Monthly Archives: September 2021

ปัจจัยอิทธิพลต่อการขยายตัวของการขนส่งสินค้าทางอากาศ

 1. การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรเเละ
  อุตสาหกรรมของโลก ได้ก่อให้เกิดประเภทของสินค้าต่าง ๆ หลากหลายขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  สินค้าที่มีมูลค่าสูง แต่มีขนาด ปริมาตร และนํ้าหนักไม่มาก ซึ่ งเป็ นสินค้าที่จําเป็ นต้องอาศัยระบบ
  การขนส่งที่รวดเร็วปลอดภัย เเละมีการดูแลสภาพของสินค้าอยางดีที่สุด เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

jumbo jili


ที่ใช้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องมือเเละอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมูลค่า
สูง อัญมณีเเละเครื่องประดับ

 1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเติบโตของปริมาณการค้าของโลก
  เป็ นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ปริมาณเเละประเภทของสินค้าที่ต้องอาศัยการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้น ยิ่ง
  ไปกวานั่้นการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO)
 2. ธุรกิจเเบบครบวงจร เป็ นธุรกิจที่ต้องการด้านการขนส่งที่เชื่อถือเเละวางใจได้เพื่อนําสิ่ง
  ต่าง ๆ ที่กิจการต้องการมาให้ในสภาพที่ดีเเละตามกาหนดเวลา เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บ
  เเละบํารุงรักษา การขนส่งสินค้าทางอากาศจึงเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมของธุรกิจนี้

สล็อต

 1. แนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เรียกวา ่ Just-in-Time Concept แนวทางดังกล่าว
  มุ่งเน้นการบริหารสินค้าคงเหลือเเละปริมาณสต็อกสินค้าอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็ นการลด
  ต้นทุนการดําเนินงานภายใต้วิธีการบริหารจัดการแบบ Just-in-Time Concept นี้ผู้ประกอบการใน
  ธุรกิจระหวางประเภทจะมีสต็อกสินค้าในปริมาณตํ่าที่สุดหรือเฉพาะในปริมาณเท่าที่จําเป็นเท่านั้น
  แต่แนวทางการบริหารดังกล่าวจะประสบผลได้ ก็จะต้องอาศัยระบบการจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่
  ผู้ขายเเละสู่ตลาดที่มีความรวดเร็วตรงเวลา ถูกต้อง เเละเเม่นยํา
 2. การผอนปรนกฎเเละข้อบังคับของประเทศต่าง ๆ ทําให้ธุรกิจการบินสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้สะดวกยิงขึ่น

สล็อตออนไลน์

 1. นโยบายเปิ ดเสรีทางการบินพาณิชย์ ทําให้ธุรกิจการบินต่าง ๆ ทั้งขนส่งผู้โดยสารเเละ
  ขนส่งสินค้า สามารถขยายบริการไปยังน่านฟ้าประเภทต่าง ๆ ได้เสรีมากขึ้น ธุรกิจการบินจึงหันมา
  เพิ่มบทบาทในบริการขนส่งสินค้าทางอากาศกนมากขึ้น โดยการจัดตั้งธุรกิจการบินรับส่งสินค้า
  ขึ้นมาโดยเฉพาะ เช่น DHL, FedEx, UPS เป็ นต้น

jumboslot

 1. การผลิตเครื่องบินรุ่นใหม่
  จะเป็ นเครื่องบินที่ได้พัฒนาเเละปรับปรุงให้มีสมรรถนะเเละประสิทธิภาพสูง สามารถบรรทุกนํ้าหนักได้มากขึ้นเเละบินได้ระยะทางที่ไกล ทําให้การส่งสินค้าทางอากาศขยายตัวได้มากขึ้น
 2. ท่าอากาศยาน และระบบพื้นฐานของท่าอากาศยานในปัจจุบัน ที่สร้างหรือปรับปรุงใหม่
  ล้วนเอื้ออํานวยต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็ นอยางมาก เพราะสามารถเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้ง
  ทางรถไฟ รถยนต์ เรือ เเละเครื่องบินเข้าด้วยกนั อีกทั้งยังมีระบบสื่อสารที่ทันสมัยไว้บริการ
 3. นํ้ามันเชื้อเพลิง เป็ นปัจจัยสําคัญที่ดําเนินการเเละกาหนดราคาค่าขนส่งถ้าหากปราศจากนํ้ามันเชื้อเพลิงก็ไม่สามารถดําเนินงานขนส่งสินค้าทางอากาศ

