Daily Archives: September 5, 2021

ประวัติกรมขนส่ง

ประเทศไทย ติดต่อค้าขายกับต่างชาติมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สมัยนั้นมิได้เรียก “กรมเจ้าท่า” อย่างเช่นปัจจุบัน เรียก
เจ้าภาษีบ้าง นายด่านบ้างและนายขนอมตลาดบ้าง ซึ่งทั้งหมดทำหน้าที่บังคับการจอดสมอเรือค้าขาย เก็บค่าธรรมเนียมเรือค้าขายที่เข้าและออกราชอาณาจักร โดยอยู่ในความปกครอง บังคับบัญชาของกรมพระคลังส่วนคำว่า “กรมท่า” แต่เดิมคงหมายถึง เจ้าท่าตามระบบเก่า หากแต่มีความหมายกว้างขวางออกไปอีก กรมท่าเป็นส่วนราชการที่มีแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
เจ้าท่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายทางเรือกับต่างชาติ สเปน ฮอลันดา ญี่ปุ่น อังกฤษ เดนมาร์ก และฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อค้าขายตามลำดับการค้าขายกับต่างชาติอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมพระคลังสินค้า ซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยพระเจ้าประสาททอง เป็นหน่วยงานหลวง
เพื่อผูกขาดสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าต้องห้าม ไม่ให้พ่อค้าประชาชนซื้อขายโดยตรง นอกจากผูกขาดซื้อขายสินค้าแล้ว พระคลังสินค้ายังมีหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือสินค้าต่างชาติ ค่าภาษีสินค้าและค่าธรรมเนียมเข้าออก

jumbo jili


คำว่า “เจ้าท่า” ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตามประวัติศาสตร์ คำว่า “เจ้าท่า” มีมาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในรัชกาลพระองค์ การค้าขายทางเรือกับต่างชาติปรากฏว่า รุ่งเรืองยิ่งกว่าสมัยใด ๆ ในยุคนั้น คำว่า “เจ้าท่า” สันนิษฐานว่ามาจากภาษาเปอร์เซีย ซึ่งเรียกว่าเจ้าท่าว่า “Shah Bardar”

สล็อต


ประเทศไทย ติดต่อค้าขายกับต่างชาติมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สมัยนั้นมิได้เรียก “กรมเจ้าท่า” อย่างเช่นปัจจุบัน เรียก เจ้าภาษีบ้าง นายด่านบ้างและนายขนอมตลาดบ้าง ซึ่งทั้งหมดทำหน้าที่บังคับการจอดสมอเรือค้าขาย เก็บค่าธรรมเนียมเรือค้าขายที่เข้าและออกราชอาณาจักร โดยอยู่ในความปกครอง บังคับบัญชาของกรมพระคลังส่วนคำว่า “กรมท่า” แต่เดิมคงหมายถึง เจ้าท่าตามระบบเก่า หากแต่มีความหมายกว้างขวางออกไปอีก กรมท่าเป็นส่วนราชการที่มีแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

สล็อตออนไลน์


เจ้าท่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายทางเรือกับต่างชาติ สเปน ฮอลันดา ญี่ปุ่น อังกฤษ เดนมาร์ก และฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อค้าขายตามลำดับการค้าขายกับต่างชาติอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมพระคลังสินค้า ซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยพระเจ้าประสาททอง เป็นหน่วยงานหลวง
เพื่อผูกขาดสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าต้องห้าม ไม่ให้พ่อค้าประชาชนซื้อขายโดยตรง นอกจากผูกขาดซื้อขายสินค้าแล้ว พระคลังสินค้ายังมีหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือสินค้าต่างชาติ ค่าภาษีสินค้าและค่าธรรมเนียมเข้าออก

jumboslot


คำว่า “เจ้าท่า” ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตามประวัติศาสตร์ คำว่า “เจ้าท่า” มีมาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในรัชกาลพระองค์ การค้าขายทางเรือกับต่างชาติปรากฏว่า รุ่งเรืองยิ่งกว่าสมัยใด ๆ ในยุคนั้น คำว่า “เจ้าท่า” สันนิษฐานว่ามาจากภาษาเปอร์เซีย ซึ่งเรียกว่าเจ้าท่าว่า “Shah Bardar”

เจ้าท่าสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงตั้งเจ้าท่าเพื่อดูแลตรวจตราบรรดาเรือแพ และเก็บค่าธรรมเนียมเรือค้าขายหรือเรือที่เข้าออกประเทศไทย

เจ้าท่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่เกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่น เจษฎาบดินทร์ ได้ว่าการกรมท่า และได้ทรงจัดการคลังของประเทศให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นกว่าแต่กาลก่อน

slot

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มุ่งเน้นในการส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการ
ขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการช่วยรักษาสภาพทางชลศาสตร์ที่ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อีกทางหนึ่ง ดังนี้

jumbo jili


(1.) พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ให้เพียงพอต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งระบบอื่น โดยการพัฒนาท่าเรือและขุดลอกร่องน้ำ การพัฒนาพื้นที่หลังท่าเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และสินค้าชายฝั่งทะเล เช่น การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล , ท่าเรือน้ำลึกบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (ท่าเรือสงขลา แห่งที่ 2), ท่าเรือชุมพร และเขื่อนยกระดับน้ำเพื่อการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาโครงการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด เช่น ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 , ท่าเรือเพื่อการประหยัดพลังงานที่ จ.อยุธยา และท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด

