจ

jumboslot


และลดผลกระทบของผู้ประกอบการ อาทิ การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรวมตัวกัน จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือสหกรณ์เพื่อการเดินรถ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการจัดหารถโดยสารขนาดเล็ก หารือกับสถาบันการเงินเรื่องการค้ำประกันเงินกู้และจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนี้ จะมีการติดตามประเมินผลหลังจากเริ่มใช้รถโดยสารขนาดเล็กในการให้บริการ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอัตราการใช้บริการของประชาชน พร้อมกันนี้ ได้ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ศึกษาโครงสร้างต้นทุนการประกอบการและแนวทางอุดหนุนรถโดยสารประจำทางทั้งระบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

slot

กรณีโครงการ “สามล้อเอื้ออาทร”

กรมการขนส่งทางบก แจง!!! กรณีโครงการ “สามล้อเอื้ออาทร” ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้ของสถาบัน
การเงิน แต่พร้อมหามาตรการเยียวยาแก่กลุ่มผู้เสียหายที่ยังต้องการประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างสามล้อโดยสุจริต

jumbo jili


วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2561) เวลา 11.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีที่มีกลุ่มผู้ขับสามล้อรับจ้างได้เข้าร่วมโครงการสามล้อเอื้ออาทรของกรมการขนส่งทางบก เข้าร้องเรียนกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยระบุว่าได้มีการทำสัญญาเงินกู้ไว้กับสหกรณ์ฯ แห่งหนึ่งเพื่อกู้ซื้อรถ และได้จ่ายหนี้ตามที่ตกลงกับสหกรณ์ฯ ไว้มาโดยตลอด แต่กลับถูกธนาคารฟ้องว่าเป็นหนี้คงค้างในจำนวนเงินที่สูงกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ในตอนแรก ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกดำเนินโครงการสามล้อเอื้ออาทร ครั้งแรกเมื่อปี 2549 และขยายระยะเวลาเพิ่มเติมในปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีรถสามล้อเป็นของตนเอง เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพขับรถรับจ้างได้อย่างสุจริต โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลในการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้าง (เอื้ออาทร) และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอให้ตรงตามที่ประกาศกระทรวง

สล็อต


กำหนดไว้เท่านั้น โดยผู้ขอรับสิทธิ์ตามโครงการสามล้อเอื้ออาทรต้องจัดหารถมาดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อภายในระยะเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไข ซึ่งจะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดหารถ หรือทำการติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอใช้บริการด้านสินเชื่อเอง ดังนั้น ในการดำเนินการขั้นตอนดังกล่าว เป็นการจัดทำสัญญาระหว่างผู้ขอรับสิทธิ์กับสถาบันการเงิน กรมการขนส่งทางบกไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำนิติกรรมสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผู้ขับรถสามล้อรับจ้างยังมีความประสงค์จะประกอบอาชีพขับรถรับจ้างโดยสุจริต กรมการขนส่งทางบกพร้อมพิจารณานำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมแก่กลุ่มผู้เสียหายต่อไป

สล็อตออนไลน์


รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการสามล้อเอื้ออาทร นับตั้งแต่กระทรวงคมนาคมได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในท้องที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2549 กำหนดรถที่จะรับจดทะเบียนไว้ไม่เกิน 2,500 คัน เมื่อครบกำหนด มีผู้มาใช้สิทธิเพียง 1,686 คัน จึงคงเหลือจำนวนรถที่ยังจดทะเบียนได้อีกจำนวน 814 คัน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพขับรถรับจ้าง แต่ยังคงไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกได้ทำการเปิดรับคำขอเพิ่มเติมอีกสองครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 28 สิงหาคม 2558 มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์จดทะเบียน 249 คัน (คงเหลือ 565 คัน) และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2558 มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์จดทะเบียน 131 คัน รวมทั้งสองครั้งมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์

jumboslot


จดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวน 380 คัน โดยยังคงเหลือสิทธิ์ในการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้ออีกจำนวน 434 คัน ประกอบกับจำนวนรถสามล้อรับจ้างที่ให้บริการในปัจจุบัน เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีจำนวน 9,332 คัน และในต่างจังหวัดจำนวน 10,736 คัน รวมทั่วประเทศจะมีจำนวนทั้งสิ้น 20,068 คัน ซึ่งถือว่าเพียงพอกับการความต้องการให้บริการในแต่ละท้องที่ และภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

slot