slot

ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้สินค้าในการขนส่ง

การตัดสินใจเลือกว่าสินค้าใดควรขนส่งทางอากาศ จะขึ้นอยูกับปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ลักษณะของสินค้า
 • สินค้าที่เสื่อมสภาพได้ง่าย เช่น ดอกกล้วยไม้ พืชผลสด
 • สินค้าที่เป็ นไปตามสมัยนิยม เช่น แฟชันเสื้อผ้า
 • สินค้าเร่งด่วน เช่น อะไหล่เครื่องบิน
 • สินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น ทองค่า เพชร
 1. ลักษณะของความต้องการ
 • สิ นค้าที่จําเป็ นต้องใช้ในระหว่างภาวะฉุกเฉิน เช่น ยารักษาโรค อาวุธสงคราม
 • สินค้าที่กำลังทดลองตลาด
 • สินค้าฤดูกาลตามฤดูกาล
  3.สินค้าที่ต้องการลดปัญหาในด้านต่าง ๆ
 • ปัญหาการสูญหาย แตกหัก หรือเสื่อมคุณภาพของสินค้า

jumbo jili


-ค่าประกันสินค้าบรรจุหีบห่อ ค่าขนย้ายสินค้า ณ จุดขนย้าย

 • เงินทุนที่ไม่อาจหมุนเวียนในระหวางที่สินค้าจัดส่ง
 • เงินที่สูญหายไปสําหรับสินค้าคงลักษณะของตลาด
  -ประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดทะเล การขนส่งทางอื่นอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์
  การขนส่งทางอากาศจะเป็ นประโยชน์อยางมาก
  ทั้งนี้สินค้าเกือบทุกชนิดสามารถขนส่งทางอากาศได้ ถ้าเป็ นการขนส่งตามกฎข้อบังคับของ
  การรับสินค้าของสายการบิน

สล็อต


อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าอีกหลายประเภท ที่โดยลักษณะของสินค้าไม่เหมาะสมต่อการ
ขนส่งสินค้าทาง อากาศ เช่น น้ ามันดิบ ไม้ซุง เป็ นต้น โดยสินค้าที่ด าเนินการจัดส่งทางอากาศ
ประมาณร้อยละ 90 เป็ นสินค้าที่ไม่อยูในข่ายของสินค้าประเภทอันตราย
เส้นทางการขนส่งทางอากาศ
การขนส่งทางอากาศมี 2 เส้นทางได้แก่

 • เส้นทางในอากาศ
 • เส้นทางบนพื้นดิน
  สถานีในการขนส่งทางอากาศหรือท่าอากาศยาน
 1. อาคารผ้โดยสารหรือ(Terminal Building) อาคารที่อยู่ในสนามบิน airport เป็ นที่ๆ
  ผู้โดยสารถ่ายโอนระหว่างการขนส่งภาคพื้นดินและอํานวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถขึ้น

สล็อตออนไลน์


และลงเครื่อง aircraft.
ภายในอาคารผู้โดยสารสามารถซื้อตัว๋ , รับกระเป๋ าเดินทางของพวกเขา, ได้รับการตรวจจาก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย. อาคารถูกออกแบบให้สามารถเข้าสู่ตัวเครื่ องบินโดยผ่านเกท
(via gates) ซึ่ งโดยปกติจะเรียกว่าอาคารเทียบเครื่องบิน concourses. อย่างไรก็ตาม คําวา่ อาคาร
ผู้โดยสาร “terminal” และอาคารเทียบเครื่องบิน “concourse” บางครั้งก็ใช้สลับกนั , ขึ้นอยู่กบั
โครงสร้างของของสนามบิน.
สนามบินขนาดเล็กมีอาคารผู้โดยสารเพียงหนึ่ งอาคาร ในขณะที่ สนามบินขนาดใหญ่
สามารถมีอาคารผู้โดยสารและ/หรืออาคารเทียบเครื่องบินได้หลายอาคาร.ในสนามบินขนาดเล็ก

jumboslot


อาคารผู้โดยสายหนึ่งเดียวนี้ปกติจะมีองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอยางของการเป็ นอาคารผู้โดยสารและ ่
อาคารเทียบเครื่องบินสนามบินขนาดใหญ่บางแห่งมีอาคารผู้โดยสายหนึ่งอาคารที่เชื่อมต่อหลายๆ อาคารเทียบ
เครื่ องบินด้วยทางเดิน, สะพานลอยฟ้า, หรื อ อุโมงค์ใต้ดิน (เช่น สนามบินนานาชาติ
เดนเวอร์Denver International Airport). สนามบินขนาดใหญ่บางแห่งมีอาคารผู้โดยสารมากกว่า
หนึ่งอาคาร, แต่ละอาคารก็จะมีอาคารเทียบเครื่องบินหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งอาคาร ่ (เช่น สนามบิน
นิวยอร์กลาการ์เดีย JFK Airport). สนามบินขนาดใหญ่อื่นๆ มีหลายอาคารผู้โดยสาร แต่ละอาคาร
ประกอบรวมไปด้วยฟังก์ชันของอาคารเทียบเครื่องบิน (เช่น สนามบินนานาชาติดัลลัส / ฟอร์ต
เวิร์ธ Dallas/Fort Worth International Airport)