สล็อต


(2.) พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัย เพียงพอต่อเนื่องและ มีประสิทธิภาพตลอดจนเชื่อมโยงกับการขนส่งระบบอื่น โดยการพัฒนาท่าเรือเพื่อรองรับสินค้าและผู้โดยสารทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภูมิภาค การขุดลอกร่องน้ำ การสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น เขื่อนป้องกันการกัดเซาะ และเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ตลอดจนการจัดหาสิ่งอำนวยความปลอดภัยในการใช้ร่องน้ำ ให้สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้โดยสะดวก และปลอดภัย รวมทั้งเป็นการช่วยรักษาสภาพทางชลศาสตร์ และช่วยให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยดี อันเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้รวมถึงการจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศเพื่อช่วยในการดูแลร่องน้ำ และยังสามารถช่วยกำกับดูแลการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการรักษาสภาพของร่องน้ำด้วย

สล็อตออนไลน์


(3.) เพิ่มขีดความสามารถในการกำกับ ดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ โดยจะเน้นในด้านการกำกับดูแล การตรวจตราการเดินเรือ รวมทั้งการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และระบบความปลอดภัยต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนให้มีการตรวจตรา กำกับดูแล การสัญจรทางน้ำ เช่น การตรวจสภาพเรือและการออกใบอนุญาตต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความสะดวก ความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม ทางน้ำ รวมทั้งเร่งรัด ผลิต พัฒนาบุคลากร และกำหนดมาตรการสนับสนุนด้านการพาณิชย์นาวีเพื่อสนับสนุนกิจการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

(4.) เน้นให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีอยู่ให้มีการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ (เน้นให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างจริงจัง) เพื่อนำมาช่วยในการพัฒนาระบบงานการขนส่งทางน้ำให้ได้มาตรฐาน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน และเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการก้าวไปสู่การให้บริการแบบ One-stop-service และรองรับพัฒนาระบบ Transport Single Window e-Logistics เพื่อให้บริการผู้ประกอบการเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติ อนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมฯ เช่น การแจ้งเรือเข้า-ออก การขอใช้บริการนำร่องเรือ การขอใช้เรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย เป็นต้น โดยการให้บริการดังกล่าวเป็นในลักษณะการให้บริการในหน้าต่างเดียว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาระบบ National Single Window ซึ่งมีกรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพหลัก โดยกรมฯ ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก กับกรมศุลกากร แล้ว เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

jumboslot


(5.) เน้นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนางาน/โครงการต่าง ๆ ของกรมฯทั้งงานบริการและงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้มีการปรับการให้บริการให้เหมาะสม ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมฯ โดยกำหนดให้มีช่องทางการสื่อสาร การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ รวมถึงความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่างๆ ของกรมฯ โดยการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น การสำรวจรายกลุ่มจากกลุ่มตัวอย่าง การสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การนำข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชย การสัมภาษณ์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต ปัจจุบัน และที่พึงมีในอนาคต สารสนเทศที่ได้จากการสำรวจหรือข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ และข้อมูลจากเว็บไซด์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นต้น รวมทั้งรณรงค์ให้บุคลากรกรมเจ้าท่าตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพให้บริการอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และเท่าเทียมอันจะทำให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

slot

วิสัยทัศน์ขนส่งกรมท่าน้ำ

” มุ่งสู่การขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ยั่งยืน “
…………..หมายเหตุ.: .. ยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา ปลอดภัย ศักยภาพการแข่งขัน บริการ ประสิทธิภาพ รักษา
สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ฯลฯ

พันธกิจ

jumbo jili


กำกับดูแล การส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี
 4. ดำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี
 5. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน้ำ การพาณิชยนาวี และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ค่านิยมองค์กร

..1. มีใจให้บริการ (Service Mind)

 1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Efficiency)
 2. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 3. ทำงานแบบมืออาชีพ (Professional)
 4. มีใจใฝ่รู้ (Seek Learning)
 5. ตระหนักความปลอดภัย (Safety)
  วัฒนธรรมองค์กร
  แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมมือ ร่วมแรง แข็งขันทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมเจ้าท่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำให้สามารถแข่งขันได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งทางน้ำตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนระบบการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพ (ท่าเรือ, เขื่อน, ขุดลอก)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามาตรการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้ได้มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการผลิตบุคลากรด้านการพาณิชยนาวีให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำและร่องน้ำตามธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย
……….ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางน้ำและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ

