Daily Archives: September 2, 2021

ปฏิบัติของผู้ควบคุมเรือ ผู้โดยสารตกน้ำหรือเกิดอุบัติเหตุ

นายเรือผู้ควบคุมเรือเมื่อรู้หรือได้รับแจ้งว่ามีคนตกน้ำให้หยุดเครื่องทันที
เมื่อรู้แน่ว่าคนตกน้ำกราบไหน ให้หันเรือไปทางกราบนั้น เืพื่อให้ท้ายเรือเหห่างจากคนตกน้ำ เพื่อป้องกันใบจักรทำอันตรายคนตกน้ำ

jumbo jili


เมื่อเห็นคนตกน้ำผ่านพ้นท้ายเรือไปแล้ว จึงเดินเครื่่องนำเรือกลับมาในเส้นทางเรือเดินเดิม

ห้ามใช้เครื่องจักรถอยหลังในขณะที่มองไม่เห็นตัวหรือไม่แน่ใจในตำแหน่งที่ของคนตกน้ำเป็นอันขาด

เมื่อนำเรือเข้าใกล้คนตกน้ำแล้วให้โยนเชือกให้คนตกน้ำยึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นมาบนเรือหรือโยนพวงชูชีพให้

หากคนตกน้ำอ่อนแรงลง ให้ผู้ที่ว่ายน้ำเป็นและแข็งแรงโดดน้ำลงไปช่วยเมื่อเรือเข้าใกล้คนตกน้ำ

การช่วยเหลือคนตกน้ำต้องให้คนตกน้ำอยู่ในลักษณะหงายหน้าขึ้นแล้วดึงคอเสื้อพยุงคนตกน้ำเข้าหาเรือ หากไม่มีที่ดึงให้กอดหน้าอกคนตกน้ำแล้วพยุงคนตกน้ำ ให้เข้าหาเรือ ห้ามช่วยเหลือคนตกน้ำโดยวิธีให้คนตกน้ำกอดคอเกาะหลังผู้ช่วยเหลือ เพราะเมื่อคนตกน้ำกอดรัดจะทำให้ทั้ง 2 คนจมน้ำได้

สล็อต


เมื่อช่วยคนตกน้ำขึ้นมาได้แล้ว ให้ทำการปฐมพยาบาลคนตกน้ำ้เท่าที่สามารถจะกระทำได้และถ้าคนตกน้ำมีอาการหนัก รีบนำส่งแพทย์ที่ใกล้ที่สุดทันที

สล็อตออนไลน์


การปฏิบัติของนายเรือผู้ควบคุมเรือ
เมื่อเรือเกิดอุบัติเหตุ

แจ้งให้ผู้โดยสารทราบการเกิดอุบัติเหตุ

แจ้งวิธีการช่วยตนเองให้กับผู้โดยสาร

jumboslot


พยายามช่วยเหลือผู้โดยสารให้ปลอดภัยก่อน

หากเรือเกิดจมหรือพลิกคว่ำให้ค้นหาช่วยผู้โดยสารที่ว่ายน้ำไม่เป็นก่อนคนอื่น

ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังสถานีบกและเรือที่อยู่ใกล้เคียง

slot

แนวทางปฎิบัติสำหรับนายเรือและผู้ควบคุมเรือ

ก่อนออกเดินทาง
ถ้้าเป็นการเดินทางทางทะเล ต้องรับฟังคำพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงทุกวันเป็นประจำ หากมีคำเตือนเรื่องพายุและคลื่นลมแรงควรงดการเดินทางเสีย

ศึกษาสภาพกระแสน้ำ สภาพท้องน้ำทั้งใต้น้ำและบนน้ำ ตามตำบลต่างๆ ตลอดระยะทางที่เรือต้องผ่านไป เพื่อจะได้ระมัดระวังในการบังคับเรือให้ปลอดภัย

ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

jumbo jili


ผูกมัดสิ่งของต่างๆ ให้แน่นหนาไม่สามารถขยับได้โดยง่าย

ดำเนินการฝึกซ้อมการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น การช่วยชีวิต การดับไฟฯลฯ

การนำเรือเข้า-ออก
การนำเรือเข้า-ออก ท่าเทียบเรือต้องคอยจนกว่าการเดินเรือว่าง และระมัดระวังมิให้กีดขวางทางเรือเดินที่เดินขึ้น-ลง