slot

ประเภทของเครื่องบิน

ผู้รับขนส่งพัสดุไปรษณีย์อากาศระหว่างประเทศ (Air Parcel Post) การขนส่งพัสดุ
ไปรษณีย์อากาศระหวางประเทศ จะมีเงื่อนไขดังนี ่ ้คือ สินค้าที่รับขนส่งจะต้องมีนํ้าหนักต่อชิ้นไม่
เกิน 10 กิโลกรัม และ เป็ นการขนส่งที่ให้บริการโดยรัฐ โดยผู้ส่งออกจะต้องนําสินค้าไปส่งยังที่ทํา
การไปรษณีย์ต้นทาง และเป็นการส่ง ของถึงมือผู้รับโดยตรงที่ปลายทาง เว้นแต่เป็นของที่มีภาษี

jumbo jili


อากรมาก ซึ่ งการชําระค่าไปรษณีย์อากรนั้นจะต้อง ชําระที่ต้นทางและผู้นําเข้าที่ปลายทางก็ชําระ
เพียงค่าไปรษณีย์อากรเท่านั้น
สําหรับเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศนั้น โดยทัวไปจะมี ่ 3 ประเภท ได้แก่
1) เครื่องบินโดยสาร (Passenger Flight) เครื่ องบินโดยสาร (Passenger Flight)
ประกอบด้วยที่นังสําหรับผู้โดยสารด้านบนทั้งหมด (Main deck + Upper deck) สามารถบรรทุก
สินค้าได้เฉพาะด้านล่าง (Lower deck) และด้านท้าย (Tail) เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็ นสัมภาระของ
ผู้โดยสาร

สล็อต


2) เครื่องบินกึ่งโดยสาร (Combi Flight หรือ Combination of Passenger & Main deck
Loader) ประกอบด้วย ที่นังสําหรับผู้โดยสารบน ่ (Upper Deckและ/หรือ ครึ่ งหนึ่งของ Main deck
Loader) และพื้นที่ที่เหลือสามารถบรรทุกสินค้าได้ทั้งหมด เครื่องบินประเภทนี้จะให้การบริการ
ขนส่งสินค้าควบคู่ไปกบการขนส ั ่งผู้โดยสารจะมีระวางบรรทุกสินค้าไว้ตรงบริเวณใต้ท้องเครื่อง
(Belly) ทั้งนี้ ปัจจุบันการให้บริการขนส่งสินค้าในลักษณะดังกล่าวนับเป็ นแหล่งรายได้เสริมที่

สล็อตออนไลน์


สําคัญของสายการบินโดยสารหลายแห่ง สายการบินที่ให้บริการแบบผสมผสานนี้จึงเรียกกนวั ่า
Combined Carriers)
3) เครื่องบินบรรทุกสินค้า (Charter Flight / Cargo Flight / Freighter) เป็ นเครื่องบิน
สําหรับบรรทุกสินค้าทั้งหมด ไม่มีส่วนของที่นังผู้โดยสาร การบริการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ หรือ

jumboslot


All-Cargo-Air-lines ซึ่ งเป็ นการขนส่งเฉพาะสินค้าไม่มีการขนส่งผู้โดยสาร จึงเรียกว่า Freighters
ปัจจุบันทัวโลกมีสายการบินรายใหญ ่ ่ๆ ที่ให้บริการในลักษณะนี้และเป็ นสมาชิกของสมาคมการ
5
ขนส่งสินค้าทางอากาศระหวางประเทศไม ่ ่ถึง 40 ราย เปรียบเทียบกบจําน ั วนสายการบินที่บริการ
ขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศและเป็ นสมาชิกของสมาคมขส่งทางอากาศระหวางประเทศหรือ ่
(International Air Transport Association : IATA) ด้วย ซึ่งมีกวา 230 ราย

slot

การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็ นการขนส่งที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัย และเพียงพอกบความต้องการ ั บริษัทสร้าง
เครื่องบินมีการสร้างเครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่
และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุ สินค้า

