สถานการณ์การขนส่งน้ำมันทางท่อ

การขนส่งน้ำมันทางท่อเริ่มด้าเนินการในประเทศไทย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ด้วยจุดมุ่งหวังในการลดปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและลดต้นทุนการขนส่ง
น้ำมัน คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท.และบริษัทการบินไทย
จ้ากัด (มหาชน) เป็นแกนน้าในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจการส่งน้ำมันทางท่อ ปัจจุบัน
มีผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อที่ส้าคัญ 2 ราย ได้แก่ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยม จ้ากัด(แทปไลน์)

jumbo jili


และบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จ้ากัด (เอฟ พี ที) โดยเปิดให้บริการตั งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา
แนวท่อน้ำมันของแทปไลน์ มีความยาว 360 กิโลเมตร เริ่มจากมาบตาพุด-ศรีราชา-ล้าลูกกาสระบุรี และมีท่อแยกจากล้าลูกกา ส่งน้ำมันอากาศยานไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
และส่งน ้ามันภาคพื นดิน ได้แก่ น ้ามันเบนซิน น ้ามันดีเซล เป็นต้น ไปยังคลังน ้ามันสระบุรีเพื่อส่งต่อไปยัง
คลังน้ำมันในภูมิภาค

สล็อต


แนวท่อของเอฟ พี ที มีความยาว 99 กิโลเมตร ฝั่งอยู่ใต้ดินขนานกับเส้นทางรถไฟ โดยเริ่มจาก
โรงกลั่นน้ำมันบางจาก คลังน ้ามันบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ้ากัด คลังน ้ามันบริษัท เชฟรอน (ไทย)
จ้ากัด ที่ช่องนนทรี ปริมาณน ้ามันจากทั ง 3 แหล่ง จะถูกส่งไปที่สถานีสูบถ่ายที่มักกะสัน ก่อนจะแยกส่งไป
ยังคลังน้ำมันท่าอากาศยานดอนเมือง คลังน้ำมันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบางปะอิน
ระบบท่อส่งน้ำมันของทั งสองบริษัทได้รับการออกแบบและก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีขั นสูง

สล็อตออนไลน์


.มีระบบควบคุม ตรวจสอบรับรองที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ท่อส่งน้ำมันมีความสามารถรับ-ส่งน้ำมันเข้าระบบท่อได้หลายผลิตภัณฑ์ (Multi Product) ในท่อเดียวกัน
นับตั งแต่มีการพัฒนาใช้ระบบท่อส่งน้ำมันในประเทศไทย เมื่อปี 2537 อัตราการใช้ประโยชน์
จากระบบการขนส่งทางท่อ ท้าได้เพียงร้อยละ 40-42 ของขีดความสามารถที่มีอยู่ แม้แต่การขนส่งน้ำมัน
อากาศยานที่เป็นระบบครบวงจรก็ด้าเนินการได้เพียงร้อยละ 56 เท่านั น ดังนั้นแม้จะมีการสร้างระบบท่อ

jumboslot


แต่การขนส่งน้ำมันยังคงพึ่งพาการใช้รถบรรทุก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 2.12 บาท/ตัน-กิโลเมตร ส่วน
ทางรางและทางน้ำมีการใช้เพียงเล็กน้อย มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 0.95 และ 0.65 บาท/ตัน-กิโลเมตร
ตามล้าดับ ขณะที่การขนส่งทางท่อมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1.06 บาท/ตัน-กิโลเมตร ต่้ากว่าครึ่งหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายทางถนนแต่สูงกว่าค่าใช้จ่ายทางรางและทางน้ำ

slot