เจ้าท่าสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี พระเจ้าตากสินมหาราช

ทรงตั้งเจ้าท่าเพื่อดูแลตรวจตราบรรดาเรือแพ และเก็บค่าธรรมเนียมเรือค้าขายหรือเรือที่เข้าออกประเทศไทย
เจ้าท่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ เกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่น เจษฎาบดินทร์ ได้ว่าการกรมท่า และได้ทรงจัดการคลังของประเทศให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นกว่าแต่กาลก่อน

jumbo jili


การค้าขายในอดีตที่อาศัยเส้นทางน้ำ ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวกที่สุด ทั้งทางราชการและราษฏรอาศัยแม่น้ำลำคลองเป็นทางสัญจร มีการขุดลอกคลองให้ลึกหรือขุดคลองเพิ่มเติม หรือเชื่อมโยงแม่น้ำกับแม่น้ำ หรือแม่น้ำกับทะเล เพื่อความสะดวกในการใช้เรือพายหรือเรือแจวชนิดต่างๆ และบางทีก็ใช้เรือใบ นอกจากนั้นยังมีการค้าทางทะเลกับประเทศจีนในระบบรัฐบรรณาการ เช่น ในรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขุนแกล้งกลางสมุทร บุตรเขยพระยานครศรีธรรมราช เดิมเป็นเจ้าพนักงานคุมเรือสำเภาหลวงไปทำการค้าขาย ตามเมืองแขกและเมืองจีน แต่ไม่ใช่ตำแหน่งนายเรือ เป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานสินค้า (จุ้นจุ๊) มีบรรดาศักดิ์ใหม่ว่าพระวิเศษภาษาราชานุติสการ เป็นพนักงานเจ้าท่าแห่งเมืองนครศรีธรรมราช

สล็อต


หน้าที่ของเจ้าท่าในครั้งนั้นปรากฏว่า นอกจากการควบคุมท่าเรือแล้ว ยังมีหน้าที่ในทางควบคุมการเก็บภาษีอากรควบกันไปด้วย โดยอาศัยการเจรจาทำความเข้าใจกันด้วยภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษามลายู ภาษาจีน ภาษาโปรตุเกส เป็นหลัก
ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2396) มีพระบรมราชโองการให้กัปตันบุช คนอังกฤษจัดสร้างประภาคาร ซึ่งเป็นเครื่องหมายการเดินเรือที่สันดอน ปากแม่น้ำเจ้าพระยา เรียกว่า ประภาคารสันดอน และวางสามขากับทั้งทุ่นหมายร่องน้ำทางเดินเรือตั้งแต่ปากอ่าว แม่น้ำเจ้าพระยาไปตามชายฝั่งตะวันออก จนถึงเขตจังหวัดระยองและจันทบุรี มอบให้กัปตันบุชเป็นทั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดการ ซ่อมทำและดูแลรักษาด้วย นับเป็นงานแรกเริ่มวางรากฐานการร่องน้ำ และเครื่องหมายทางเดินเรือเป็นต้นมาในปี พ.ศ. 2493 รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเวรท่าขึ้นเป็นกรมเจ้าท่า ตั้งที่ทำการที่ตึกเจ๊สัวเส็ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลตลาดน้อย ตรงข้ามปากคลองสาน คือ ที่ตั้งกรมเจ้าท่าอยู่ในปัจจุบัน และต่อมาย้ายไปสังกัดกระทรวงนครบาล

ปี พ.ศ. 2448 มีการปรับปรุงกิจการของกรมเจ้าท่า เริ่มมีการจดทะเบียนออกใบอนุญาตใช้เรือในเขตมณฑลกรุงเทพฯ คือจังหวัดพระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ พระประแดง นนทบุรี ปทุมธานี ธัญญบุรี มินบุรี ยกงานบางส่วนของกรมคลองมารวมใน

สล็อตออนไลน์
กิจการของกรมเจ้าท่า คือ การรักษาลำน้ำ ลำคลอง และกำหนดเขตท่าที่ทอดจอดเรือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และในปี พ.ศ. 2484 กรมเจ้าท่าได้โอนสังกัดมาขึ้นอยู่กับ กระทรวงคมนาคมจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและบริหารงานเกี่ยวกับการขนส่ง – โดยสารทางน้ำโดยทั่วๆ ไป อันได้แก่การจดทะเบียนเรือ การนำร่อง การกำหนดมาตรฐานและออกใบรับรองเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ควบคุมการใช้เรือหรือยานพาหนะอื่นๆ ทางน้ำหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่างๆ ปรับปรุงดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง หรือเส้นทางน้ำโดยทั่วๆ ไป ปรับปรุงหรือก่อสร้างท่าเทียบเรือ ให้สามารถใช้เป็นเส้นทางขนส่ง หรือใช้สัญจรไปมา หรือการปลูกสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการเดินเรือ

jumboslot


การขนส่งทางน้ำ ก่อน ปี พ.ศ. 2485 การติดต่อคมนาคม ตลอดจนการขนส่งสินค้าของประเทศไทย ได้อาศัยเส้นทางจราจรทางน้ำเป็นหลัก โดยเรือเมล์เขียว เรือเมล์แดง ตลอดจนขบวนเรือโยงที่แล่นผ่านไปมาตามแม่น้ำสายต่างๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2504 ซึ่งเป็นปีแรกของการประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 การคมนาคมและขนส่งทางน้ำก็เริ่มถูกละเลย เมื่อแนวทางการพัฒนาของชาติ หันมามุ่งเน้นการพัฒนาระบบถนนหนทางเป็นหลัก ประเทศไทยเริ่มมีถนนดีๆ มากมายหลายสาย รถยนต์เริ่มหลั่งไหลเข้ามาแทนที่ และในที่สุดเรือเมล์แดง เรือเมล์เขียวตลอดจนขบวนเรือข้าวก็เริ่มหายไป แม้จะมีหลงเหลืออยู่บ้างก็ขาดความเอาใจใส่เหลียวแล ทั้งจากรัฐและเอกชน

slot