jumbo jili


และบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น มีเครื่องมือในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน นอกจากนี้ยังมีการ
ขยายและปรับปรุงบริเวณคลังสินค้าที่ท่าอากาศยาน ให้กว้างขวางทันสมัย เพื่อ การขนส่งสินค้าด
าเนินไปอยางสะดวกและรวดเร็ว ่ จากผู้ส่งที่เมืองต้นทาง ไปยังเมืองผู้รับปลายทาง
ความหมายของการขนส่ งทางอากาศ
Aviation (N) หมายถึง ศิลปะและศาสตร์ในการบิน (English-Thai: NECTEC’s Lexitron-2
Dictionary)
Aviation หมายถึง (เอวิเอ’ เชิน) n. วิธีการบิน, วิชาการบิน, การออกแบบ พัฒนาและสร้าง

สล็อต


เครื่องบิน (flying) (English-Thai: HOPE Dictionary)
Aviation หมายถึง (n) การบิน,วิชาการบิน,วิธีการบิน (English-Thai: Nontri Dictionary)
Aviation \A’vi*a”tion\, n.The art or science of flying [1913 Webster] From The
Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:
Aviation n. 1. the aggregation of a country’s military aircraft [syn: {aviation}, {air
power}]
2 the operation of aircraft to provide transportation

 1. the art of operating aircraft [syn: {aviation}, {airmanship}]
 2. travel via aircraft; “air travel involves too much waiting in airports”; “if

สล็อตออนไลน์


you’ve time to spare go by air” [syn: {air travel}, {aviation}, {air}] From WordNet (r) 3.0
(2006) [wn]:
Aviation หมายถึง การบิน หรือ การขนส่งทางอากาศ เป็ นการลําเลียง คน สัตว์ และสิ่งของ
จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง โดยใช้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไปในอากาศ(การขนส่งทางอากาศเริ่มจากเครื่อง
ร่อน บอลลูน เรือเหาะและในปัจจุบันใช้เครื่องบิน)
การปฏิบัติในการขนส่งทางอากาศโดยทัวไป ่ ทําโดยผู้ส่งสินค้าทําสัญญาขนส่งกบผู้ขนส ั ่งสินค้า

jumboslot


และผู้ขนส่งสินค้าจะรับภาระหน้าที่ในการขนส่งให้เสร็จถึงผู้รับสินค้าผู้ขนส่งอาจเป็ นได้ทั้งบริษัท
สายการบิน หรือบริษัทขนส่งระหวาง่ ประเทศ
การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) หมายถึง การลําเลียงคน สัตว์ และสิ่งของจากที่หนึ่งไป
ยังอีกที่หนึ่งโดยใช้ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ในอากาศ รวมถึงการเดินทางของมนุษย์โดยทางอากาศ
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง คือ เครื่องบิน สําหรับยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศได้มี
หลายชนิด ได้แก่
เครื่องร่อน บอลลูน ยานอวกาศ และจรวด เป็ นต้น

slot

การขนส่งสินค้าทางอากาศ Air freight

การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประเทศต่าง ๆ มีการ
พัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ บริษัทสร้างเครื่องบินมีการสร้างเครื่องบิน
ซึ่งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุสินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น มีเครื่องมือ
ในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน เพื่อการขนส่งสินค้าดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วจากผู้ส่งที่เมืองต้นทางไปยังเมืองผู้รับปลายทาง

jumbo jili


บทบาทของการขนส่งทางอากาศกับการค้าระหว่างประเทศ
คุณลักษณะที่สำคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศ คือ

 1. ความรวดเร็ว การส่งสินค้าทางอากาศนับว่ามีความรวดเร็วที่สุด
 2. ความแน่นอน มีตารางการบินที่แน่นอน สม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
  จากคุณลักษณะดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกโดยตรง คือ

สล็อต

 1. ช่วยให้การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
 2. ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกสามารถลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นการสร้างโกดังเพื่อเก็บสินค้าที่จะนำเข้า-ส่งออก
 3. ช่วยให้สินค้าแบบหรือรุ่นใหม่โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟชั่นส่งไปถึงตลาดทั่วโลกได้พร้อมกัน
 4. การบรรจุหีบห่อสำหรับสินค้าที่ส่งทางอากาศมักเป็นแบบง่าย ๆ ช่วยทำให้ประหยัดวัสดุและค่าขนส่ง
 5. ถ้าความนิยมในตลาดต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์
 6. การขนส่งสินค้าทางอากาศสามารถดำเนินการด้านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
  การขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR FREIGHT)

