Daily Archives: August 30, 2021

การขนส่งมีกี่ประเภท?

เรียกได้อย่างเต็มปากว่าธุรกิจการขนส่งเป็นธุรกิจที่เติบโตที่รวดเร็ว เพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งต้องศึกษาวิธีการขนส่งให้เหมาะ
กับสินค้านั้น ๆ มีคอนเทนต์เกี่ยวกับประเภทการขนส่งมาฝาก
การขนส่งนั้นสามารถแยกได้เป็น 5 ประเภท
การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation)
การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation)
การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)

jumbo jili


การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System)
การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation)
เราจะมาลงรายละเอียดกัน โดยเริ่มจาก

  1. การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation)จำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
    – การขนส่งทางรถไฟ (Railroads) เป็นเส้นทางการลำเลียงที่สำคัญที่สุดของประเทศ เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าหนัก ๆ ปริมาณมากและในระยะทางไกล รวดเร็ว อัตราค่าบริการไม่แพง และขนส่งสินค้าได้จำนวนมากหลายชนิด ทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการ แต่ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะมีเส้นทางตายตัว

สล็อต


– การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) หรือรถบรรทุก (Truck Transportation) เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เหมาะสำหรับของขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งสะดวก รวดเร็วขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง แต่ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ มีความปลอดภัยต่ำ เกิดอุบัติเหตุบ่อย กำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ
– การขนส่งทางจักรยานยนต์ เหมาะสำหรับของขนาดเล็กและขนาดกลาง ระยะการขนส่งสั้น ไม่สามารถส่งในระยะไกลได้ ราคาไม่แพงมาก การขนส่งทางจักรยานยนต์เหมาะกับของที่ต้องการความรวดเร็วในระยะการขนส่งระยะสั้น

  1. การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation) คือ การขนส่งโดยการใช้แม่น้ำลำคลอง เส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้า ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้า

สล็อตออนไลน์


ที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือก เครื่องจักร ยางพารา เป็นต้น ซึ่งการขนส่งทางน้ำอัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอื่น ทั้งยังขนส่งได้ปริมาณมาก สามารถส่งได้ระยะไกล ๆ ได้ แต่ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ และ ภูมิประเทศ

  1. การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) เหมาะกับการขนส่งระหว่างประเทศ หรือการขนส่งที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่เปราะบาง เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมากและสินค้าราคาถูกๆ ไม่รีบร้อนในการขนส่ง แต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่าการขนส่งประเภทอื่น
  2. การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System) เป็นการขนส่งโดยบรรจุสินค้าที่จะขนส่งลงในตู้หรือกล่องเหล็กขนาดใหญ่ แล้วทำการขนส่งโดยรถบรรทุก รถไฟ หรือเครื่องบิน ไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม่มีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ระหว่างทำการขนส่งเที่ยวนั้น ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถวางไว้กลางแจ้ง ตู้คอนเทนเนอร์ จึงสามารถป้องกันสินค้าชำรุดเสียหายได้เป็นอย่างดี

jumboslot

  1. การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation)เป็นการขนส่งสิ่งของประเภทของเหลวและก๊าซผ่านสายท่อ เช่น น้ำประปา น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งการขนส่งทางท่อจะแตกต่างกับการขนส่งประเภทอื่น คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งไม่ต้องเคลื่อนที่ โดยเส้นทางขนส่งทางท่ออาจจะอยู่บนดิน ใต้ดินหรือใต้น้ำ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ทำให้กำหนดเวลาการขนส่งได้แน่นอนชัดเจน ประหยัดต้นทุน เวลาในการขนย้ายสินค้า และมีความปลอดภัยสูงจากการสูญหายหรือลักขโมย ใช้กำลังคนน้อย ซึ่งข้อเสีย คือ ขนส่งได้เฉพาะสินค้าที่เป็นของเหลวหรือก๊าซเท่านั้นค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกสูง ไม่เหมาะกับการขนส่งในภูมิประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อย