การนำเรือออก หากมีสิ่งอื่นบังสายตาต้องแสดงสัญญาณเสียงทุกครั้ง

สล็อต


ในขณะเดิินทาง
เมื่อแล่นเรือใกล้บริเวณทางโค้ง ทางแยก ต้องลดความเร็วลงใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษและแสดงสัญญาณเสียงทุกครั้ง และแล่นเรือชิดทางขวาของร่องน้ำทางเรือเดิน
ในขณะเรือเดินเระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น และในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตกในทัศนวิสัยจำกัด เรือทุกลำต้องเปิดใช้โคมไฟเรือเดินตามกฏหมาย โดยเคร่งครัด และห้ามเปิดใช้โคมไฟอื่นใดที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดในเรื่องโคมไฟตามกฎหมายหรือทำให้ลักษณะชัดเจนของโคมไฟผิดเพี้ยนไป

การแล่นสวนกันในที่แคบควรให้เรือที่แล่นตามน้ำแล่นผ่านไปก่อน

ขณะเดินเรือหากสงสัยว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเรือโดนกัน ให้เรือทั้งสองฝ่าย ลดความเร็วและเปลี่ยนทิศทางเดินเรือให้มากพอที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเรือโดนกัน

เรือที่แล่นตัดแม่น้ำลำคลอง ต้องไม่แล่นตัดหน้าเรือที่กำลังเดินขึ้นล่องตามปกติ

เรือที่แล่นสวนกันในระยะใกล้ ต้องลดความเร็วลงไม่ให้คลื่นจากเรือไปรบกวน การเดินเรือของกันและกัน

สล็อตออนไลน์


อย่าแล่นเบียดแซงกันในระยะใกล้กับเรืออื่น

ห้าม แล่นเรือแข่งกันในขณะที่มีผู้โดยสารอยู่ในเรือ

ผู้ควบคุมเรือต้องทราบที่อันตรายใต้น้ำในแม่น้ำลำคลองที่ตนใช้อยู่้และต้องระมัดระวังในการเดินเรือผ่านที่อันตราย

ความเร็วในการเดินเรือต้องไม่เร็วจนก่อให้เกิดคลื่นรบกวนเรือที่จอดเทียบท่าเรือหรือบ้านพักอาศัยที่อยู่ริมน้ำลำคลอง ตลอดจนเรือที่กำลังเดินด้วยกัน

ต้องหมั่นตรวจสอบตัวเรือ หากรั่วต้องรีบแก้ไขทันที

jumboslot

สำหรับเรือที่เดินทะเลต้องตรวจสอบตำบลที่เรือตลอดเวลาและหากเรือเข้าในเขตที่ตื้นหรือที่อันตรายจะต้องทำการตรวจสอบตำบลที่เรือทุก 3 นาที

ห้ามใช้หางเสือมากในการเลี้ยวหัน หรือขณะเรือมีความเร็วสูง

ต้องบันทึกจำนวนผู้โดยสารในเรือไว้ด้วยทุกครั้ง

ต้องควบคุมเรือโดยระมัดระวังอย่างเต็มความสามารถเพื่อมิให้เรือโดยกัน

รับฟังข่าวสารทางอากาศ และพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์เกี่ยวกับพายุอยู่เสมอ เมื่อประสบกับพายุควรหาทางหลบหลีกและหาที่จอดกำบัง

ควรแจ้งให้ผู้่โดยสารทราบล่วงหน้าทุกครั้งที่เรือผ่านเขตอันตรายต่างๆ

slot

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

หรือกรมเจ้าท่าเดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจที่สอดประสานไปกับกระแสการพัฒนาประเทศ และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำ และการพาณิชย์นาวีให้เชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า มีการส่งเสริมและพัฒนาท่าเรือ อู่ต่อเรือ

jumbo jili


กองเรือไทย และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัยและรวมไปถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกของประเทศไทยให้มีความเข็มแข็งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ

การขับเคลื่อนของทุกกลไกภายในองค์กรสอดประสานและโยงใยเข้าด้วยกัน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจ และการดำเนินงานก้าวไปข้างหน้าโดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า ต้องพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางน้ำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมี

สล็อต


ประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนสนับสนุนให้มีการกระจายการขนส่งทางน้ำอย่างเหมาะสม และมีความเชื่อมโยงอันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้า และบริการนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและได้จัดแบ่งภารกิจตามกรอบแนวทางหลัก 4 ประการ คือ

ด้านการคมนาคมทางน้ำกับภารกิจในการขุดลอก บำรุงรักษาสภาพของแหล่งน้ำ สร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่ง และป้องกันการกัดเซาะ ควบคุมดูแลยานพาหนะ ตรวจสภาพเรือและจดทะเบียนเรือ ควบคุมการจราจรทางน้ำ เพ่อความสะดวก