สล็อตออนไลน์


การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประเทศต่าง ๆ มีการ
พัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ บริษัทสร้างเครื่องบินมีการสร้างเครื่องบิน
ซึ่งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุสินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น มีเครื่องมือ
ในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน เพื่อการขนส่งสินค้าดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วจากผู้ส่งที่เมืองต้นทางไปยังเมืองผู้รับปลายทาง

jumboslot


บทบาทของการขนส่งทางอากาศกับการค้าระหว่างประเทศ
คุณลักษณะที่สำคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศ คือ

 1. ความรวดเร็ว การส่งสินค้าทางอากาศนับว่ามีความรวดเร็วที่สุด
 2. ความแน่นอน มีตารางการบินที่แน่นอน สม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
  จากคุณลักษณะดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกโดยตรง คือ
 3. ช่วยให้การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
 4. ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกสามารถลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นการสร้างโกดังเพื่อเก็บสินค้าที่จะนำเข้า-ส่งออก
 5. ช่วยให้สินค้าแบบหรือรุ่นใหม่โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟชั่นส่งไปถึงตลาดทั่วโลกได้พร้อมกัน
 6. การบรรจุหีบห่อสำหรับสินค้าที่ส่งทางอากาศมักเป็นแบบง่าย ๆ ช่วยทำให้ประหยัดวัสดุและค่าขนส่ง
 7. ถ้าความนิยมในตลาดต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์
 8. การขนส่งสินค้าทางอากาศสามารถดำเนินการด้านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว

slot

บริการขนส่งทางอากาศ

ผู้นำการขนส่งทางอากาศจากประเทศต่างๆถึงประเทศไทย
“สยามชิปปิ้งเป็น บริษัท ขนส่งทางอากาศที่จัดตั้งขึ้น เราให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศไปและกลับจากประเทศไทยมาหลายปีแล้ว เราสามารถให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศไปยังสนามบินหลายแห่งทั่วประเทศไทยการจองการขนส่งทาง

jumbo jili


อากาศจากประเทศต่างๆสู่ประเทศไทยนั้นง่ายมากโดยแผนกขนส่งสินค้าทางอากาศของเราตั้งอยู่ในสนามบินกรุงเทพ การจองการขนส่งทางอากาศไปยังสหรัฐอเมริกาแคนาดา ยุโรป อาเซียนหรือประเทศอื่น ๆ นั้นอาจไม่ง่ายนัก ขณะนี้เราให้บริการที่หลากหลายที่ดำเนินงานจากสนามบินทั่วโลก”

สล็อต


ราคาของเรามีการแข่งขันและสายการบินชั้นนำของเรา

การจองบริการขนส่งสินค้าทางอากาศจาก / ถึงประเทศไทยเป็นเรื่องง่ายด้วย SIAM Shipping เราให้บริการที่หลากหลายร่วมมือกับสนามบินหลายแห่งทั่วโลก คุณจะเพลิดเพลินกับการแข่งขันด้านราคาและเครือข่ายสายการบินชั้นนำของเรา

สล็อตออนไลน์


เคล็ดลับ SIAM: หากคุณต้องการรับใบเสนอราคาฟรีเพียงระบุน้ำหนักและขนาดของการจัดส่งของคุณ เราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุดด้วยราคาที่ดีที่สุดในตลาด เลือกสนามบินต้นทางและปลายทางขาเข้าของคุณ คุณกำลังรีบ อย่าตกใจรับราคาของคุณที่นี่:
เคล็ดลับของสยาม: เห็นได้ชัดว่าเรายังมีบริการรับส่งที่หน้าประตูของคุณโดยตรงเพื่อความสะดวกสบายของคุณ

jumboslot


สามารถขนส่งสินค้าทุกประเภทด้วยวิธีเดียวกันได้หรือไม่?
สินค้าส่วนใหญ่สามารถโหลดได้บนเครื่องบินทุกประเภท อย่างไรก็ตามสินค้าบางอย่างเช่นวัตถุอันตรายสามารถถูก จำกัด หรือถูกห้ามได้จากเที่ยวบิน เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทีมผู้เชี่ยวชาญของเราในการตรวจสอบกฎระเบียบและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หลังจากนั้นเราจะทำการต่อรองราคาให้คุณและรับอัตราที่ดีที่สุดกับผู้ให้บริการ ตอนนี้เรามีความสัมพันธ์ในการทำงานที่ยาวนานกับผู้ให้บริการหลายรายทำให้เราได้รับประโยชน์จากอัตราที่ดีที่สุด

slot

กทท. พัฒนาระบบ PCS “ขนส่งทางน้ำ-โลจิสติกส์” ไร้รอยต่อ

การท่าเรือฯ บริหารจัดการ Big Data ด้วยระบบ PCS โดยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการขนส่งทางน้ำและ
กิจกรรมโลจิสติกส์แบบไร้รอยต่อแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในลักษณะ e-Logistics Platform ที่เป็นมาตรฐานสากล

