Daily Archives: August 18, 2021

แห่งความภาคภูมิใจ ได้รับ 33 รางวัล

กรมการขนส่งทางบก ตอบแทนทุกความเชื่อมั่นตลอด 365 วันแห่งความภาคภูมิใจ เฉพาะปี 2560 ได้รับ 33 รางวัลอันทรง
เกียรติจาก 5 องค์กรชั้นนำของประเทศ เดินหน้าสร้างประโยชน์ ต่อสังคมสาธารณะอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมสาธารณะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกวัน “Everyday for Everyone ทุกๆ วัน เพื่อ ทุกคน”

jumbo jili

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นดำเนินงานทุกบทบาทภารกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมสาธารณะและประชาชนคนไทยทุกคน ยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการให้มีความทันสมัยทันสถานการณ์ อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน จนเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมอบรางวัลทรงเกียรติแก่กรมการขนส่งทางบก เฉพาะปี 2560 กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลจาก 5 องค์กรชั้นนำของประเทศ รวมทั้งสิ้น 33 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประเภทองค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อการยกระดับความปลอดภัยทางถนน กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards จากความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 “Invest for Sustainable

สล็อต

Road Safety : การลงทุนและจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จในการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนที่ได้รับการยอมรับจากสังคมสาธารณะในฐานะต้นแบบการลงทุนเพื่อความปลอดภัย ทางถนนอย่างยั่งยืน ด้วยระบบบริหารจัดการการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม สังคมสาธารณะมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการ ทั้งยัง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและโลจิสติกส์ของประเทศ นอกจากนี้ นายพิชิต ศรีสว่าง ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในสาขาบุคคลแบบอย่างที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานและมีส่วนร่วมในประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง

สล็อตออนไลน์

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของรางวัลประเภทองค์กรแห่งการให้บริการ กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ประจำปี 2560 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น จากผลงาน “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” และรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จากผลงาน “ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทางสารสนเทศ (Inspection Online) และกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)” ส่งผลให้นับตั้งแต่ปี 2546 กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลจาก สำนักงาน ก.พ.ร. ติดต่อกันเป็นปีที่ 15 รวมจำนวนทั้งสิ้น 81 รางวัล รวมถึงรางวัลรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560 ทั้งจากหน่วยงานส่วนกลาง (สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (สำนักงาน

jumboslot

ขนส่งจังหวัด) รวม 27 หน่วยงาน จากมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกที่จัดตั้งในหน่วยงานที่มีรูปแบบการให้บริการที่โดดเด่น มีความเป็นเลิศ เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ตามนโยบายการพัฒนาระบบราชการของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลในฐานะองค์กรแห่งความโปร่งใส ซึ่งกรมการขนส่งทางบกเป็น 1 ใน 4 หน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับรางวัลเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ ประจำปี 2560 จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ สืบเนื่องจากการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการป้องกันและปราบปรามคดีอาชญากรรมพิเศษที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ และในปีนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้รับรางวัลในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สังคมสาธารณะ รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังข์เงิน จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เป็นการได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่สองหลังจากที่เคยได้รับเมื่อปี 2553

slot

สแกนเข้มรถโดยสารทุกสถานี ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบก คิกออฟ!! มาตรการด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
สแกนเข้มรถโดยสารทุกสถานี ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย และตั้งจุดให้บริการทั่วไทย อำนวยความสะดวกทั่วประเทศ สานพลังประชารัฐร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคเอกชน มอบความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

jumbo jili


วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), นายณัฐวุฒิ อ่อนน้อม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), นายสาคร รุ่งสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าวการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยตั้งใจมอบความปลอดภัยเป็นของขวัญให้คนไทยทุกคน

สล็อต


นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ 2561 กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางโดยกำหนดมาตรการเข้มข้น 7 7 7 แบ่งเป็น 7 วันก่อนเทศกาล วันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2560, 7 วันระหว่างเทศกาล วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 และ 7 วันหลังเทศกาล วันที่ 4 – 10 มกราคม 2561 โดยตั้งเป้าหมาย ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ และต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากระบบขนส่งสาธารณะ พนักงานขับรถต้องมีระดับแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ทุกคน ทั้งยังกำหนดมาตรการดูแลอำนวยความสะดวกการเดินทางให้ประชาชนทุกคนได้

สล็อตออนไลน์


เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งจัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางเสริมในเส้นทางให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไป-เที่ยวกลับ ซึ่งต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีโดยเด็ดขาด และให้ตรวจตราความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาฉวยโอกาส และตรวจสอบการให้บริการของผู้ประกอบการทุกรายอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และ

jumboslot


ภาคเอกชน บูรณาการมาตรการด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนด้วย 3 กิจกรรม คือ การสแกนเข้มรถโดยสารทุกสถานี ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), คณะกรรมการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น กิจกรรมตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน สมาคม และหน่วยงานต่างๆ กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ให้บริการเช็กความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยไม่คิดค่าบริการ และการตั้งจุดให้บริการทั่วไทยร่วมภาคีเครือข่าย ร่วมกับ สอศ. จำนวน 189 จุดทั่วประเทศ

slot