เพราะฉะนั้นในการขนส่งแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะทาง สินค้าที่ต้องการขนส่ง ระยะเวลา ฯลฯ เพื่อให้คุ้มค่าและตรงต่อความต้องการของลูกค้า สำหรับผู้ส่งจึงต้องมีการศึกษาและหาราคาเทียบก่อนการตัดสินใจ Tr@box (โทร่าบ็อกซ์) จึงเป็นอีกช่องทางที่รวมรวบผู้ประกอบการขนส่ง สามารถหาราคาเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจ และสามารถหาผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องใจได้

slot

ประเมินผลโครงการเงินกู้

โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ
ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ • เพื่อยกระดับคุณภาพงานวางแผน ติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้ฯ ของกรมทางหลวงชนบท • เพื่อประเมินผลลัพธ์ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

jumbo jili


ส่วนเสียต่อการดำเนินงานโครงการเงินกู้ฯ • เพื่อพัฒนาระบบงานในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการสำรวจ จัดเก็บ วิเคราะห์ แสดงผล และจัดทำรายงานข้อมูลเชิงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงชนบท ให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา • เพื่อพัฒนาระบบงานในการติดตามความก้าวหน้าให้สามารถรองรับโครงการในงบประมาณประจำปี แนวทางการพัฒนาระบบงานในการติดตาม

สล็อต


ความก้าวหน้าของโครงการ ดำเนินงานโดยสรุป แนวทางการดำเนินงานจาก ECM 1.0 ประกอบด้วย การบริหารโครงการ (Delivery Essential), การพัฒนาระบบพื้นฐานโครงสร้าง (Infrastructure for Development) และการพัฒนาระบบงาน ซึ่งจะต้องทำงานควบคู่กันไปทั้งสามแนวทาง ซึ่งทั้งหมดจะประกอบด้วย 6 ระยะ คือ • ระยะการวางแผน (Plan Stage) เป็นระยะที่ต้องทำความเข้าใจความต้องการเบื้องต้น, การวางแผนการดำเนินงานทั้งหมด, การจัดสรรบุคลากร, การเตรียมแผนสำหรับบริหารความเสี่ยง, การเตรียมแผนสำหรับการบริหารความเปลี่ยนแปลง • ระยะการวิเคราะห์ (Analyze Stage) เป็นระยะที่ต้องทำการวิเคราะห์ระบบงานเดิม และระบบงานใหม่ เข้าใจความต้องการอย่างละเอียด พิจารณาถึงผลกระทบต่างๆ,

สล็อตออนไลน์
จัดทำเอกสารขอบเขตการทำงาน และจัดทำเอกสารกระบวนการทำงานต่าง ๆ • ระยะการออกแบบ (Design Stage) เป็นระยะที่ต้องทำการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ, การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล, การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI), การออกแบบสภาพแวดล้อมของระบบที่ใช้พัฒนา และสภาพแวดล้อมของระบบจริง, การพัฒนาแผนการทดสอบ • ระยะการพัฒนา (Build Stage) เป็นระยะของการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเอกสารการออกแบบ รวมถึงการทดสอบระบบเบื้องต้น (Unit Test) • ระยะการทดสอบ (Test Stage) เป็นระยะของการทดสอบ ซึ่งมีการพัฒนาเอกสารการทดสอบ (Test

jumboslot
script), การทดสอบ, การแก้ไขปัญหา และการแก้ปัญหา ทั้งนี้อาจรวมถึงการทดสอบเพื่อการยอมรับจากลูกค้า (UAT) ด้วย • ระยะการติดตั้ง และนำไปใช้ (Deploy Stage) เป็นระยะของการถ่ายทอดความรู้และการติดตั้งเพื่อไปใช้งานจริง เนื่องจากโครงการนี้เป็นการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (CBMS) และพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของ กรมทางหลวงชนบท ดังนั้น ทางที่ปรึกษาจึงแนะนำการใช้วิธีการดำเนินงานโครงการของ ECM (Ecartstudio Connected Method) ระยะการทำงานก็ได้ปรับให้สอดคล้องกับระยะการส่งมอบงานของทางกรมทางหลวงชนบท ที่ปรึกษาได้เพิ่มกิจกรรมงาน ชุดงาน และงาน เพื่อเสริมแนวทาง

slot