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า การท่าเรือฯ ดำเนินโครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System (PCS) ที่นำเทคโนโลยี Digital มาบริหาร

jumbo jili


จัดการข้อมูลจำนวนมาก (Big Data) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านการขนส่งทางน้ำทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการในกิจกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทางน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระบบ ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ (G2G) ภาคธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) และภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ National Single Window (NSW) ในลักษณะของ e-Logistics Platform ที่เป็นมาตรฐานสากลและทุกหน่วยงานที่อยู่ต่างระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อัตโนมัติแบบไร้

สล็อต


รอยต่อ (Seamless Operation) ช่วยลดต้นทุน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ในการนำเข้าและส่งออก
สำหรับความคืบหน้าโครงการฯ นั้น อยู่ระหว่างการศึกษากระบวนการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) เจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้นำเข้าส่งออกสินค้า/ตัวแทนเรือ กรมศุลกากร การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า ฯลฯ เพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์

สล็อตออนไลน์


เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกับต้นแบบระบบ PCS ในต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบระบบ PCS และโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Infrastructure) ให้เหมาะกับบริบทของประเทศ หลังจากนั้นจะจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงการออกแบบระบบ PCS จัดทำระบบจำลอง (Mock up Simulation) เพื่อทดสอบตามกระบวนการที่ออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2563 และจะดำเนินการจัดจ้างผู้ดำเนินการพัฒนาระบบ PCS ต่อไป

jumboslot


อย่างไรก็ดี ระบบดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ทกท. และ ทลฉ. ไปยังท่าเรือต้นทางและปลายทาง ณ ต่างประเทศ อันเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมท่าเรือและบริการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573” และภายใต้แนวคิดในการนำเทคโนโลยี Digital มาใช้ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

slot

สถานการณ์การขนส่งน้ำมันทางท่อ

การขนส่งน้ำมันทางท่อเริ่มด้าเนินการในประเทศไทย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ด้วยจุดมุ่งหวังในการลดปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและลดต้นทุนการขนส่ง
น้ำมัน คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท.และบริษัทการบินไทย
จ้ากัด (มหาชน) เป็นแกนน้าในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจการส่งน้ำมันทางท่อ ปัจจุบัน
มีผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อที่ส้าคัญ 2 ราย ได้แก่ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยม จ้ากัด(แทปไลน์)

jumbo jili


และบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จ้ากัด (เอฟ พี ที) โดยเปิดให้บริการตั งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา
แนวท่อน้ำมันของแทปไลน์ มีความยาว 360 กิโลเมตร เริ่มจากมาบตาพุด-ศรีราชา-ล้าลูกกาสระบุรี และมีท่อแยกจากล้าลูกกา ส่งน้ำมันอากาศยานไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
และส่งน ้ามันภาคพื นดิน ได้แก่ น ้ามันเบนซิน น ้ามันดีเซล เป็นต้น ไปยังคลังน ้ามันสระบุรีเพื่อส่งต่อไปยัง
คลังน้ำมันในภูมิภาค

สล็อต


แนวท่อของเอฟ พี ที มีความยาว 99 กิโลเมตร ฝั่งอยู่ใต้ดินขนานกับเส้นทางรถไฟ โดยเริ่มจาก
โรงกลั่นน้ำมันบางจาก คลังน ้ามันบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ้ากัด คลังน ้ามันบริษัท เชฟรอน (ไทย)
จ้ากัด ที่ช่องนนทรี ปริมาณน ้ามันจากทั ง 3 แหล่ง จะถูกส่งไปที่สถานีสูบถ่ายที่มักกะสัน ก่อนจะแยกส่งไป
ยังคลังน้ำมันท่าอากาศยานดอนเมือง คลังน้ำมันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบางปะอิน
ระบบท่อส่งน้ำมันของทั งสองบริษัทได้รับการออกแบบและก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีขั นสูง