สล็อตออนไลน์


และปลอดภัย การจัดสร้างอนุญาต ควบคุมและดูแลท่าเรือ การพัฒนา ดูแลการนำร่องในเขตท่าเรือต่างๆ
ด้านกิจการพาณิชย์นาวี มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางน้ำ เพื่อความปลอดภัย ประหยัด และลดต้นทุน การสนับสนุนด้านการประกอบกิจการท่าเรือ อู่ต่อเรือ และการขนส่งทางทะเล การผลิตบุคลากรด้านการพาณิชย์นาวีที่มีคุณภาพ
ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ในแม่น้ำสายสำคัญ และการท่องเที่ยวทางทะเล ด้วยการจัดสร้างท่าเรือ ณ

jumboslot


แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมกับการควบคุมการบริการให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
และภารกิจด้านการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ มีการควบคุมดูแลการทิ้งของเสียลงสู่แม่น้ำและทะเล การควบคุมดูแลไม่ให้มีการบุกรุกหรือการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ รวมไปถึงการกิจในการขจัดคราบน้ำมัน

slot

การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)

การขนส่งทางอากาศมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลก เพราะเป็นบริการขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ประเทศต่าง ๆ มีการคมนาคมติดต่อกันมากขึ้นส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่งภูมิภาคที่การขนส่งทางอากาศขยายตัวมากที่สุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้นการขนส่งทางอากาศจึงเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ

jumbo jili

ในระหว่างปี 1650 และปี 1900 ได้มีการพยายามครั้งที่สอง เป็นการบินที่ไม่สลับซับซ้อน แต่มีประสิทธิภาพในการทำการบิน เพราะมีเครื่องจักรกลที่เบากว่าอากาศ คือการคิดที่จะใส่เติมภาชนะด้วยสิ่งที่ปกติสิ่งนั้นจะลอยขึ้นไป ในอากาศ ซึ่งมนุษย์รู้จักมา ตั้งแต่ปี 1300 ซึ่งระยะห่างกันถึง 500 ปี มีสารต่างๆ หลายชนิดที่รู้จักว่าเบากว่าอากาศ โดยทั่วๆ ไป ได้แก่ ไอน้ำ กาซ ฮีเลี่ยม, ก๊าซไฮโดรเจน ความพยายามในการใช้อากาศยานแบบนี้เป็นครั้งแรก ทำโดยพี่น้องตระกูล Montgolfier ในฝรั่งเศส ปี

สล็อต

1783ผู้ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในการสร้างยานที่เบากว่า อากาศ คือ Count Ferdinandจาก Zeppelin ในต้นปี 1930 ยานของ German Graft
ไปยังประเทศอเมริกา สำหรับยาน Hildenburg ก็ประสบความสำเร็จเช่น เดียวกันกันกระทั่งยานถูกทำลายเนื่องจากไฟไหม้ขณะที่กำลังจะลงจอดที่ Lakehurst,New Jersey.ในปี 1937ในต้นปี 1900 พี่น้อง ชาว อเมริกัน สองคน คือOrville and Wilbur Wright จาก Dayton, Ohio เริ่มทดลองด้วยเครื่องร่อนเครื่องร่อนสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลจาก Otto Lilienthal ชาว

สล็อตออนไลน์

ยุโรปทั้งหมดของการทดลองบินประสบความล้มเหลว มาในปี 1901 ทั้งคู่ได้ตัดสินใจด้วยการสร้างปีกขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลของตัวเองทดลองปีกชนิดต่างๆ มาในปี 1902 เครื่องร่อนที่สร้างมีความยาวของปีกถึง 32 ฟุต จากปลายปีก ถึงปลายปีก และกว้างถึง 5 ฟุต นี่ถือเป็นยานลำแรกที่สามารถควบคุมการบิน ได้ทั้งสามแกน และนั่นหมายความว่ายานสามารถบังคับให้ ขึ้น-ลง,ซ้าย – ขวา และ เอียง ซ้าย-ขวาได้ เขาทดลองบินมากกว่า 800 เที่ยว ที่ Kitty Hawkปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้น ก็สามารถแก้ไข

jumboslot

ได้ทั้งหมดศักยภาพ ในอนาคตของเครื่องบินได้ ตระหนักขึ้น เมื่อ Louis Bleriot (France) ได้บินเครื่องบิน ปีกชั้นเดียวของเขา ผ่านช่องแคบ อังกฤษ ในปี 1909. ซึ่งเป็น สาเหตุ ที่ทำ ให้อังกฤษเห็นว่าความมั่นคงของอังกฤษไม่ปลอดภัยเพราะว่าเดิมอังกฤษให้ความไว้วางใจกับ กองทัพเรือ ของตนเครื่องบินที่บินขึ้นลงทางน้ำได้สร้าง และบินเป็นครั้งแรกโดย Henri Fabre (ชาวฝรั่งเศส) ในปี 1910 ที่Martigues, France. เป็นความบุกเบิกครั้งสำคัญของ การบินทางน้ำ คือ Glen Curtiss

slot