ปัจจัยอิทธิพลต่อการขยายตัวของการขนส่งสินค้าทางอากาศ

 1. การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรเเละ
  อุตสาหกรรมของโลก ได้ก่อให้เกิดประเภทของสินค้าต่าง ๆ หลากหลายขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  สินค้าที่มีมูลค่าสูง แต่มีขนาด ปริมาตร และนํ้าหนักไม่มาก ซึ่ งเป็ นสินค้าที่จําเป็ นต้องอาศัยระบบ
  การขนส่งที่รวดเร็วปลอดภัย เเละมีการดูแลสภาพของสินค้าอยางดีที่สุด เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

jumbo jili


ที่ใช้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องมือเเละอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมูลค่า
สูง อัญมณีเเละเครื่องประดับ

 1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเติบโตของปริมาณการค้าของโลก
  เป็ นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ปริมาณเเละประเภทของสินค้าที่ต้องอาศัยการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้น ยิ่ง
  ไปกวานั่้นการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO)
 2. ธุรกิจเเบบครบวงจร เป็ นธุรกิจที่ต้องการด้านการขนส่งที่เชื่อถือเเละวางใจได้เพื่อนําสิ่ง
  ต่าง ๆ ที่กิจการต้องการมาให้ในสภาพที่ดีเเละตามกาหนดเวลา เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บ
  เเละบํารุงรักษา การขนส่งสินค้าทางอากาศจึงเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมของธุรกิจนี้

สล็อต

 1. แนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เรียกวา ่ Just-in-Time Concept แนวทางดังกล่าว
  มุ่งเน้นการบริหารสินค้าคงเหลือเเละปริมาณสต็อกสินค้าอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็ นการลด
  ต้นทุนการดําเนินงานภายใต้วิธีการบริหารจัดการแบบ Just-in-Time Concept นี้ผู้ประกอบการใน
  ธุรกิจระหวางประเภทจะมีสต็อกสินค้าในปริมาณตํ่าที่สุดหรือเฉพาะในปริมาณเท่าที่จําเป็นเท่านั้น
  แต่แนวทางการบริหารดังกล่าวจะประสบผลได้ ก็จะต้องอาศัยระบบการจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่
  ผู้ขายเเละสู่ตลาดที่มีความรวดเร็วตรงเวลา ถูกต้อง เเละเเม่นยํา
 2. การผอนปรนกฎเเละข้อบังคับของประเทศต่าง ๆ ทําให้ธุรกิจการบินสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้สะดวกยิงขึ่น

สล็อตออนไลน์

 1. นโยบายเปิ ดเสรีทางการบินพาณิชย์ ทําให้ธุรกิจการบินต่าง ๆ ทั้งขนส่งผู้โดยสารเเละ
  ขนส่งสินค้า สามารถขยายบริการไปยังน่านฟ้าประเภทต่าง ๆ ได้เสรีมากขึ้น ธุรกิจการบินจึงหันมา
  เพิ่มบทบาทในบริการขนส่งสินค้าทางอากาศกนมากขึ้น โดยการจัดตั้งธุรกิจการบินรับส่งสินค้า
  ขึ้นมาโดยเฉพาะ เช่น DHL, FedEx, UPS เป็ นต้น

jumboslot

 1. การผลิตเครื่องบินรุ่นใหม่
  จะเป็ นเครื่องบินที่ได้พัฒนาเเละปรับปรุงให้มีสมรรถนะเเละประสิทธิภาพสูง สามารถบรรทุกนํ้าหนักได้มากขึ้นเเละบินได้ระยะทางที่ไกล ทําให้การส่งสินค้าทางอากาศขยายตัวได้มากขึ้น
 2. ท่าอากาศยาน และระบบพื้นฐานของท่าอากาศยานในปัจจุบัน ที่สร้างหรือปรับปรุงใหม่
  ล้วนเอื้ออํานวยต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็ นอยางมาก เพราะสามารถเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้ง
  ทางรถไฟ รถยนต์ เรือ เเละเครื่องบินเข้าด้วยกนั อีกทั้งยังมีระบบสื่อสารที่ทันสมัยไว้บริการ
 3. นํ้ามันเชื้อเพลิง เป็ นปัจจัยสําคัญที่ดําเนินการเเละกาหนดราคาค่าขนส่งถ้าหากปราศจากนํ้ามันเชื้อเพลิงก็ไม่สามารถดําเนินงานขนส่งสินค้าทางอากาศ

slot