สล็อตออนไลน์


.มีระบบควบคุม ตรวจสอบรับรองที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ท่อส่งน้ำมันมีความสามารถรับ-ส่งน้ำมันเข้าระบบท่อได้หลายผลิตภัณฑ์ (Multi Product) ในท่อเดียวกัน
นับตั งแต่มีการพัฒนาใช้ระบบท่อส่งน้ำมันในประเทศไทย เมื่อปี 2537 อัตราการใช้ประโยชน์
จากระบบการขนส่งทางท่อ ท้าได้เพียงร้อยละ 40-42 ของขีดความสามารถที่มีอยู่ แม้แต่การขนส่งน้ำมัน
อากาศยานที่เป็นระบบครบวงจรก็ด้าเนินการได้เพียงร้อยละ 56 เท่านั น ดังนั้นแม้จะมีการสร้างระบบท่อ

jumboslot


แต่การขนส่งน้ำมันยังคงพึ่งพาการใช้รถบรรทุก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 2.12 บาท/ตัน-กิโลเมตร ส่วน
ทางรางและทางน้ำมีการใช้เพียงเล็กน้อย มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 0.95 และ 0.65 บาท/ตัน-กิโลเมตร
ตามล้าดับ ขณะที่การขนส่งทางท่อมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1.06 บาท/ตัน-กิโลเมตร ต่้ากว่าครึ่งหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายทางถนนแต่สูงกว่าค่าใช้จ่ายทางรางและทางน้ำ

slot

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เร่งพัฒนาโลจิสติกส์

กรุงเทพฯ–9 พ.ย.–กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี นายชลอ คชรัตน์ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ ซึ่งการขนส่งทางน้ำเป็นการช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง ช่วยประหยัดพลังงาน และลดปัญหาต่างๆ ด้านการจราจร การพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับการพัฒนาการขนส่งทางน้ำและเร่งรัดพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ของประเทศไทย จึงเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ภาคเหนือโดยการพัฒนาท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ

jumbo jili

พิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย และความตกลงการเดินเรือในแถบแม่น้ำโขงโดยการรวบรวมสินค้าจากพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนและสินค้านำเข้าจากจีนลงมากระจายเพื่อการส่งออกไปยังท่าเรือหลักและภูมิภาค โดยท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 ได้ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าบริเวณภาคเหนือตอนบนเชื่อมโยง การขนส่งมายังภาคกลางที่ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือระนอง เพื่อการส่งออกและเพื่อเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีดำเนินการก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งทางน้ำและทางรางเป็นหลัก โดยมีถนนเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ปี

สล็อต

2550-2554 และสอดคล้องกับแผนแม่บทในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ในประเทศให้เชื่อมโยงอย่างบูรณาการทั้งเครือข่ายภายในประเทศและการเชื่อมต่อไปสู่ต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายของโครงการคือ การปรับปรุงแบบท่าเรือให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการใช้งานท่าเทียบเรือ รวมทั้งให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดที่
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอไว้ นายชลอ กล่าวต่อไปว่า “การก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงานของภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ ซึ่งเป็นระบบการขนส่ง Mass Transportation ให้เกิดการเชื่อมโยงการขนส่งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงออกสู่ชายฝั่งทะเล เพื่อการส่งออกที่เขตท่าเรือศรีราชา และท่าเรือแหลมฉบัง อันเป็นการ

สล็อตออนไลน์

บรรเทาปัญหาการจราจรทางบกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และประหยัดพลังงานของประเทศ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การขนส่งทางน้ำเป็นวิธีการขนส่งที่ช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศได้ ส่วนภาคตะวันออกโดยการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด เพื่อเป็นประตูการค้าชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยก่อสร้าง ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ที่อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางน้ำ พร้อมกับการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนกลับมาใช้ การ

jumboslot

ขนส่งทางน้ำมากยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของการขนส่งสินค้าและธุรการการท่องเที่ยวในภูมิภาค อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” “สำหรับภาคใต้ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี มีโครงการพัฒนาท่าเรือในพื้นที่ภาคใต้พร้อมกับการประสานงานให้เกิดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในภาคใต้เป็น Land Bridge เชื่อมทะเลอ่าวไทยกับอันดามัน ได้แก่ 1.การพัฒนาภาคใต้ตอนบนระหว่างชุมพรกับระนอง โดยการพัฒนาท่าเรือที่จังหวัดชุมพร เพื่อการขนส่งเชื่อมโยงโดยเรือเฟอร์รี่ระหว่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเชื่อมไปสู่ฝั่งตะวันตก เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ช่วยประหยัดพลังงานและช่วยลดการจราจรแออัดและอุบัติเหตุ และการพัฒนาท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ระนอง จ.ระนอง เพื่อเป็นท่าเรือหลักบริเวณภาคใต้ตอนบนด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อสนับสนุนการค้ากับประเทศ เพื่อนบ้านในพื้นที่ BIMST-EC และ GMS-EC รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่หลังท่า เพื่อเป็นศูนย์ ICD และศูนย์แปรรูป