สล็อต


เป้าประสงค์ของกรมเจ้าท่า

 1. โครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำมีความเชื่อมโยงและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ อย่างบูรณาการ
 2. ประชาชนได้ใช้ระบบการจราจรขนส่งทางน้ำที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
 3. ระบบการขนส่งทางน้ำที่ปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนการพาณิชยนาวี
 4. บุคลากรด้านพาณิชยนาวีมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
 5. ประชาชนได้ประโยชน์จากการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำและร่องน้ำตามธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย

สล็อตออนไลน์


ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) กรมเจ้าท่า

 1. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ให้เพียงพอต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งระบบอื่น
 2. พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัย เพียงพอต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดจนเชื่อมโยงกับการขนส่งระบบอื่น
 3. กำหนดมาตรการในการกำกับ ควบคุม ดูแล จัดทำระบบรองรับการปฏิบัติการและการให้บริการด้านความปลอดภัยทางน้ำ สร้างข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับบังคับใช้กับเรือ คนประจำเรือ และโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ
 4. พัฒนามาตรฐานหลักสูตร บุคลากรและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ เพื่อการผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวี
 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำและร่องน้ำตามธรรมชาติให้คงสภาพเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เป้าหมายการให้บริการกรมเจ้าท่า

jumboslot

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์
 2. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น สอดคล้องการพัฒนาอย่างบูรณาการ
 3. กำกับ ดูแล และให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย
 4. บุคลากรด้านการพาณิชย์นาวีได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

slot

เรือกับวิถีทางน้ำ

ผู้คนใช้สอยเรือในหลายลักษณะการเดินทางเพื่อไปมาหาสู่ การขนส่งสินค้า หรือการค้าขายในระดับครัวเรือน เมื่อก่อนนี้ใน
แม่น้ำหลายสายในภาคกลาง ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำสุพรรณบุรี มีทั้งเรือใหญ่เรือเล็ก เรือส่วนตัว และเรือรับจ้างแล่นกันขวักไขว่ แต่เมื่อมีถนนเข้ามายังตัวเมืองใหญ่ตามภูมิภาคและมีอีกหลายสายขยายสู่ตำบลและหมู่บ้านต่าง ๆ จึงส่งผลให้ ในช่วงกว่าครึ่งศตวรรษให้หลังนี้ การเดินทางทางเรือจึงถูกลืมเลือนไปจากความทรงจำ

jumbo jili


ปัจจุบันเรือขนาดเล็ก ๆ ที่ใช้กันในครัวเรือนในกิจวัตรประจำวันนั้นแทบจะไม่มีหลงเหลือให้เห็น เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้มีการสร้างเส้นทางทางบกและทางอากาศเพื่อการคมนาคมเพิ่มขึ้น

สล็อต


ทำให้เรือไทยลดจำนวนและบทบาทลง มีเพียงเรือขนาดใหญ่ที่ใช้ขนส่งสินค้า เช่น ทราย ที่คงใช้เรือในการลำเลียง หรือจะพบเห็นบ้างในบางในบางพื้นที่ที่คงใช้เรือในบางโอกาส เช่น พระภิกษุพายเรือบณฑบาตรบ้างยามเช้า หรือประเพณีทางน้ำที่มีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองล่องเรือให้ผู้คนได้สักการะบูชาตามวันสำคัญทางศาสนา

สล็อตออนไลน์


เวลานี้เรือที่เคยจอดไว้ท่าน้ำหน้าบ้าน ก็ถูกยกขึ้นคาน มีโรงรถเข้ามาแทนที่ หน้าบ้านก็หันออกถนน เรือไม้จำนวนหนึ่งกลายเป็นสิ่งสะสมของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหลายแห่งในภาคกลาง เพื่อเปิดโอกาสให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องราวความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำ นอกจากนี้ ยังมีเจ้าของพิพิธภัณฑ์อีกจำนวนหนึ่งที่มีทักษะในการสร้างสรรค์เรือจำลอง ประดิษฐ์สร้างเรือขนาดเล็กและจัดแสดงเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ ลองทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์ 4 แห่งนี้ที่มีเรือที่เคยใช้งานและเรือจำลองเป็นสิ่งสะสม และหากมีโอกาส เดินทางไปเยี่ยมชม เพื่อเรียนรู้เรื่องราวของคนไทยในอดีตที่ใช้ชีวิตอยู่กับสายน้ำ

jumboslot


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมหาราช สุวรรณโสรัตรังสรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แม้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สะสมข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านเป็นหลัก แต่มีเรือขุดและเรือพายหลากหลายแบบ เรือขุดประมาณ 10 ลำนั้นเป็นของชาวบ้าน หลายต้นทำจากไม้ตะเคียน เพราะในอดีตช่วงเวลาปกติเรือเหล่านี้เป็นเรือสำหรับพระลูกวัดนำออกไปบิณฑบาต แต่ช่วงฤดูน้ำหลากหรือประมาณกลางเดือน 12 (ราวตุลาคมและพฤศจิกายน) ชาวบ้านจะมาขอยืมเรือไปใช้แข่งขันเรือพายกันในท้องถิ่น นอกจากเรือขุดแล้วยังมีเรือกระแชงที่ใช้บรรทุกข้าว และเรือพายมาศที่เคยใช้สัญจรทั่วไป

slot