slot

แอบส่อง !แผนพัฒนาเส้นทางขนส่งและการคมนาคมทางเรือ

ที่ผ่านมาคมนาคม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางน้ำ เชื่อมกับการ
ขนส่งทางถนนและระบบราง แนวทางดำเนินการจะมีการพัฒนาท่าเรือหลัก ๆ เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งใน
ภูมิภาค

อาทิ การให้กรมเจ้าท่าพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ปัญหาการจราจร และลดต้นทุนการขนส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แผนการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งผู้โดยสารทางน้ำ เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางทางบกกับแม่น้ำเจ้าพระยา จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ 29 ท่า ดังนี้

ระยะที่ 1 การพัฒนาท่าเรือริมเจ้าพระยารวม 5 ท่า ได้แก่ ท่าเรือสาทร ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือท่าเตียน ท่าเรือกรมเจ้าท่า และท่าเรือราชินี ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2562-2563

jumbo jili


ระยะที่ 2 ระหว่างปี 2564-2565 พัฒนาท่าเรือจำนวน 14 ท่า

ระยะที่ 3 ระหว่างปี 2565-2566 พัฒนาท่าเรือจำนวน 1 ท่า จากนั้นจะพัฒนาเป็น Smart Pier ภายในปี 2565
โดยจะปรับแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี เพื่อรองรับการพัฒนาและการขนส่งผู้โดยสารทางน้ำ และจัดหาเอกชนเข้าบริหารท่าเรือ โดยกรมเจ้าท่าจะกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ มีระบบควบคุมเรือ-ท่าเรือ กรมเจ้าท่าจะศึกษาระบบภายในปี 2564 จากนั้นจะมีการติดตั้งระบบในปีงบประมาณ 2565

สล็อต


ขณะเดียวกันก็มีแผนพัฒนาเส้นทางขนส่งและการคมนาคมทางเรือในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยจะเชื่อมโยงการขนส่งทางน้ำระหว่างพื้นที่ทางฝั่งอ่าวไทย กับฝั่งอันดามัน มัน ดังนี้

1.แผนพัฒนาส่งเสริมการขนส่งสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก

-โครงสร้างพื้นฐาน จะพัฒนาปรับปรุงท่าเรือ ของภาคเอกชนโดยเอกชนจะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด การจัดสร้างเขื่อนยกระดับน้ำ จะของบประมาณในการก่อสร้างระหว่างปี 2566-2569 การขุดลอกร่องน้ำ และเขื่อน แม่น้ำป่าสัก

-ระบบควบคุมการจราจรทางน้ำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง อาทิ ระบบ GPS, Tracking,Radar,การบริหารจัดการข้อมูล

-กรมเจ้าท่าการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เพื่อ ยกระดับสะพาน เขื่อนทดน้ำ ฟลัดเวย์บางบาล-บางไทร

สล็อตออนไลน์


-การกำหนดมาตรการในการควบคุมเรือและขนาดเรือ
2.การพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง-บางสะพาน ตามแผนจะมีการพัฒนาท่าเรือเอกชนที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวนคีรีขันธ์ และท่าเรือแหลมฉบัง-ศรีราชา ฮาร์เบอร์

3.การเชื่อมโยงภาคใต้ตอนล่าง(ท่าเรือสงขลา 2 และท่าเรือฝั่งอันดามัน)

jumboslot


4.การพัฒนาท่าเรือระนอง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการการขุดลอกร่องน้ำ การเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

ทั้งนี้เป็นที่น่าจับตาว่า ภายใต้โครงการทั้งหมด แม้โจทย์จะเป็นการแก้ปัญหาด้านการจราจรและการขนส่ง ทว่าผลพลอยคือ ย่านดังกล่าวจะกลายเป็นทำเลทองที่นักลงทุนต่างหมายตาอีกด้วย เพราะเชื่อว่าจะเกิดเป็นย่านการเดินทางการค้าใหม่ในอนาคตอันใกล้ รวมทั้งโครงการด้านการพัฒนาท่าเรือและการขนส่งทางเรือยังเป็นตัวเร่งด้านการลงทุนอีกด้วย

slot